Archeologie (přijímací řízení 2021/2022)


Archeologie


 Jak se stát studentem?


Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90, průměrná známka z předmětu dějepis nejvýše 1,50.

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde)

 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru bude po uchazeči požadováno:

 • Znalost základní odborné literatury – student přinese k ústnímu přijímací zkoušce seznam přečtené literatury

Doporučená literatura:

 • Podborský, V.: Dějiny pravěku a rané doby dějinné (skripta). Brno 1997.
 • Jiráň, L. – Venclová, N. eds.: Archeologie pravěkých Čech, svazky 1-8. Praha 2007-2008.
 • Podborský, V. a kol.: Pravěké dějiny Moravy. Brno 1993.
 • Podborský, V.: Náboženství pravěkých Evropanů. Brno 2006.
 • Beranová, M. - Lutovský, M.: Slované v Čechách. Archeologie 6. – 12. století. Praha 2009.
 • Smetánka, Z.: Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života v raně středověkých Čechách. Praha 1992.
 • Klápště, J.: Proměna českých zemí ve středověku. Praha 2005.
 • Gojda, M.: Archeologie krajiny. Praha 2000.
 • Bahn, P.: Archeologie – průvodce pro každého. Praha 2007.
 • Spindler, K.: Muž z ledovce. Praha 1998.

 

 • Středoškolské odborné práce, účast v SOČ (Středoškolská odborná činnost) v oboru archeologie či historie.
 • Studijní předpoklady.
 • Obeznámenost s oborem.

 

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • Znalost odborné literatury = max. 20 bodů
 • Středoškolské odborné práce = max. 20 bodů 
 • Studijní předpoklady = max. 30 bodů
 • Obeznámenost s oborem = max. 30 bodů
   


 Co tento program nabízí?

 

 • Vzdělání v oboru archeologie pravěku, středověku i novověku v evropském kontextu se zaměřením na české země
 • Vzdělání v řadě možných specializací, např. v oblasti nedestruktivní archeologie a archeologických prospekcí, environmentální archeologie, archeologické památkové péče aj.
 • Zapojení studentů do terénních archeologických výzkumů a průzkumů (letní archeologické praxe, grantové projekty i možnosti účasti na záchranných archeologických výzkumech během celého roku)
 • Zapojení studentů do laboratorních prací (ošetření a konzervace archeologických nálezů, jejich dokumentace – např. pomocí 3D skeneru apod.)
 • Zapojení studentů do archeobotanických výzkumů a analýz (ve spolupráci s Laboratoří archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty JU)
 • Zapojení studentů do vědeckých projektů, řešených zaměstnanci ústavu
 • Prostorové kapacity pro samostatnou práci s archeologickým či archeobotanickým materiálem (laboratorní místnost L2)
 • Specializovanou učebnu na práci s Geografickými informačními systémy (laboratorní místnost L1)
 • Každoroční zahraniční odbornou exkurzi po významných archeologických lokalitách, muzeích a odborných pracovištích
 • Možnost zvolit si povinně-volitelné předměty zaměřené na dílčí témata z archeologie, historie, dějin umění, přírodních věd aj
 • Možnost strávit část studia v zahraničí 
   
 
 S čím lze tento program kombinovat?
 


V rámci sdruženého studia s libovolným „volně kombinovatelným“ studijním programem – např. Historie, Archivnictví, Kulturní studia, Bohemistika, Anglický jazyk a literatura aj.

Přidružený program si studenti volí až v průběhu prvního ročníku.


 Garantující pracoviště


Archeologický ústav FF JU v ČB


 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE