Dějiny lidských práv II

 

Úterý  P2  15.50-17.25 hodin Ivo Cerman

Kurz Dějiny lidských práv II sleduje znovu historii myšlenky lidských práv v kontextu práva, tentokrát v průběhu 20. století. Po vzniku nových demokracií v Evropě nastoupily ve většině evropských zemí autoritativní a fašistické režimy, které pak ve východní Evropě vystřídaly komunistické diktatury. Pád komunistických diktatur byl spojen s představou, že jejich provinění spočívalo v porušování mezinárodně garantovaných lidských práv. Základním principem demokratického státu by potom mělo být dodržování mezinárodně garantovaných lidských práv. Tato teze je spojena s představou, že lidská práva jsou vyšší morální kategorií nad právem, s jejíž pomocí lze morálně posoudit spravedlnost právního řádu i státu. Právo se pak vnímá jako něco, co je lidským právům podřazeno, lidská práva jsou nad něj povýšena. Budeme sledovat otázku, do jaké míry jsou tyto představy správné.

 

Sylabus

1. Ústavy nových republik a versailleský systém
2. Republika Československá a rakouské právní dědictví
3. Zánik práva v nacistickém Německu: Hans Kelsen
4. Nacistická válka: genocidy, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny.
5. OSN: mezinárodní garance lidských práv 1945–1967
6. Rozpad koloniálních impérií a mezinárodní právo
7. Izraelsko-arabský konflikt: zneužití mezinárodního systému
8. Civil rights movement v USA a boj se segregací (60. léta)
9. Mezinárodní terorismus a západní levice
10. Lidská práva v socialistické a buržoazní koncepci (Dworkin, Alexy)
11. Charta 77 a lidská práva v Československu
12. Po revolucích ve východní Evropě: návrat k jusnaturalismu?
13. „Mezinárodní lidská práva?“: role neziskovek a OSN