Nové a nejnovější dějiny II - seminář

Národ, společnost, jedinec v Československu 1918-1989

Seminář k Novým a nejnovějším dějinám II.

PhDr. Jitka Rauchová, Ph. D.

 

1)         Úvodní seminář.

2)         Soudobé dějiny jako téma historiografie

3-4)      Národnostní problematika I. – Češi a Slováci.

5)         Národnostní problematika – Češi a Romové.

6)         Proměny společnosti I. – Aristokracie, politické a hospodářské elity 1. republiky a období po roce 1948.

7-8)      Proměny společnosti II. – Venkov.

9)         Proměny společnosti III. – Náboženství, církev.

10-11)   Odboj a jeho variety.

12)       Závěrečný seminář.

 

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na semináři, úspěšné napsání dvou zápočtových testů (termín jejich napsání bude zpřesněn v průběhu semináře) a předložení konspektů z literatury ke zkoušce v rozsahu stanovené garantem doc. Markem Šmídem.

 

1. Úvodní seminář

 Seznámení s tématy, rozdělení úkolů, podmínky udělení zápočtu.

 

2. Soudobé dějiny jako téma historiografie

Soudobé dějiny v evropské historiografii (VB, Francie, Německo);

soudobé dějiny jako téma dějepisectví období 1948-1989;

česká centra výzkumu soudobých dějin, významní představitelé, periodika, projekty a edice (politické dějiny, hospodářské a sociální dějiny, vojenské dějiny, kulturní dějiny, oral history)

 

Základní literatura:

Čechurová, Jana - RANDÁK, Jan, Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha 2014.

České soudobé dějiny v diskusi, Praha 2011.

HANZAL, Josef, Cesty české historiografie 1945-1989, Praha 1999 (pasáže o soudobých dějinách).

PECKOVÁ, Barbora - RAJLOVÁ, Lucie - PEŠEK, Jiří, Historie zrozená z rozhovoru: interview ve výzkumu soudobých dějin, Praha 2018.

PEŠEK, Jiří a kol., Napříč kontinentem soudobých dějin, Praha 2013.

internetové stránky vědeckých pracovišť

 

3-4. Národnostní problematika I. – Češi a Slováci.

Vzájemné vztahy Čechů a Slováků před r. 1918, válečná jednání, Pittsburská dohoda, Washingtonská deklarace, Martinská deklarace (texty);

Slovenské politické strany v meziválečném období – politický program, hlavní představitelé, otázka separatismu;

Slovenský štát;

Slovenské národní povstání;

politická pozice Slovenska po roce 1945 – cesta k federalizaci; 

normalizace a rozpad Československa. 

 

Základní literatura:

BANDŽUCH, Tomáš, Slovenské vize: velká válka, krajané a představy o budoucím   státu (1914–1918), Praha 2014.

BROKLOVÁ, Eva, Československá demokracie. Politický systém ČSR 1918-1938, Praha 1992.

HADLER, Frank, Utváření česko-slovenské spolupráce v exilu během první světové války, in: Mommsen, H., Kováč, D., Malíř, J., Marková, M., První světová válka a vztahy mezi Čechy, Slováky a Němci, Brno 2000, s. 63-72.

JOHN, Miloslav, Čechoslovakismus a ČSR 1918-1938, Beroun 1994.

KAMENEC, Ivan, Slovenský stát (1939-1945), Praha 1992.

KAMENEC, Ivan, Tragédia politika, kňaza a človeka: (Dr. Jozef Tiso 1887-1947), Bratislava 2013.

KOVÁČ, Dušan - CHAROUS, Emil - URBAN, Jan, Dějiny Slovenska, Praha 2011.

LUKÁŠ, Roman, Rozdělení Československa: dvacet let poté: dějiny vzájemných vztahů Čechů a Slováků od vzniku společného státu až po jeho rozdělení pohledem obyvatel příhraničních oblastí; Praha 2013.

MALÍŘ, Jiří – MAREK, Pavel a kol., Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a v Československu  1861-2004 I. 1861-1938, Brno 2005.

OLACH, Ľubomír, Vavro Šrobár. Osudové prevraty 1918 - 1944 – 1948, Bratislava 2017.

RYCHLÍK, Jan, Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989-1992, Bratislava 2002.

STEHLÍK, Michal, Češi a Slováci 1882-1914. Nezřetelnost společné cesty, Praha 2009.

STEHLÍK, Michal, Slovensko: země probuzená 1918-1938, Praha 2015.

STEIN, Eric, Česko – Slovensko. Konflikt, roztržka, rozpad, Praha 2000.

SYRNÝ, Marek a kol., Slovenské národné povstanie: Slovensko a Európa v roku 1944, Banská Bystrica 2014.

VAŠŠ, Martin, Slovenská otázka v 1. ČSR (1918-1938), Martin 2011.

 

5. Národnostní problematika – Češi a Romové

Romové – etnické kořeny, vývoj osídlení do r. 1918, Romové v meziválečném Československu (do září 1938);

Druhá republika, Protektorát, Holocaust;

poválečná asimilace a integrace.

 

Základní literatura:

DANIEL, Bartoloměj, Dějiny Romů. Vybrané kapitoly z dějin Romů v západní Evropě, českých zemí a na Slovensku, Olomouc 1994.

DVOŘÁK, Tomáš – VLČEK, Radomír – VYKOUPIL, Libor, Milý Bore... Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci, Brno 2003.

NEČAS, Ctibor, Andre oda taboris: tragédie cikánských táborů v Letech a Hodoníně, Brno 1995.

NEČAS, Ctibor, Českoslovenští Romové v letech 1938-1945, Brno 1994.

NEČAS, Ctibor, Romové v České republice včera a dnes, Olomouc 1999.

Romové v České republice (1945-1998), Praha 1999.

SADÍLKOVÁ, Helena, (Ne)chtění spoluobčané? Romové v poválečném Československu, in: "Nechtění" spoluobčané: skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945-1989, Praha - Liberec 2018 s. 98-115.

SPURNÝ, Matěj, Pokus o převýchovu: Romové v objetí stalinské péče o člověka v 50. letech, Paměť a dějiny 11, 2017, č. 3, s. 3-14.

 

6. Proměny společnosti I. – Aristokracie, politické a hospodářské elity 1. republiky a období po roce 1948

Pozice aristokracie – 1. republika, období po roce 1948 (Liechtenštejnové, Schwarzenbergové, …);

politické elity 1. republiky (průmyslníci, bankéři, skupina Hradu, Pětka, Osma, apod.);

Komunistické elity (nomenklatura, kádrování, původ).

 

Základní literatura:

GLASSHEIM, Eagle, urození nacionalisté: česká šlechta a národnostní otázka v 1. pol. 20. století, Praha 2012.

HAZDRA, Zdeněk – HOŘČIČKA, Václav – ŽUPANIČ, Jan (edd.), Šlechta střední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy 20. století, Praha 2011.

HAZDRA, Zdeněk, Šlechta ve službách Masarykovy republiky: mezi demokracií a totalitními režimy, Praha 2015.

Horák, Ondřej, Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním: příspěvek k poválečným zásahům do pozemkového vlastnictví v Československu v první polovině dvacátého století, Praha 2010.

HOŘČIČKA, Václav - ŽUPANIČ, Jan, Šlechta na křižovatce: Lichtenštejnové, Schwarzenbergové a Colloredo-Mannsfeldové v 1. polovině 20. století, Praha 2017.

JANČÍK, Drahomír - ŠTOLLEOVÁ, Barbora, Pivo, zbraně i tvarůžky: podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí, Praha 2014.

JELÍNKOVÁ, Dita, "Když ta širá, různorodá vlast přestala existovat..." aneb Osudy rodiny Clary-Aldringen po rozpadu Rakouska-Uherska a její hledání nové cesty v postimperiálním světě, Theatrum Historiae 6, 2010, s. 125-162.

KOLÁŘ, František – HANZAL, Josef, Politická elita meziválečného Československa 1918-1938: kdo byl kdo, Praha 1998.

Moderní podnikatelské elity. Metody a perspektivy bádání, Praha 2007 (texty J. Štaifa, J. Rákosníka. D. Jančíka aj.).

NEČASOVÁ, Denis, Nová elita? Státní řády a vyznamenání 1951-1955, Časopis Matice moravské 135, 2016, s. 101-119.

SVÁTEK, František, K dějinám sociálních elit první Československé republiky. František Svátek, Soudobé dějiny 2, 1995, s. 169-200.

WEISER, Tomáš, Komunistické elity po roce 1945, in: Dějiny a současnost. Kulturně historická revue 16, 1994, č. 3, s. 35-39.

ZÁLOHA, Jiří, Lex Schwarzenberg. O slávě a rozpadu jednoho majetku v Čechách, Dějiny a současnost 16, 1994, č. 2, s. 46-50.

ZÁLOHA, Jiří, Likvidace majetku orlické větve Schwarzenberků po druhé světové válce, Jihočeský sborník historický 62, 1993, s. 196-204.

           

7-8. Proměny společnosti – Venkov

Pozemková reforma (nástin stavu v době první republiky);

poválečné cíle KSČ – období tzv. třetí republiky;

kolektivizace v SSSR a ve východní Evropě;

zákon o JZD, kolektivizace 50. let a její průběh, akce K (kulak), pronásledování a vyhánění sedláků;

politické procesy (Babice + zelená internacionála);

aplikace sovětských metod (Lysenko, Mičurin + Americký brouk).

 

Základní literatura:

BLAŽEK, Petr – JECH, Karel – KUBÁLEK, Michal a kol., „Akce K“. Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v 50. letech, Praha 2010.

BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal (edd.), Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti, Praha 2008.

BŘEZINA, Vladimír – PERNES, Jiří (edd.), Závěrečná fáze kolektivizace zemědělství v Československu 1957-1960, Praha 2010.

JANKO, Jan, Nástup mičurinské biologie v Českých zemích, in: Věda v JANKO, Jan, Soumrak mičurinské biologie v českých zemích, in: Věda v Československu v letech 1953-1963. Sborník z konference. (Praha, 23. - 24. listopadu 1999), Praha 2000, s. 507-513.

JANOUŠEK, Pavel, Případ Babice, Třebíč 2001.

JECH, Karel, Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy, Praha 2008.

LYSENKO, Trofim Denisovič, J. V. Stalin a mičurinská agrobiologie, Praha 1951.

MATALOVÁ, Anna - SEKERÁK, Jiří, Genetika za železnou oponou, Brno 2004.

NAVARA, Luděk – KASÁČEK, Miroslav, Mlynáři od Babic, Brno 2008.

ROKOSKÝ, Jaroslav – SVOBODA, Libor, Kolektivizace v Československu, Praha 2013.

SOJFER, Valerij Nikolajevič - HLADILOVÁ, Klára - ZAJÍČEK, Libor, Rudá biologie. Pseudověda v SSSR, Brno 2005.

URBAN, Jiří, Venkov pod kolektivizační knutou: okolnosti exemplárního "kulackého" procesu, Praha 2010.

 

9. Proměny společnosti po roce 1948 II. – Náboženství, církev

Československá církev, pravoslaví + přehled uznaných církví a náboženských skupin v ČSR;

vztah státu (církevní politika) a katolické církve v druhé polovině 40. let + postavení Československé církve (role Vatikánu, politizace, vytváření sítě vlasteneckých kněží);

kardinál Josef Beran (životopis); čihošťský zázrak, akce K + státní dozor nad církvemi – struktura;

normalizace - přidělování souhlasu, sdružení Pacem in Terris, vztahy s Vatikánem, pontifikát Jana Pavla II. a svatořečení Anežky České

 

Základní literatura:

BALÍK, Stanislav – HANUŠ, Jiří, Katolická církev v Československu 1945-1989, Brno 2007.

BROŽ, Miroslav (ed.), Církev v proměnách času. 1969-1999, Praha 2002.

Církev v proměnách času 1918-1968, Praha 1969.

BUDKA, Alexandr (ed.), Církevní procesy padesátých let, Kostelní Vydří 2002.

CUHRA, Jaroslav, Církevní politika KSČ a státu v letech 1969-1972, Praha 1999.

CUHRA, Jaroslav, Československo-vatikánská jednání 1968-1989, Praha 2001.

DEMEL, Zdeněk, Pod dohledem církevních tajemníků, Brno 2008.

DOLEŽAL, Miloš, Jako bychom dnes zemřít měli, Pelhřimov 2012.

FIALA, Petr – HANUŠ, Jiří (edd.), Katolická církev a totalitarismus v českých zemích, Praha 2002.

HORÁKOVÁ MAIXNEROVÁ, Šárka, Hoří déšť aneb Zpráva o „Akci K“ , Praha 2010.

HANUŠ, Jiří – STŘÍBRNÝ, Jan, Stát a církev v roce 1950, Brno 2000.

KAPLAN, Karel, Stát a církev v Československu v letech 1948-1953, Brno 1993.

KAPLAN, Karel, Těžká cesta. Spor Československa s Vatikánem 1963-1973, Brno 2001.

KONÍČEK, Jiří, Modus vivendi v historii vztahů Svatého stolce a Československa: církevně-politický vývoj v letech 1918-1993, Olomouc 2005.

KUČERA, Zdeněk – BUTTA, Tomáš (edd.), 90 let Církve československé husitské, Praha 2010.

LUPČO, Martin – MAREK, Pavel, Nástin dějin pravoslavné církve, Brno 2012.

MAREK, Pavel, Církevní krize na počátku první Československé republiky (1918-1924), Brno 2005.

JINDRA, Martin, Česká pravoslavná církev od Mnichova po obnovu v roce 1945, Praha 2015.

ONDOK, Josef Petr, Muklovský Vatikán, Brno 2005.

OPATRNÝ, Aleš, Kardinál Tomášek a protikoncilní proměna pražské arcidiecéze, Kostelní Vydří 2002.

PEHR, Michal - ŠEBEK, Jaroslav, Československo a Svatý stolec: od nepřátelství ke spolupráci (1918-1928) I., Úvodní studie, Praha 2012.

STŘÍBRNÝ, Jan a kol., Církevní procesy padesátých let, Kostelní Vydří 2002.

SVOBODA, Bohumil, Na straně národa. Kardinál František Tomášek v zápase s komunistickým režimem (1965-1989), Praha 2006.

Šmíd, Marek, Apoštolský nuncius v Praze: významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920-1950, Brno  2015.

VLČEK, Vojtěch, Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964, Olomouc 2004.

VODIČKOVÁ, Stanislava, Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana, Brno 2009.

 

10-11. Odboj a jeho variety

První odboj – Maffie (osobnosti, struktura, události);

Protektorát Čechy a Morava – situace do r. 1942 (skupiny, osobnosti, akce);

Tři králové + František Moravec (životopis);

Silver A + operace Anthropoid;

třetí odboj obecné charakteristiky – vnější (emigrace+přechody hranic);

vnitřní (příklad bří Mašínů);

normalizace.

 

Základní literatura:

BABKA, Lukáš – VEBER, Václav (edd.), Za svobodu a demokracii. Třetí (protikomunistický) odboj, Hradec Králové 2002.

BLAŽEK, Petr (ed.), Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989, Praha 2005.

BLAŽEK, Petr – EICHLER, Jan a kol, Jan Palach 69, Praha 2009.

BOŽINOV, Miroslav, Vzpomínky na první odboj, Praha 1999.

BRANDES, Detlef, Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945, Praha 2000.

ČAPEK, Miroslav, Poražení vítězové. Kapitoly z třetího odboje, Praha 2003.

ČVANČARA, Jaroslav, Někomu život, někomu smrt. Československý odboj a nacistická okupační moc. 1.-3. Praha 2002-2008.

HAJŠMAN, Jan, Česká mafie. Vzpomínky na odboj doma, Praha 1932.

HAVEL, Václav, Dálkový výslech (rozhovor s Karlem Hvížďalou), Praha 1989.

HLAVÁČ, Miroslav, Čeští mafiáni 1914-1918, Karviná - Mizerov 2008.

HOPPE, Jiří, Opozice 68. Sociální demokracie, KAN a K231, Praha 2009.

JELÍNEK, Zdeněk, Operace Silver A, Praha 1992.

JUNEK, Marek, Svobodně! Radio Svobodná Evropa 1951-2011. 60 let RFE, Praha 2011.

MASIN, Barbara, Odkaz, Praha 2011.

KYNCL, Vojtěch, Ležáky. Obyčejná vesnice, SILVER A a pardubické gestapo v zrcadle heydrichiády, Pelhřimov 2008.

MACHOVEC, Martin, „Hnědá kniha“ o procesech s českým undergroundem, Praha 2012.

MASIN, Barbara, Odkaz. Pravdivý příběh bratří Mašínů, Praha 2005.

MASTNÝ, Vojtěch, Protektorát a osud českého odboje, Praha 2003.

Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě, Praha 2011.

MORAVEC, František, Špion, jemuž nevěřili, Praha 2002.

OTÁHAL Milan, Opoziční proudy v české společnosti 1969-1989, Praha 2012.

PICHLÍK, Karel, Bez legend. Zahraniční odboj 1914-1918. Zápas o československý program, Praha 1991.

POVOLNÝ, Mojmír, Zápas o lidská práva. Rada svobodného Československa a helsinský proces. 1975-1989, Brno 2007.

SVOBODA, Libor – TICHÝ, Martin, Cesty za svobodou. Kurýři a převaděči v padesátých letech 20. století, Praha 2013.

ŠANCA, Ondřej - O'CONNOR, Cóilín (red.), Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve Střední Evropě: sborník k mezinárodní konferenci = Resistance and Opposition against the Communist Regime: international conference, Praha 2010.

ŠEDIVÝ, Ivan – NĚMEČEK, Jan – KOCIAN, Jiří, Pražské jaro 1968: občanská společnost,  - média – přenos politických a kulturních procesů, Praha 2012.

ŠEDIVÝ, Zdeněk F., Velká operace. Pokus Státní bezpečnosti o likvidaci třetího odboje, Vimperk 1996.

ŠOLC, Jiří, Po boku prezidenta. Generál František Moravec a jeho zpravodajská služba ve světle archivních dokumentů, Praha, 2007.

UHLÍŘ, Jan Boris, Ve stínu říšské orlice. Protektorát Čechy a Morava, odboj a kolaborace, Praha 2002.

VEBER, Václav - BUREŠ, Jan, Třetí odboj. Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století, Praha 2010.

 

12. Zhodnocení práce v semináři

Uvedená literatura je pouze orientační, pro zpracování jednotlivých témat je možné využít i další tituly.