Dějepis se zaměřením na vzdělávání

 
Název programu


 Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy


Přijímací řízení


Informace ZDE

 
Typ programu


Bakalářský

 
Doba studia


3 roky

 
Forma studia


Prezenční

 
Titul


Bc.

Charakteristika programu


Studium je zaměřeno na získání základních poznatků z dějin lidstva od pravěku do současnosti a na zvládnutí základní teoretické a metodologické výbavy nezbytné pro samostatnou odbornou práci v historických vědách. Současně studium poskytuje vhled do možných aplikací poznatků historických věd tak, aby se absolventi uplatnili v praxi i bez případného navazujícího magisterského studia (muzea, galerie, památkové ústavy, cestovní ruch, státní správa a samospráva).

Profil absolventa


Absolventi bakalářského studijního programu Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy si osvojí základní teoretické znalosti v daném oboru, získají základní znalosti z pedagogicko-psychologických disciplín a z oborových didaktik, které jim umožní usouvztažnit získané teoretické znalosti ve vztahu k oblasti jejich budoucího profesního působení. V rámci povinné asistentské praxe se absolventi seznámí s prostředím vybrané střední školy a díky úzké spolupráci s uvádějícími středoškolskými učiteli si osvojí základní úkony spojené s administrativou, s přípravou na výuku, s přípravou testů a jejich hodnocením a absolvují blok náslechů ve výuce obou oborů v rámci vybrané specializace. Student úspěšným absolvováním uvedeného studijního programu získá základ pro další rozšiřování svého profesního profilu v navazujícím magisterském programu Učitelství pro střední školy s cílem získat kvalifikaci pedagogického pracovníka – učitele pro střední školy.

Absolvování oborové přípravy, pedagogicko-psychologického základu, praxe a oborových didaktik umožňuje také přímé profesní uplatnění absolventa, a to zejména ve výchovné a pomocné edukační práci asistenta pedagoga na středních školách. 


Garantující pracoviště


Historický ústav FF JU


Studijní plán


ZDE