Specializační seminář k hospodářským a sociálním dějinám 18. až 20. století I

Garant: Doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

Semináře organizují:

Doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

 

       Témata seminářů (ZS 2020 – 2021)

 

doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

1.“Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne.“ Hmotná kultura na poddanských usedlostech v období raného novověku a během 19. století

Petráň, J. (ed.): Dějiny hmotné kultury II/1. Kultura každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1995.

Novák, P. (ed.): Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého a první poloviny dvacátého století, Praha 2007.

Válka, M. (ed.): Agrární kultura. O tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici, Brno 2007.


2.  „První žena od Boha, druhá od lidí, třetí od ďábla.“ K bližším okolnostem výběru životního partnera ve venkovském prostředí

Grulich, J.: Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století, České Budějovice 2008.

Mrázková, J.: „Přislibujou sobě věrnost, lásku a upřímnost až do smrti zachovávati.“ Vliv rodiny a „přátel“ na volbu životního partnera – panství Třeboň na konci 18. a počátkem 19. století, Historická demografie 29, 2005, s. 53-107.

Skořepová, M.: Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov (1785-1855), České Budějovice 2016.

 

3. „Kdyby mi pánbůh z tohoto světa povolati ráčil.“ Výměnkář a jeho společenské postavení na českém venkově

Velková, A.: Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy, Praha 2009.

Zeitlhofer, H.: Besitzwechsel und sozialer Wandel. Lebenslaufe und sizialökonomische Entwicklungen im südlichen Böhmerwald, 1640-1840, Wien-Köln-Weimar 2014.

 

 

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

1. „Po Bohu a po rodičích.“ Kmotrovství jako rodinné pouto a společenský závazek

Skořepová, M.: Kmotrovství jako badatelský problém. K sociálním dějinám raného novověku a 19. století. Český časopis historický 114, 2016, s. 58–82.

Skořepová, M.: Poručníci, kmotři a zástupci osiřelých dětí ve venkovské společnosti první poloviny 19. století, Opera Historica 17, 2016, s. 69–84.

 

2. „Poslouchejte, mládenci a panny.“ – Pololidová literatura a možnosti jejího využití při studiu dějin venkova

Beneš, B.: Poslyšte písničku hezkou… Kramářské písně minulých dob, Praha 1983.

Holubová, M: (ed.), Obrazy ženy v kramářské produkci, Praha 2008.

Scheybal, J. V.: Senzace pěti století v kramářské písni. Příspěvek k dějinám lidového zpravodajského zpěvu, Hradec Králové 1990.

Smetana, R. – Václavek, B.: České písně kramářské, Praha 1949.

 

3. Děti a dětství raného novověku a 19. století

Dvořáčková-Malá, D. – Tomáš Sterneck, T. – Zelenka J. a kol.: Děti a dětství: Od středověku na práh osvícenství, Praha 2019.

Lenderová, M. – Rýdl, K.: Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století, Praha-Litomyšl 2006.

Skořepová, M.: Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov (1785-1855), České Budějovice 2016.

 

Podmínky udělení zápočtu:

1. Aktivní účast v semináři – 3x prezentace vlastního výzkumu (PowerPoint).

2. Příprava bakalářské nebo seminární práce v rozsahu, který bude stanoven vedoucím.