Archeologie (přijímací řízení 2021/2022)


Archeologie


 Jak se stát studentem?


Přijímací řízení

Uchazeč musí mít ukončené bakalářské studium na vysokých školách v České republice nebo případně na srovnatelných vysokých školách zahraničních v programu Archeologie (nebo příbuzném).

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního programu Archeologie spočívá v ústním pohovoru, během něhož uchazeč/ka prokáže znalosti z oboru archeologie na úrovni bakalářského studia Archeologie, předloží seznam přečtené archeologické literatury, svou bakalářskou práci a případně seznam výsledků vlastní činnosti (publikované články, přednášky, účast na konferencích apod.). Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí, kterou jmenuje děkan Filozofické fakulty JU.

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0-100 bodů. Ke studiu výše zmíněného programu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.
 

Hodnocení:

 • znalost u oboru archeologie = max. 20 bodů
 • seznam přečtené archeologické literatury = max. 10 bodů
 • seznam výsledků vlastní činnosti (publikované články, přednášky, účast na konferencích apod.) = max. 30 bodů
 • diskuse vycházející z bakalářské práce uchazeče/uchazečky a předběžné téma diplomové práce = max. 40 bodů
   


 Co tento program nabízí?

 

 • Vzdělání v oboru archeologie pravěku, středověku i novověku v evropském kontextu se zaměřením na české země
 • Vzdělání v řadě možných specializací, např. v oblasti nedestruktivní archeologie a archeologických prospekcí, environmentální archeologie, archeologické památkové péče aj.
 • Zapojení studentů do terénních archeologických výzkumů a průzkumů (letní archeologické praxe, grantové projekty i možnosti účasti na záchranných archeologických výzkumech během celého roku)
 • Zapojení studentů do laboratorních prací (ošetření a konzervace archeologických nálezů, jejich dokumentace – např. pomocí 3D skeneru apod.)
 • Zapojení studentů do archeobotanických výzkumů a analýz (ve spolupráci s Laboratoří archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty JU)
 • Zapojení studentů do vědeckých projektů, řešených zaměstnanci ústavu
 • Prostorové kapacity pro samostatnou práci s archeologickým či archeobotanickým materiálem (laboratorní místnost L2)
 • Specializovanou učebnu na práci s Geografickými informačními systémy (laboratorní místnost L1)
 • Každoroční zahraniční odbornou exkurzi po významných archeologických lokalitách, muzeích a odborných pracovištích
 • Možnost zvolit si povinně-volitelné předměty zaměřené na dílčí témata z archeologie, historie, dějin umění, přírodních věd aj.
 • Možnost strávit část studia v zahraničí  – seznam partnerských univerzit
   

 S čím lze tento program kombinovat?
 


Program je možno studovat samostatně nebo v rámci sdruženého studia kombinovat s ostatními programy FF JU, např. Historie, Anglický jazyk a literatura, Bohemistika, Česko-německá areálová studia, Dějiny umění a vizuální studia, Kulturální studia aj. V případě kombinace jej však lze studovat pouze jako hlavní program (maior), nikoli jako přidružený studijní plán (minor).


 Garantující pracoviště


Archeologický ústav FF JU


 Další informace o programu


Dostupné ZDE