Archeologie

 
Název programu


 Archeologie


Vnitřní předpisy


📃 Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - pro studenty od AR 2019/2020

📃 Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


Podmínky přijetí ke studiu


ROZHODNUTÍ DĚKANA o podmínkách pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v akademickém roce 2020/2021

 
Typ programu


Doktorský

 
Doba studia


4 roky

 
Forma studia


Prezenční, Kombinovaná

 
Titul


Ph.D.

 

Cílem doktorského studijního programu je dovršení plnohodnotného vzdělání v oboru archeologie tak, aby byl jeho absolvent schopen samostatné vědecké práce v České republice i v zahraničí. Absolvováním všech předepsaných a vybraných kurzů, stejně jako vyhotovením a obhájením disertační práce se z absolventa stane vyzrálý a odborně erudovaný badatel, který bude moci působit v akademické sféře i v dalších oborových institucích v České republice i v zahraničí. Absolvent bude schopen samostatné vědecké práce jak po stránce metodologické, tak i teoretické, bude moci samostatně vést vědecké projekty, přednášet na vysokých školách a bude dostatečně jazykově vybaven i pro práci na zahraničních pracovištích.

Vědeckou hodnost Ph.D. je možno získat v rámci pevně organizovaného, interního nebo distančního, doktorského studijního programu. U absolventů doktorského studia se předpokládá, že se budou věnovat vědecké práci.

Požadavky k přijímacím zkouškám

 

 • ukončené magisterské studium archeologie nebo příbuzného oboru
 • znalosti z archeologie ČR a střední Evropy, archeologické teorie a metody v rozsahu magisterského studia
 • uchazeč předloží tezi své disertační práce v rozsahu 2-3 strany formátu A4 (teze bude obsahovat téma disertační práce, jeho zdůvodnění, metodiku zpracování a výběr literatury k tématu)
 • uchazeč předloží seznam dosavadní vědecké činnosti
 • prokáže aktivní znalost dvou cizích jazyků (s preferencí anglického a německého jazyka)
   

Doktorský studijní program zahrnuje tyto dílčí zkoušky

 

 • zkouška z dějin filozofie
 • zkouška z pravěku (Metodologický kurz I)
 • zkouška ze středověku (Metodologický kurz II)
 • zkouška z teoretické archeologie (Metodologický kurz III)
 • zkouška z environmentální archeologie (Metodologický kurz IV)
 • zkouška ze světového jazyka I.
 • zkouška ze světového jazyka II.
 • státní doktorská zkouška
 • obhajoba disertační práce
   


Oborová rada doktorského studia

 

Předseda:

prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

Členové:

doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

doc. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové)

prof. PhDr. Martin Gojda, CSc. (Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni)

doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.)

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

PhDr. Jan John, Ph.D. (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.)

prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc. (Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.)

doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. (Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni)


Garantující pracoviště


Archeologický ústav FF JU


Studijní plán

 


Rada studijního programu


ZDE