Opera historica 19, 2018, č. 1

Časopis Opera historica vychází dvakrát ročně

Toto číslo vyšlo v září 2018

Cena jednotlivého výtisku 169,- Kč

 

Přijímání objednávek/Distribution:

NLN, s.r.o., Náprstkova 10, 110 00 Praha 10

 

Opera historica 19, č. 1 (celé číslo v pdf)

Obsah

/VĚDECKÉ STUDIE/

Komunikativní obraz bitvy u Záblatí

Josef Čížek (Abstracts)

 

Ferdinand z Ditrichštejna a kanonikáty pro jeho mladšího syna.

Příspěvek ke komunikačním strategiím aristokracie z českých zemí v 17. století

Lenka Maršálková (Abstracts)

 

Hrabě Jan Nepomuk Karel Krakovský z Kolovrat ve světle inventáře zámku Březnice z roku 1853

Anna Fišerová (Abstracts)

 

/HISTORIOGRAFIE A METODOLOGIE/

Ivan the Terrible in the Russian Historiography of the 19th-21st Centuries Problems, Methodology, Opinions

Vladimir Panov (Abstracts)

 

/VĚDECKÉ PROJEKTY/

Draft books of Wilhelm Slavata of Chlum and Košumberk (1572–1652). A publication project

Josef Hrdlička – Pavel Král (Abstracts)

 

/ZPRÁVY O NOVÉ LITERATUŘE/ 

Jiří Friedl – Tomasz Jurek – Miloš Řezník – Martin Wihoda, Dějiny Polska (Kateřina Pražáková)

Blanka Kubíková, Portrét v renesančním malířství v českých zemích. Jeho ikonografie a funkce ve šlechtické reprezentaci (Václav Bůžek)

Wolfgang Wüst – Marina Heller (edd.), Historische Kriminalitätsforschung in landesgeschichtlicher Perspektive (Jaroslav Dibelka)

Ronald G. Asch, Herbst des Helden. Modelle des Heroischen und heroische Lenbensentwürfe in England und Frankreich von den Religionskriegen bis zum Zeitalter der Aufklärung. Ein Essay (Josef Čížek)

Ondřej Podavka, Zdeněk Brtnický z Valdštejna. Učený šlechtic a jeho deník z cest (František Koreš)

Jana Janišová – Dalibor Janiš, Moravská zemská zřízení a kodifikace zemského práva ve střední Evropě v 16. a na začátku 17. století (Josef Hrdlička)

Joachim Bahlcke, Kalwinizm i Jednota braci czeskich w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Studia na temat społecznego i kulturowego znaczenia wyznania reformowanego w okresie wczesnonowożytnym (Kateřina Pražáková)

Radmila Prchal Pavlíčková, O útěše proti smrti. Víra, smrt a spása v pohřebních kázáních v období konfesionalizace (Pavel Král)

Anne J. Cruz – María Cristina Quintero (edd.), Beyond Spainʼs Borders: Women Players in Early Modern National Theaters (Rostislav Smíšek)

Petr Fidler – Lenka Křesadlová – Jana Perutková – Lilian Ruhe – Jana Spáčilová – Tomáš Valeš, Proměny zámeckého areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou: kritický katalog výstavy (Rostislav Smíšek)

 

/CO je NOVÉHO V RANÉM NOVOVĚKU/