Učitelství pro střední školy - nMgr.

Navazující magisterské studium

  • V navazujícím magisterském stupni nabízí Jihočeská univerzita celouniverzitní program Učitelství pro střední školy, v němž si uchazeči volí vždy kombinaci dvou specializací.
  • Specializace zajišťované Filozofickou fakultou lze volně kombinovat
  • Studium je prezenční se standardní délkou 2 roky.
  • Doporučená literatura k pohovoru z pedagogiky a psychologie:

Psychologie

⚬ Fontana, D. (2014). Psychologie ve školní praxi. Vyd. 4. Praha: Portál.
⚬ Plháková, A. (2007). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.

Pedagogika

⚬ Vališová, A. Kasíková, H., Bureš, M. (2011). Pedagogicka pro učitele. 2. rozš. vydání. Praha: Grada
⚬ Petty, G. (2013). Moderní vyučování. 6. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál.


Filozofická fakulta zajišťuje následující specializace: