Historický proseminář III

Metodologie a metody historikovy práce

Zimní semestr akademického roku 2020/2021

Vedoucí semináře: doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

Výuka: úterý 13.15 – 14.45 hod. (S 4)

Konzultační hodiny: pondělí 14.00 – 15.00 hod. a úterý 9.00 – 9.30 hod.

 

Povinné tituly:

Burke, Peter, Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929–1989), Praha 2004.

Iggers, Georg G., Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 2002.

 

Další doporučené tituly:

Horská, Pavla – Nodl, Martin – Kostlán, Antonín (edd.), Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých zemích, Praha 2003.

Horský, Jan, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy, Praha 2009.

Nodl, Martin, Dějepisectví mezi vědou a politikou. Úvahy o historiografii 19. a 20. století, Praha 2007.

Nodl, Martin, Na vlnách dějin. Minulost – přítomnost – budoucnost českého dějepisectví, Praha 2020.

Storchová, Lucie – Horský, Jan, Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století, Praha 2009.

Třeštík, Dušan, Mysliti dějiny, Praha 1999. 

 

Postupy historikovy práce:

Induktivní a deduktivní metoda

Přímá a nepřímá metoda

Diachronní a synchronní přístup

Progresivní a retrospektivní metoda

Metoda modelové analýzy

Kvantitativní metody, historická statistika

Sonda a reprezentativní výběr

Komparativní metoda, typologie

 

Metodologie

Hospodářské a sociální dějiny

Každodennost a dějiny hmotné kultury

Historická a kulturní antropologie

Gender history

Mikrohistorie

Dějiny mentalit a dlouhého trvání

Tradiční a nové politické dějiny

 

Podmínky k udělení zápočtu:

Aktivní účast na semináři

Uspokojivé plnění zadaných úkolů

Splnění podmínek zápočtových testů

Seminární práce