Opera historica 17, 2016, č. 1

 

                                        

 

Časopis Opera historica vychází dvakrát ročně

Toto číslo vyšlo v říjnu 2016

Cena jednotlivého výtisku 169,- Kč

 

Přijímání objednávek/Distribution:

NLN, s.r.o., Dykova 15, 101 00 Praha 10

 

OPERA HISTORICA 17, č. 1 (celé číslo v pdf)

OBSAH

/VĚDECKÉ STUDIE/

Sňatek Zikmunda z Tiefenbachu a Kateřiny Meziříčské z Lomnice v kontextu sňatkových aliancí evangelické šlechty na předbělohorské Moravě

Josef Hrdlička (Abstracts)

 

Nařízení českého zemského soudu ohledně usazování obyvatel vedlejších korunních zemí v Čechách z roku 1617 (Příspěvek k normotvorné působnosti většího zemského soudu Království českého a k informačnímu potenciálu desk zemských)   

Marek Starý  (Abstracts)  

 

Reading Enlightenment in Melk  

Johannes Frimmel (Abstracts)

 

A Story of Benign Neglect”?

Die Gründungsgeschichte Amerikas und die Habsburgermonarchie 1776-1783 

Jonathan Singerton (Abstracts)

 

Poručníci, kmotři a zástupci osiřelých dětí ve venkovské společnosti první poloviny 19. století

Markéta Skořepová (Abstracts)

 

/VĚDECKÉ PROJEKTY/

Diplomatic relations between the Spanish monarchy and the northern parts of the Holy Roman Empire during the reign of Charles II (Doctoral project)

Ondřej Stolička (Abstracts)   

 

/SOUČASNÁ  HISTORIOGRAFIE A  METODOLOGIE/

John G. A. Pocock – historik intelektuálních dějin 

Franz Leander Fillafer (Abstracts)

 

/ZPRÁVY O NOVÉ LITERATUŘE/  

Kateřina Pražáková, Obraz Polsko-litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450–1618) (Mlada Holá)

Petr Rak, Správa města Kadaně v letech 1465–1620 (Josef Hrdlička)

Pavel Holub (ed.), Pamětní kniha města Pacova 1473–1712 (Josef Hrdlička)

Luděk Březina, Mezi králem a stavy. Dolnolužické zemské fojtství na prahu novověku (1490–1620 (Václav Bůžek)

Zdeněk Vybíral, (ed.), Paměti Pavla Korky z Korkyně. Zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku (Vítězslav Prchal)

Vítězslav Prchal, Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550–1750 (František Koreš)

Eva Stejskalová, Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740 (Kateřina Pražáková)

David Pindur, Světla a stíny barokní církve ve Slezsku. Frýdecké arcikněžství v letech 1654–1770 (Jan Šimánek)

Milena Hajná – Zdeněk Hojda – Eva Chodějovská – Alexandra Tesaříková (edd.), Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje I. Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska; II. Cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678–1682 (Veronika Mezerová)

Rostislav Smíšek (Hg.), Das Tagebuch Ferdinands zu Schwarzenberg aus den Jahren 1686–1688 und 1696–1697 (Jiří Hrbek)

Jan Ivanega, Lovecký zámek Ohrada – stavební dějiny; Jan Ivanega, Lovecký zámek Ohrada a schwarzenberská sídla na panství Hluboká nad Vltavou (Rostislav Smíšek)

Eva Kowalská, Osvietenské školstvo (1771–1815) (Michal Morawetz)

Franz Leander Fillafer – Thomas Wallnig (Hg.), Josephinismus zwischen den Regimen. Eduard Winter, Fritz Valjavec und die zentraleuropäischen Historiographien im 20. Jahrhundert (Michal Morawetz)

 

/CO JE NOVÉHO V RANÉM NOVOVĚKU/