Dějiny každodenní kultury raného novověku II (seminář)

Akademický rok 2019/2020

Vedoucí semináře: PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.

Konzultační hodiny: úterý 10.30-12.00 hod.

 

Podmínky udělení zápočtu:

1. Aktivní a pravidelná účast při řešení individuálních úkolů (max. 3 absence)

2. Včasné odevzdání písemných úkolů a prezentace referátů

3. Úspěšné napsání zápočtového testu

 

1. Úvodní hodina

 

2. Klasifikace pramenů

Bůžek, V., Úvod do studia historie, České Budějovice 1994.

Hroch, M., Úvod do studia dějepisu, Praha 1985.

Šebánek, J. – Fiala, Z. – Hledíková, Z., Česká diplomatika do roku 1848, Praha 1984.

Úvod do studia dějepisu III. Nauka o historických pramenech, Praha 1983.

 

3. Člověk v prostoru

Pánek, J., Čechy, Morava a Lužice v německém cestopisu ze sklonku 16. století (s edicí bohemikální části spisu Henricka Kiliana z Rostocku), Folia historica bohemica 13, 1990, s. 203-227.

Tichá, Z. (ed.), B. Balbín, Krásy a bohatství české země. Výbor z díla Rozmanitosti z historie Království českého, Praha 1986.

Ryba, B. (ed.), P. Stránský, O státě českém, Praha 1985.

 

4. Překračování horizontu důvěrně známého prostoru

Bejblík, A. (ed.), Fynes Moryson. Cesta do Čech, Praha 1977.

Fučíková, E. (ed.), Tři francouzští kavalíři v rudolfinské Praze, Praha 1989.

Hrubý, F. (ed. L. Urbánková-Hrubá), Lev Vilém z Kounic, barokní kavalír. Jeho deník z cesty do Itálie a Španělska a osudy kounické rodiny v letech 1550-1650, Brno 1987.

Popis bouře mořské Jana Amose Komenského, in: S. Binková – J. Polišenský (edd.), Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století, Praha 1989, s. 201-205.

 

5. Člověk a čas

Dvorský, F. (ed.), Staré písemné památky žen a dcer českých, Praha 1869.

Marek, P. (ed.) Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005 (= Prameny k českým dějinám 16.-18. století 1).

Koldinská, M. – Maťa, P. (edd.), Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602-1633, Praha 1997.

 

6. Půdorys existence individua (muže, ženy, dítěte) v přechodových rituálech mezi životem a smrtí

Interpretace obrazů alegorií života muže a ženy od Johanna Härtla ze zámku Hrubý Rohozec.

Dvořák, M. (ed.), Dva deníky dra. Matiáše Borbonia z Borbenheimu, Praha 1896.

Král, P., Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550 až 1650, České Budějovice 2002 (= Monographia historica).

Koldinská, M. – Maťa, P. (edd.), Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602-1633, Praha 1997.

Ratajová, J. (ed.), Alžběta Lidmila z Lisova. Rodinné paměti, Praha 2002 (= Manu propria 1).

 

7. Půdorys existence individua (muže, ženy, dítěte) – „svět imaginární“

Interpretace česky psaného snu Jeronýma Jeronýma staršího Šlika. Durajová, M. – Smíšek, R. (edd.): Hieronymus der Ältere Schlick: Das Tagebuch. Eine Selbstdarstellung aus den Jahren 1580-1582. České Budějovice 2008 (= Prameny k českým dějinám 16.-18. století. Řada B/2), s. 390.

Burke, P., Kulturní historie snů, in: týž (ed.): Variety kulturních dějin. Brno 2006, s. 30-49.

Kalista, Z. (ed.), Korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic, Praha 1941.

Marek, P. (ed.) Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005 (= Prameny k českým dějinám 16.-18. století 1).

 

8. Půdorys existence individua (muže, ženy, dítěte) – „svět soukromý“

Intepretace freskové výzdoby Sálu předků v Jaroměřicích nad Rokytnou a mobiliáře z roku 1752.

Interpretace zasedacích pořádků z korunovace Leopolda I. českým králem v Praze roku 1656.

Bergner, P., Inventář bývalé hraběcí sbírky černínské obrazárny na Hradčanech, ČSPSČ 15, 1907, s. 130 – 155.

Neudertová, M., „Item ve velkém fraucimře před lusthausem se nachází ...“ (Příspěvek ke studiu inventářů pozdně renesančních rezidencí v severozápadních Čechách), in: V. Bůžek – P. Král (edd.), Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, České Budějovice 1999 (= Opera historica 7), s. 163-197.

Plichta, A. (ed.), O životě a umění. Listy z jaroměřické kroniky 1700 – 1752, Brno 1974.

 

9. Půdorys existence individua (muže, ženy, dítěte) – „svět sociálních interakcí“

Fiedler, J. (ed.), Die Relationen der Botschafter Venedigs über Deutschland und Österreich im siebzehnten Jahrhundert II, Wien 1867 (přeložené úryvky do češtiny).

Helbig, K. G. (ed.), Esaias Pufendorfs, königl. schwedischen Gesandten in Wien, Bericht über Kaiser Leopold, seinen Hof und die österreichische Politik 1671-1674, Leipzig 1862 (úryvek přeložen do češtiny).

Marek, P. (ed.) Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005 (= Prameny k českým dějinám 16.-18. století 1).

 

10. Půdorys existence individua (muže, ženy, dítěte) – „svět veřejný“

Hrdlička, J. (ed.), Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova, České Budějovice 2003 (= Monographia historica 3).

Sládek, M. (ed.), Svět je podvodný verbíř aneb výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních a příležitostných kázání konce 17. a prvých dvou třetin 18. století, Praha 2005.

Plichta, A. (ed.), O životě a umění. Listy z jaroměřické kroniky 1700 – 1752, Brno 1974.

 

11. Půdorys existence individua (muže, ženy, dítěte) na okraji společnosti

Interpretace výslechového protokolu zlodějky Johanny Peřkové z poloviny 18. století.

Dibelka, J., K novým možnostem studia trestněprávní problematiky. Obranné strategie mužů a žen obviněných ze smilstva na třeboňském panství (1650-1750), Český časopis historický 106, 2008, s. 19-53.