Publikační činnost

Monographs / Odborné monografie:

 • Pražáková, Kateřina, Obraz Polsko-litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450–1618), České Budějovice 2015. 326 s.

 

Teaching materials/ Výukové materiály

 • Michler, Andreas – Pražáková, Kateřina (edd.), Historie jako prostor k setkávání v česko-bavorském příhraničí. Výukové materiály/ Begegnungsraum Geschichte im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet. Unterrichtsvorschläge, České Budějovice 2019. 232 s.

 

Chapters in Collective Monographs / Kapitoly v kolektivních monografiích

 • Pražáková, Kateřina, Stärkung der antisemitischen Haltungen mittels Flugblättern in der Frühen Neuzeit, in: Blanka Soukupová (ed.), Antisemitismus in Mittel- und Osteuropa. Ursachen, Auswirkungen, Kontinuitäten, Vergleiche, Berlin – Münster – Wien – Zürich – London 2020, s. 13-27.
 • Pražáková, Kateřina, Tierdarstellungen in den deutschsprachigen Flugblättern des 16. und 17. Jahrhunderts, in: Jana Kusová (Hg.), Germanistik zwischen Mittelalter und Gegenwart. Festschrift für Prof. Václav Bok zum 80. Geburtstag, Wien 2020, s. 97-113.
 • Pražáková, Kateřina, Die Berichterstattung aus Antwerpen während des niederländischen Aufstands, in: Martin Holý - Michaela Hrubá - Tomáš Sterneck (Hg.), Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation, Berlin 2019, s. 133-146.
 • Pražáková, Kateřina, Don Juan de Austria. Obraz populárního levobočka španělského krále v psaném a tištěném zpravodajství, in: Josef Hrdlička – Pavel Král – Rostislav Smíšek (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavovi Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019, s. 276-291.
 • Pražáková, Kateřina, Zlatá Stezka, in: Michler, Andreas – Pražáková, Kateřina (edd.), Historie jako prostor k setkávání v česko-bavorském příhraničí. Výukové materiály/ Begegnungsraum Geschichte im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet. Unterrichtsvorschläge, České Budějovice 2019, s. 9-20.
 • Pražáková, Kateřina, Ručně psané noviny a jejich vliv na společnost 16. století, in: Marta Hradilová – Marie Tošnerová, Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Formy písemné komunikace v raném novověku, Praha 2018, s. 79-97.
 • Pražáková, Kateřina, Rewriting Memory. Remodelling Churches in Seventeenth-Century Freistadt, in: Kateřina Horníčková (ed.), Faces of Community in Central European Towns. Images, Symbols, and Performances, 1400–1700, Lanham/ Boulder/ New York/ London 2018, s. 311-338.
 • Pražáková, Kateřina, Císařská rezidence Rudolfa II. ve zpravodajské síti říšského města Norimberk, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek, Habsburkové 1526 – 1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017, s. 677-680.
 • Pražáková, Kateřina, Diplomatická poselstva ruského cara, perského šáha a tureckého sultána, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek, Habsburkové 1526 – 1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017, s. 680-682.
 • Pražáková, Kateřina, Fuggerové, Welserové a Augšpurk, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek, Habsburkové 1526 – 1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017, s. 292-293.
 • Pražáková, Kateřina, Obrazy Habsburků v protestantské propagandě, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek, Habsburkové 1526 – 1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017, s. 747-749.
 • Pražáková, Kateřina, Poslové mezi ruskými cary a Leopoldem I., in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek, Habsburkové 1526 – 1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017, s. 731-732.
 • Pražáková, Kateřina, Turecká a tatarská poselstva, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek, Habsburkové 1526 – 1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017, s. 734-735.
 • Pražáková, Kateřina, Pohled do zemí východní a severní Evropy, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 83-95.
 • Pražáková, Kateřina, Protireformační politika Svatého stolce, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 46-57.
 • Pražáková, Kateřina, Vilém z Rožmberka na diplomatických cestách do Polska, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 96-110.
 • Marek, Pavel – Pražáková, Kateřina, Dotyky Nového světa, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 25-34.
 • Marek, Pavel – Pražáková, Kateřina, Nizozemí – země renesanční nádhery a revolty stavů, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 58-69
 • Marek, Pavel – Pražáková, Kateřina, Sňatkové strategie se zahraniční šlechtou, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 152-164.

 

Articles in Journals / Články v odborných periodikách

Articles in International Journals / Články v zahraničních recenzovaných časopisech

 • Pražáková, Kateřina, Habsburg Empire and French Kingdom in their Struggle for the Polish Crown, Zeitsprünge. Forschungen zur Frühen Neuzeit 23, 2019, č. 1-2, s. 87-96. (Zvláštní tematické číslo Maud Harivel – Florian Schmitz – Simona Slanička (edd.), Wahlkorruption in der Frühen Neuzeit. Electoral Corruption in the Early Modern Period. Corruption électorale au début de l’époque moderne, Frankfurt am Main 2019.)
 • Bůžek, Václav – Král, Pavel – Pražáková, Kateřina, Politische Kommunikation während des böhmischen Ständeaufstands zwischen Prag, Dresden, Heidelberg und München, Frühneuzeit-Info 30, 2019, s. 177-187.
 • Pražáková, Kateřina – Sterneck, Tomáš, Die Ehrlosigkeit der Valois-Könige und die Würde Polen-Litauens. Eine Apologie des polnischen Adels in einer Schmähschrift von 1574, Historisches Jahrbuch 138, 2018, s. 172-197.
 • Pražáková, Kateřina, Das Wetteifern zwischen Katholiken und Protestanten um das Krakauer Stadtzentrum in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Biuletyn Polskiej misji historycznej/Bulletin der Polnischen historischen Mission 12, 2017, s. 453-482.
 • Pražáková, Kateřina, Das Bild Oberösterreichs im frühneuzeitlichen Nachrichtenwesen, Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs 24, 2015, s. 5-24.
 • Pražáková, Kateřina, Das kommunikative Bild Ostmitteleuropas und des osmanischen Reichs in der Zeitungssammlung der letzten Rosenberger, Frühneuzeit-Info 21, 2010, s. 180-197.

 

Articles in Czech Journals / Články v českých recenzovaných časopisech

 • Pražáková, Kateřina, Konflikte zwischen lutherischen und katholischen Reichsfürsten in der Berichterstattung für die böhmischen Adeligen (1542-1545), Opera historica 18, 2017, č. 2, s. 191-205.
 • Pražáková, Kateřina, Konfesní nepokoje v Krakově pohledem rožmberského zpravodajství, Folia Historica Bohemica 30, 2015, č. 1, s. 5-32.
 • Pražáková, Kateřina, Vláda Maxmiliána II. pohledem rožmberského zpravodajství, Folia Historica Bohemica 29, 2014, č. 2, s. 257-283.
 • Pražáková, Kateřina – Sterneck, Tomáš, „Rychlejší než větry, hbitější než všichni zajíci” Útěk Jindřicha z Valois z Polska v pamfletu z roku 1574, Slovanský přehled 100, 2014, č. 3, s. 473-497.
 • Pražáková, Kateřina, Vyzvědači mezi křížem a půlměsícem. Turecké nebezpečí z pohledu polského zpravodaje ve druhé polovině 16. století, Slovanský přehled 94, 2008, č. 1, s. 93-107.
 • Bicanová, Kateřina. Problematika sarmatismu v polské historiografii, Slovanský přehled 93, 2007, č. 1, s. 23-34.

 

Articles in Other Journals/ Články v ostatních odborných časopisech

 • Pražáková Kateřina, Rēzeknes spoku pareģojums. Notikums ieguva plašu atbalsi reliģisko karu satrauktajā Rietumeiropā, Domuzīme 4, 2016, s. 65-67.

 

Articles in Collective Volumes / Články ve sbornících

 • Pražáková, Kateřina, Die Wahrnehmung religiös konnotierter Gewalt. Der böhmische Adel und der Aufstand in den Niederlanden in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, in: Joachim Bahlcke – Kateřina Bobková-Valentová – Jiří Mikulec, Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th–18th Centuries). Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15. – 18. Jahrhundert), Praha – Stuttgart 2017, s. 263-283.
 • Pražáková, Kateřina, Obraz středovýchodní Evropy ve zpravodajství české šlechty od poloviny 15. do konce 16. století, in: Zuzana Tokárová – Martin Pekár (edd.), Človek, spoločnosť, doba. Stretnutie mladých historikov III., Košice 2014, s. 68-77.
 • Pražáková, Kateřina, Konflikt mezi polským králem Zikmundem III. Vasou a kancléřem Janem Zamojským v dobových pramenech i paměti následujících generací, in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd.), Utváření identity ve vrstvách paměti, České Budějovice 2011 (= Opera Historica 15), s. 9-51.
 • Pražáková, Kateřina, Volby polských králů ve zpravodajství druhé poloviny 16. století, in: Ryszard Skowron (ed.), Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku, Kraków 2009, s. 265-274.
 • Pražáková, Kateřina, Obraz livonské války v psaných novinách rožmberského zpravodajství, in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd.), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice 2007, s. 13-32. (= Opera historica 12).

 

Popularizing Articles / Popularizační texty

 • Pražáková, Kateřina, Zápas o kremelský trůn. Čtyři sta let od nástupu Romanovců, Dějiny a současnost 35, 2013, č. 9, s. 40-43.
 • Marek, Pavel – Pražáková, Kateřina, Mezi propagandou a skutečností. Obraz Rudolfa II. v křesťanské Evropě. Dějiny a současnost 34, 2012, č. 2, s. 35-37.