Dějiny umění a vizuální studia (přijímací řízení 2021/2022)


Dějiny umění a vizuální studia


 Jak se stát studentem?


Přijímací řízení

Přijímací spočívá v ústním pohovoru, během něhož uchazeč/ka prokáže znalosti v oblasti výtvarného umění a vizuálních studií a základní kulturní přehled.

Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí, kterou jmenuje děkan Filozofické fakulty JU. K přijímacím zkouškám dodá uchazeč/ka seznam přečtené příslušné odborné literatury, na základě kterého proběhne část pohovoru o knihách, které jsou v něm uvedeny.

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0-100 bodů, přičemž ke studiu výše zmíněného oboru může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.

Hodnocení:

 • Motivace ke studiu, představení bakalářské práce a dosavadního studia uchazeče/ky, popř. uvažovaného tématu diplomové práce = max. 30 bodů
 • Diskuse nad knihami uvedenými v seznamu posluchače= max. 30 bodů
 • Znalosti v oboru výtvarného umění a vizuálních studií = max. 40 bodů
   


 Co tento program nabízí?

 

 • Dobrou orientaci v tradičním oboru dějiny umění, ale také v novém oboru vizuální studia.
 • Přípravu na zaměstnání v kulturních institucích (muzea, galerie, památková péče, nakladatelství, kulturní agentury atp.), ve sdělovacích prostředcích či médiích, popř. ve státní správě a samosprávě.
 • Možnost strávit část studia v zahraničí.
 • Přípravu na další vzdělávání v doktorském programu dějiny umění a v programech blízkých.
   

 S čím lze tento program kombinovat?
 


Program je možno studovat samostatně nebo v rámci sdruženého studia kombinovat s ostatními programy FF JU, např. Kulturální studia, Historie, Bohemistika, Anglický jazyk a literatura aj.


 Garantující pracoviště


Ústav věd o umění a kultuře FF JU


 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE