Překladatelství francouzského jazyka


Název programu


Překladatelství francouzského jazyka


Přijímací řízení


Informace ZDE


Typ programu


Navazující magisterský


Doba studia


2 roky


Forma studia


Prezenční


Titul


Mgr.


Charakteristika programu


Předmětová skladba programu vychází z tradičního modelu filologického studia zaměřeného na překládání. Obsahuje tak předměty společného translatologického základu (Teorie a Dějiny překladu, Česká stylistika, Komputační nástroje pro překladatelskou praxi) a širokou škálu oborových předmětů jazykovědných i literárněvědných doplněnou o specializační složku volitelných předmětů. Důraz je kladen na praktické jazykové kompetence absolventa, které tvoří výraznou přidanou hodnotu ve vztahu k pracovnímu trhu, a to především v rámci funkčně zaměřených překladatelských cvičení. Jazykovědné přednášky se v souladu s dobrou praxí magisterských filologických oborů českých univerzit zaměřují na analýzu tzv. vyšších rovin jazykového systému (syntax a text). V rámci literárních disciplín si absolventi v návaznosti na základní znalosti z oblasti literární historie a práce s textem rozšíří  a prohloubí své znalosti a v souladu s moderními trendy se věnují nehexagonálním francouzsky psaným literaturám. V obou oblastech se akcentují přesahy do překladatelské praxe.


Profil absolventa


Absolvent bude ovládat francouzský jazyk na úrovni C2. Bude vybaven znalostmi z dějin a teorie překladu, bude se rovněž dobře orientovat v moderních technikách komputační a korpusové lingvistiky, včetně práce s nástroji CAT. Seznámí se s moderními metodami jazykovědné analýzy (syntax, textová lingvistika), které bude umět uplatnit v kontrastivní perspektivě. Bude si vědom systémových rozdílů mezi oběma jazyky (francouzštinou a češtinou), přičemž bude na základě fundované jazykové analýzy schopen volit adekvátní překladatelská řešení. Bude ovládat rozmanité překladatelské postupy, a to jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické. Získá i důležité kompetence v oblasti stylistiky češtiny, zejména pokud jde o volbu prostředků typických pro jednotlivé funkční styly.

Program reaguje na poptávku ze strany zaměstnavatelů. Vzhledem k dvouoborové specializaci naleznou absolventi velmi dobré uplatnění na trhu práce. Absolventi se uplatní nejen jako překladatelé v soukromé sféře i v rámci národních či evropských státních (veřejných) institucí. Díky své pokročilé jazykové, kulturní a komunikační průpravě absolvent najde uplatnění všude tam, kde zaměstnavatel z veřejného či soukromého sektoru požaduje vysokou úroveň jazykových znalostí, interkulturních kompetencí a samostatného, kritického a tvůrčího myšlení.


Garantující pracoviště


Ústav romanistiky FF JU


Studijní plán


ZDE