Němčina pro historiky I

Kód předmětu: UHE/NH1

Zimní semestr 2020/2021

Konzultační hodiny: úterý 10:00 – 11:30 a podle dohody (nejlépe domluvit se dopředu prostřednictvím e-mailu katerina.prazakova@gmail.com)

Aktuální informace k výuce budou vždy vyvěšeny na webových stránkách http://k.prazakova1.sweb.cz/

 

Seminář je určen k prohloubení znalostí německého jazyka natolik, aby bylo v letním semestru možné čtení jednoduchých textů. Vychází se proto z předpokladu, že posluchači znají základní gramatiku němčiny – přítomné časy, číslovky, zájmena, jednoduché věty.

 

Podmínky udělení zápočtu:

Úspěšné napsání zápočtového testu – 70%

Obsah testu: Gramatika a slovní zásoba z lekcí 1-14 učebnice Německy s úsměvem nově

V průběhu semestru se bude psát průběžný bonusový test. Kolegyně a kolegové, kteří ho úspěšně zvládnou, budou v zápočtovém testu potřebovat pouze 60%.

 

Rozvržení seminářů:

1. Opakování 1-8. lekce učebnice Německy s úsměvem nově, Praha 2003: Zaměřeno zvláště na klíčová podstatná jména, časování sloves, přivlastňovací zájmena, zvratná zájmena, číslovky. Ve druhé polovině semináře vstupní test – zjištění stavu znalostí.

2. Opakování vazeb sloves z 9. lekce. Tvorba préterita.

3. Prohlubování préterita a rozšíření slovní zásoby – téma „Berlín a Říšský sněm“, 10. lekce

4. Tvorba zpodstatnělých přídavných jmen, slovní zásoba k tématu „Památky Berlína“

5. Tvorba vztažných vět, prohlubování slovní zásoby - téma "Město"

6. Tvoření perfekta - 11. lekce

7. Téma „Hudba klasická a moderní“, prohlubování perfekta

8. Příčestí minulé, rozšíření slovní zásoby k tématu "Filmová kultura"

9. Bonusový test, tvorba perfekta nepravidelných sloves z 12. lekce

10. Prohloubení slovní zásoby - téma „Běžný den na univerzitě“

11. Tvorba časových vět a užívání souřadicích spojek

12. Téma "Sport v současnosti i minulosti" - 13. lekce

13. Téma „Cestování po Německu“ - 14. lekce

14. Souhrnné opakování – zápočtový test

 

Seznam základní literatury:

D. Drmlová – B. Homolková – D. Kettnerová – L. Tesaříková, Německy s úsměvem nově, Plzeň 2003.