Předměty užší vědecké specializace

Zkoušející:

Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., Doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D., Mgr. Lenka Martínková, Ph.D.

 

Student doktorského studijního programu se zaměří na získání hlubších teoretických, metodologických i obsahových znalostí k detailním tématům a problémům pomocných věd historických, dějin správy či pramenovědy (včetně problematiky ego-dokumentů) podle zaměření své disertace. Konkrétní náplň oborové zkoušky z těchto předmětů užší vědecké specializace určuje školitel a schvaluje oborová rada.

 

Doporučená literatura - výběr:

 

Ignaz Beidtel, Geschichte der österreichischen Staatsverwaltung 1740-1848 I - II., Innsbruck, 1898.

Eliška Čáňová, Seznamy obyvatel vzniklé při rekatolizační činnosti jako prameny pro demografickou statistiku, Historická demografie 8, 1983, s. 61–74.

Ivana Ebelová, Písemnosti hromadné povahy a jejich zpřístupňování, in: Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním, Praha 2008, s. 289−305.

Milan Hlavačka, Zlatý věk české samosprávy, Praha 2005.

Michaela Hrubá, „Nedávej statku žádnému, dokud duše v těle". Pozůstalostní praxe a agenda královských měst severozápadních Čech v předbělohorském období, Ústí nad Labem 2002.

Jan Janák, Státní správa a územní samospráva 1740-1849, in: Ústřední moc a regionální samospráva, Brno 1995, s. 53-88.

Jan Kahuda, Panovnické konfirmace privilegií českých klášterů v 18. století, in: Paginae historiae (Sborník Státního ústředního archivu v Praze) 9, Praha, 2001, s. 30-70.

Hans Maier, Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre, München, 1980.

Eduard Maur, Vývoj matričního zápisu v Čechách, Historická demografie 6, 1972, s. 40-58.

Otto Gerhard Oexle – Andrea von Hülsen-Ensch (hg.), Repräsentation der Gruppen. Texte-Bilder-Objekte, Göttingen, 1998.

Josef Pauser - Martin Scheutz - Thomas Winkelbauer (hg.) Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.–18. Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch, Wien-München 2004 (Ergänzungband MIÖG 44).

Jiří Pražák, Výbor kodikologických a paleografických rozprav a studií, Praha 2006.

Pavel Pumpr, Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách. Na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století, Brno 2011.

Marie Ryantová, Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku, České Budějovice 2008.

Rudolf Sander, České zemské gubernium a církevní záležitosti v době josefinské, SAP 45, 1995, s. 73-130.

Winfried Schulze (ed.), Ego-Dokumente, Annäherung an den Menschen in der Geschichte, Berlin 1996.

Karel Stloukal, Česká kancelář dvorská 1599-1608. Pokus z moderní diplomatiky, Praha 1931.

Pavla Stuchlá. Prachatický vikariát 1676-1750. Vybrané otázky církevní správy, Praha 2004.

Ivan Šťovíček a kol., Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti, Praha 2002.

Vladimír Vašků, Nejstarší radní protokol moravského tribunálu. (K otázce vztahu mezi úředními knihami a aktovým materiálem), SAP 16, 1966, s. 498-518.

Vladimír Vašků, Studie o správních dějinách a písemnostech moravského královského tribunálu z let 1636-1749, Brno 1969.

Miloslav Volf, Obnovení nejvyšších zemských úřadů po Bílé hoře, SAP 27, 1977, s. 3-52.

Thomas Winkelbauer, Sozialdisziplinierung und Konfesionalisierung durch Grundherren in den böhmischen und österreichischen Ländern im 16. und 17. Jahrhundert, Zeitschrift für Historische Forschung 19, 1992, s. 317-339.