Český jazyk

📃 Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

📃 Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - pro studenty od AR 2019/2020
 

❕​ UPOZORNĚNÍ: Pro akademický rok 2019/2020 se přijímací řízení do doktorského studijního oboru Český jazyk nebude konat.

 

Opatření děkana č. 14/2013, jímž se vydává Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Vědeckou hodnost Ph.D. je možno získat v rámci pevně organizovaného doktorského studijního oboru Český jazyk, forma studia - prezenční nebo kombinovaná.

 

Cílem doktorského studijního oboru Český jazyk je příprava mladých odborníků způsobilých vědecky a pedagogicky pracovat v plném rozsahu oboru Bohemistika. Znamená to, že jsou kompetentní zabývat se problematikou češtiny jako slovanského jazyka, vývojovými aspekty češtiny, problematikou její funkční diferencovanosti, otázkami jazykové kultury, gramatickým popisem současné češtiny a interdisciplinární stránkou výzkumu verbální komunikace.

Absolventi jsou připraveni pro vědeckou práci v oboru a vědeckopedagogické působení na vysokých školách příslušného zaměření.

 

Požadavky k přijímacím zkouškám do doktorského studia Český jazyk:

 • ukončené magisterské studium oboru Český jazyk nebo příbuzného oboru
 • vyhraněný badatelský zájem o obor Český jazyk (uchazeč předloží teze svého zamýšleného doktorského projektu a soupis prostudované odborné literatury k širšímu zaměření své práce)
 • uchazeč předloží soupis svých publikovaných studií
 • uchazeč prokáže aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka

 

Doktorský studijní program zahrnuje tyto dílčí zkoušky:

 • zkouška z filozofie
 • zkouška z předmětu Funkční diferenciace současné češtiny 
 • zkouška z předmětu Vývoj češtiny jako národníha jazyka 
 • zkouška z předmětu Aktuální metodologické tendence v mezinárodní i domácí lingvistice
 • zkouška ze světového jazyka I
 • zkouška ze světového jazyka II
 • státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce
   

Studijní plán

Literatura k doktorskému studiu

 • požadavky ke státní doktorské zkoušce (synchronní a diachronní gramatika českého jazyka, funkční stylistika, lexikologie a lexikografie, frazeologie a idiomatika, textová lingvistika, teorie verbální komunikace, teorie národního jazyka, klasifikace jazyků, etapy vývoje lingvistiky, česká jazykovědná bohemistika)

 

Oborová rada doktorského studia:

předseda:

doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc., Filozofická fakulta JU

 

členové:

prof. PhDr. František Čermák, DrSc., Filozofická fakulta UK

prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc., Filozofická fakulta JU

doc. PhDr. Marie Janečková, CSc., Filozofická fakulta JU

prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc., Filozofická fakulta JU

prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK

prof. PhDr. Petr Karlík, CSc., Filozofická fakulta MU

prof. PhDr. Jan Kořenský, Filozofická fakulta UP

doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D., Pedagogická fakulta UJEP

prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK

 
 

Kontakt

 

doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc. e-mail

Mgr. Martina Halamová, Ph.D. e-mail