Specializační seminář k hospodářským a sociálním dějinám 18. až 20. století I-II

Garant: Doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

 

Letní semestr 2019

 

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

1. Zemědělská výroba a další možnosti obživy venkovanů raného novověku a 19. století

 • Beranová, M. – Kubačák, A.:  Dějiny zemědělství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2010.
 • Petráň, J.: Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války, Praha 1964.

 

2. Lidová kultura českého venkova a možnosti jejího studia

 • Burke, P.: Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha 2005.
 • Kolektiv autorů: Velké dějiny zemí Koruny české – Lidová kultura, Praha 2014.


3. Život maloměsta 19. století

 • Kolektiv autorů: Biedermeier: Umění a kultura v českých zemích 1814–1848, Praha 2008.
 • Horská, P. – Maur, E. – Musil J.: Zrod velkoměsta: Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha 2002.

 

4. Lidová literatura, písmáctví a folklor

 • Holubová, M.: Jednolisty. Kramářské tisky. Knížky lidového čtení. Výběrová bibliografie, Praha 2007.
 • Vavák, F. J.: Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře milčického z let 1770–1816, I-VII. Praha, 1908-2009.

 

PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.

1. K hospodářskému plánování v Československu.

Plánování podnikatelské do roku 1948, plánování tzv. socialistické v letech 1948-1990  (JZD, STS a Státní statky), návrat k podnikatelskému plánování v roce 1990

 • Kubů, E. – Šouša, J.: Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století,    Praha 2009.
 • Průcha, V. (ed.): Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992 I-II, Brno 2004, 2009.

 

2. Život a práce jihočeských zemědělců v průběhu 20. století

 • Beranová, M. – Kubačák, A.: Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě, Praha 2010, s. 303-414.
 • Kubů, E. – Šouša, J. – Zářický, A. (edd.), Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1949. Diskurz mezi historií a literární vědou na téma selského a hraničářského románu, Praha 2014.
 • Petráň, J.: Dvacáté století v Ouběnicích. Soumrak tradičního venkova, Praha 2009.

 

3. Příhraniční a přeshraniční hospodářská spolupráce jižních Čech se sousedy v Bavorsku a v Rakousku během druhé poloviny 20. století – její limity a perspektivy

 • Karner, S. – Stehlík, M. (edd.), Česko. Rakousko. rozděleni – odloučeni – spojeni. Sborník a katalog Dolnorakouské zemské výstavy, Schallaburg-Jihlava 2009.
 • Winkelbauer, T. (ed.): Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren und Österreich: Aspekte    eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte, Horn-Waidhofen an der Thaya 1993.

 

4. Technické památky regionu jako svědectví hospodářského, vědeckého a technického vývoje společnosti

 • Binder, M. – Kovář, D., Technické památky Českých Budějovic, České Budějovice 2013.
 • Hlušičková, H. a kol., Technické památky, 1. - 4. díl, Praha 2001 (2002)-2004.
 • Komlosy, A., Industrie. Kultur. Mühlviertel-Waldviertel-Südböhmen. Reisen in Grenzland, Wien 1995.

 

doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

1. „Cesta je cíl“. Okolnosti migrace a mobility městského a venkovského obyvatelstva v období raného novověku a během 19. století

 • Grulich, J.: Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750-    1824, České Budějovice 2013.
 • Grulich, J. – Zeitlhofer, H.: Migration of the South Bohemia Population Before and After the     Thirty Years War, in: J. R. Palmitessa (ed.), Between Lipany and White Mountain. Essays in Late Medieval and Early Modern Bohemian History in Modern Czech Scholarship, Leiden-Boston 2014, s. 269-299.

 

2. Venkovské ženy v raném novověku a jejich životní úděl (17.-19. století)

 • Moring, B. (ed.), Female Economic Strategies in the Modern World, London 2012.
 • Velková, A.: Venkovské ženy v letech 1650-1850. Perspektivy výzkumu s využitím historické    demografie, mikrohistorie, historické antropologie a dějin každo-dennosti, in: K. Čadková – M. Lenderová – J. Stráníková (edd.), Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie, Pardubice 2006, s. 125-143.

 

3. Venkovská domácnost a rodina v socioekonomický souvislostech

 • Velková, A.: Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první polo­vině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy, Praha 2009.
 • Petráň, J.: Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic, Praha 2011.

 

4. Po Bohu a po rodičích. Kmotři a kmotry na venkově

 • Mitterauer,M.: Historisch-anthropologische Familienforschung. Fragestellung und Zugangsweisen, Wien-Köln 1990.
 • Skořepová, M.: Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov (1785-1855), České Budějovice 2016.

 

Podmínky udělení zápočtu:

1. Aktivní účast v semináři.

2. Prezentace vlastního výzkumu (18.3., 13.5. 2019)

2. Příprava bakalářské nebo seminární práce v rozsahu, který bude stanoven vedoucím.