Sexualita a gender v moderních dějinách

1. Úvodní seminář

 

2. Základní termíny

dějiny tender study;

hlavní směry výzkumu a odborná pracoviště v ČR (sociologie, historie);

Gender, pohlaví, identita, maskulinita, feminita, ženské dějiny

 

Claire M. Renzetti – Daniel J. Curran, Ženy, muži, společnost, Praha 2003 (kapitola Studium genderu – sociologické pohledy).

Ann Oakleyová, Pohlaví, gender, společnost, Praha 2000 (zejména kapitoly Pohlaví a gender, Osvojování genderových rolí).

Helmut Karsten, Ženy – muži. Genderové role, jejich původ a vývoj, Praha 2006 (kapitoly Psychologické teorie vzniku a vývoje pohlavních rozdílů, Vývoj pohlavní role).

Šárka Gjuričová, Konstrukce gender: maskulinita a feminita z odlišných perspektiv, in: Eva Věšínová-Kalivodová – Hana Maříková, Společnost žen a mužů z aspektu genderu Praha 1999, s. 69-81.

Jana Ratajová, Gender history jako alternativní koncept dějin, in: Kateřina Čadková – Milena Lenderová – Jana Stráníková (edd.), Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie, Pardubice 2006, s. 33-40.

Jiří Hutečka – Jarmila Švaříčková-Slabáková, Úvodem: od genderu k maskulinitám, in: Radmila Švaříčková Slabáková – Jitka Kohoutová – Radmila Pavlíčková – Jiří Hutečka a kol., Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy, Praha 2012, s. 9-20.

Denisa Nečasová, Dějiny žen či gender history? Možnosti, limity, východiska, Dějiny – teorie – kritika 1/2008, s. 81-102. (dostupné online)

Daniela Tinková, „Žena“ – prázdná ketagorie? Od (wo)men´s history k gender history v západoevropské historiografii posledních desetiletí 20. století, in: Katešina Čadková – Milena Lenderová – Jana Stráníková (edd.), Dějiny žen aneb Evropsaká žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie, Pardubice 2006, s. 19-32.

Jiřina Šiklová, Gender studies a feminismus na univerzitách ve světě a v České republice, in: Eva Věšínová-Kalivodová – Hana Maříková, Společnost žen a mužů z aspektu genderu Praha 1999, s. 9-19.

Libora Oates-Indruchová, Tak pěkně od začátku: o vztahu sociologie a kategorie gender, in: Libora Oates-Indruchová (ed.), Tvrdošíjnost myšlenky. Od feministické kriminologie k teorii genderu, Praha 2011, s. 76-86.

Milena Lenderová – Božena Kopičková – Jana Burešová – Eduard Maur (eds.), Žena v českých zemích od středověku do 20. století, Praha 2009.

http://uhv.upce.cz/cs/uvod-do-studia-gender-history/

 

4.–5.  Inspirační zdroje (psychologie) – Sigmund Freud, Jacques Lacan, Michel Foucault

Sigmund Freud, Vybrané spisy. Praha 1971.

Tamsin Spargo, Foucault a teorie podivného, Praha 2001.

Michel Foucault, Dějiny sexuality I. Vůle k vědění, Praha 1999.

Samuel Slipp, Freudovská mystika. Freud, ženy, feminismus, Praha 2007 (zejména Část I).

Juliet Mitchell, Úvod ke knize Ženská sexualita. Jacqes Lacan a Freudova škola, in: Libora Oates-Indruchová (eds.), Dívčí válka s ideologií. Klasické texty angloamerického feministického myšlení, Praha 1998, s. 277-302.

Jiří Pechar, Lacan a Freud, Praha 2013.

Jacques Lacan, Imaginárno a symbolično =: Imaginaire et symbolice, Praha 2016.

 

6 –7.  Feminismus – dějiny.

1. a 2. vlna feminismu – cíle, aktivity; hlavní osobnosti (John Stuart Mill, Betty Friedan, Germaine Greer, Judith Butler;

české prostředí – 1. polovina 20. století - dějiny, osobnosti, instituce (Františka Plamínková, Milada Horáková);

české prostředí – situace v 60. letech a po roce 1989

postfeminismus;

kritika feminismu

 

Betty Frieden, Ženská mystika, in: Libora Oates-Indruchová (eds.), Dívčí válka s ideologií. Klasické texty angloamerického feministického myšlení, Praha 1998, s. 57-68. VŠICHNI

Betty Frieden,  Feminine mystice, Praha 2002.

Claire M. Renzetti – Daniel J. Curran, Ženy, muži, společnost, Praha 2003 (kapitola Feminismus z historické perspektivy).

Libora Oates- Indruchová, Feminismus a ještě k tomu jeho druhá vlna, in: Libora Oates-Indruchová (eds.), Dívčí válka s ideologií. Klasické texty angloamerického feministického myšlení, Praha 1998, s. 9-16.

Soňa Hendrychová, Z historie feminismu v českých zemích, in: Eva Věšínová-Kalivodová – Hana Maříková, Společnost žen a mužů z aspektu genderu Praha 1999, s. 43-49.

Portál feminismus.cz

Jiří Ryba, Reakce českých mužů na novou (feministickou) interpretaci postavení žen (pokus o typologii), in: Alena Vodáková – Olga Vodáková (edd.). Rod ženský. Kdo jsme, odkud jsme přišly a kam jdeme?, Praha 2003, s. 325-333.

Elisabeth Badinterová, Tudy cesta nevede. Slabé ženy, silní muži a jiné omyly radikálního feminismu, Praha 2004.

Josef Hausmann, Nahota feminizmu, Ústí nad Labem 2002.

 

8. – 9. Morálka (křesťanství x moderní doba); sexuální výchova – vývoj )příručky pro dívky, chlapce, mladé manžele…); změny sexuálního chování, partnerských vztahů v moderní době; krize rodiny; sexuální delikty v právní perspektivě (znásilnění, prostituce, kuplířství, …); pornografie (vývoj, trestní stíhání, role moderních médií a technologií)

 

Radmila Švaříčková Slabáková – Jitka Kohoutová – Radmila Pavlíčková – Jiří Hutečka a kol., Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy, Praha 2012 (blok Konstrukce maskulinní identity v současnosti, Typy nedávné a současné maskulinní identity: ideální socialistický muž, živitel, metrosexuál, s. 286-328).

Anthony Giddens, Proměny intimity. Sexualita, láska a erotika v moderních společnostech, Praha 2012

Ivo Možný, Rodina a společnost, Praha 2008.

Evellyne Sullerotová, Krize rodiny, Praha 1998.

Josef Řídký, Dlouholetá měření dokazují, že ženy patří za plotnu, pane kolego. Esej o genderech a ideologii popularizační sexuologie v českých zemích, Dějiny-teorie-kritika 1/2010, s. 30-56 (dostupné online).

Jan Chmelík, Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita, Praha 2003.

Hans Rotter, Sexualita a křesťanská morálka, Praha 2003.

Georg Denzler, Zakázaná slast: dva tisíce let křesťanské sexuální morálky, Brno 1999.

 

10. Sexuologie

vývoj svět (do druhé světové války, poválečné období); české země

 

Petr Weiss a kol., Sexuologie, Praha 2010 (kapitola I – Historie sexuologie).

Jaroslav Malina – Jaroslav Zvěřina, Sexuologie pro antropology, Brno 2002 (= Jaroslav Malina (ed.), Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Modulové učební texty pro studenty antropologie a „příbuzných“ oborů 5). Dostupné online

Morus, Světové dějiny sexuality, Praha 1992 (kapitola Vítězství vědy a podkapitola Co vypátral Kinsey).

 

11. – 12. Queer

Dějiny homosexuality do pol. 19. století; počátky tematizace, lékařské výzkumy (do pol, 20. století); mezi trestností a akceptací (boje za rovnoprávnost 2. pol. 20. století); právní a lékařské proměny definice (registrované partnerství – vývoj, definice WHO), postoj společnosti v novém tisíciletí; transsexualita

 

Morus, Světové dějiny sexuality, Praha 1992 (vybrané kapitoly na téma homosexualita).

Petr Weiss a kol., Sexuologie, Praha 2010 (kapitola Sexuální orientace).

Pavel Himl – Jan Seidl – Franz Schindler, Miluji tvory svého pohlaví. Homosexualita v dějinách a společnosti, Praha 2013.

Martin C. Putna, Křesťanství a homosexualita. Pokusy o integraci, Brno 2012.

Jan Seidl a kol., Od žaláře k oltáři. Emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti, Brno 2012 (obecné kapitoly).

Dita Jahodová, Konceptualizace transsexuality v českém medicínském diskurzu a dokumentárním filmu, Dějiny-teorie-kritika 2/2011, s. 289-308 (dostupné online).

Jiří Fanel, Gay historie, Praha 2000.

 

13. Závěrečný seminář