Citační pravidla / House Style

- plná citace a zkrácená citace (při opakování), u příjmení možno použít kapitálky nebo HŮLKOVÉ PÍSMO

 • Citace celé monografie
   

Jeffrey MORRISON, Winckelmann and the Notion of Aesthetic Education, Oxford 1996.

J. MORRISON, Winckelmann, s. 55.

Tamtéž, s. 56.

Věra LEININGER, Auszug aus dem Ghetto. Rechtsstellung und Emanzipationsbemühungen der Juden in Prag in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Singapur 2007, s. 273–283.

V. LEININGER, Auszug, s. 285.
 

 • Citace článku v časopise (v periodickém tisku)
   

Alice VELKOVÁ, Proměny venkovské společnosti v letech 1700–1850, Český časopis historický 105, 2007, s. 809–855.

A. VELKOVÁ, Proměny, s. 840.

 

 • Citace příspěvku ve sborníku (v neperiodickém tisku)
   

Heinz REIF, Der Adel in der modernen Sozialgeschichte, in: Wolfgang Schieder – Volker Sellin (edd.), Sozialgeschichte in Deutschland. Entwicklungen im internationalen Zusammenhang IV, Soziale Gruppen in der Geschichte, Göttingen 1987, s. 34–60.

TÝŽ, Der Westfälische Adel, s. 120.

Václav BŮŽEK – Josef HRDLIČKA, Rodinný život posledních pánů z Hradce ve světle jejich korespondence, in: Václav Bůžek (ed.), Poslední páni z Hradce, České Budějovice 1998 (= Opera historica 6), s. 145–271.

 

 • Citace edice
   

František ROUBÍK (ed.), Petice venkovského lidu z Čech k Národnímu výboru z roku 1848, Praha 1954.

Wenzel EYMER (ed.), Franz Joseph Kinský, Pädagogische Schriften des Grafen Franz Joseph Kinsky,  Wien 1892.

Jaroslav PÁNEK (ed.), Václav Březan, Životy posledních Rožmberků,  I-II, Praha 1985.

Jan ŽUPANIČ – Michael FIALA (edd.), Nobilitační listiny pro obránce Pražských měst r. 1648, Praha 2001.

 

 • Monographs
   

Jeffrey MORRISON, Winckelmann and the Notion of Aesthetic Education, Oxford 1996.

IDEM, Winckelmann, p.102.

J. M0RRISON, Winckelmann, p. 55.

Ibidem, p. 56.

Věra LEININGER, Auszug aus dem Ghetto. Rechtsstellung und Emanzipationsbemühungen der Juden in Prag in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Singapur 2007, p. 273–283.

V. LEININGER, Auszug, p. 285.

 

 • Journal Articles
   

Alice VELKOVÁ, Proměny venkovské společnosti v letech 1700–1850, Český časopis historický 105, 2007, p. 809–855.

A. VELKOVÁ, Proměny, p. 840.

 

 • Collective volumes
   

Heinz REIF, Der Adel in der modernen Sozialgeschichte, in: Wolfgang Schieder – Volker Sellin (edd.), Sozialgeschichte in Deutschland. Entwicklungen im internationalen Zusammenhang IV, Soziale Gruppen in der Geschichte, Göttingen 1987, p. 34–60.

IDEM, Der Westfälische Adel, s. 120.

Václav BŮŽEK – Josef HRDLIČKA, Rodinný život posledních pánů z Hradce ve světle jejich korespondence, in: Václav Bůžek (ed.), Poslední páni z Hradce, České Budějovice 1998 (= Opera Historica 6), p. 145–271.

 

 • Edition of Documents
   

František ROUBÍK (ed.), Petice venkovského lidu z Čech k Národnímu výboru z roku 1848, Praha 1954.

Wenzel EYMER (ed.), Franz Joseph Kinský, Pädagogische Schriften des Grafen Franz Joseph Kinsky,  Wien 1892.

Jaroslav PÁNEK (ed.), Václav Březan, Životy posledních Rožmberků,  I-II, Praha 1985.

Jan ŽUPANIČ – Michael FIALA (edd.), Nobilitační listiny pro obránce Pražských měst r. 1648, Praha 2001.