Dějiny novověku I - seminář

Akademický rok 2020/2021 – zimní semestr

Garant předmětu: PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.

Místo konání: úterý S10 15.00-16.30 hod.

Konzultační hodiny: úterý 10.00-11.30 hod.

 

Podmínky udělení zápočtu:

 1. Znalost povinné literatury k jednotlivým tématům.
 2. Aktivní a pravidelná účast při řešení individuálních úkolů v semináři.
 3. Včasné odevzdání písemných úkolů.
 4. Přehled o literatuře a pramenech (na základě předloženého seznamu při závěrečném ústním pohovoru, 10 titulů - student současně odevzdá k nahlédnutí 10 konspektů k těmto titulům).
 5. Úspěšné napsání dvou zápočtových testů.

 

Okruhy pro práci v seminářích:

 1. Úvodní seminář (úvodní seminář, definice pojmů)
 2. Střední Evropa a české země na prahu novověku
 3. Společnost českých zemí na prahu novověku
 4. Dějiny českých zemí 16.a 17. století ve světle významných politických dokumentů
 5. Víra a zbožnost v 16. a 17. století
 6. Střední Evropa ve víru válek
 7. Kultura raně novověké Evropy

 

1. Úvodní seminář (literatura, prameny, definice pojmů)

- literatura, prameny, periodizace, terminologie

- edice k dějinám raného novověku, diplomatické, narativní a osobní prameny, jejich obsahový rozbor a interpretační možnosti

 

2. Střední Evropa a české země na prahu novověku

- země Koruny české (Čechy, Morava, Slezsko, Horní a Dolní Lužice) - vývoj

- země Koruny české a habsburská monarchie

- krajina, podnebí, přírodní krásy

 

Literatura k řešení individuálních úkolů:

Bobková, L. – Březina, L. – Zdichynec, J., Horní a Dolní Lužice, Praha 2008.

Bůžek, V. a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010.

Fukala, R., Slezsko – neznámá země Koruny české: knížectví a stavovské Slezsko do roku 1740, České Budějovice 2007.

Janák, J. – Hledíková, Z. – Dobeš, J., Dějiny správy v českých zemích. Od počátků po současnost, Praha 2005.

Jirásek, Z. a kol., Slezsko v dějinách českého státu II. (1490-1763), Praha 2012.

Macek, J., Vnímání přírodních krás v českých zemích pozdního středověku, Český časopis historický 95, 1997, s. 289-314.

Válka, J., Dějiny Moravy II. Morava reformace, renesance a baroka, Brno 1996.

                                                                           

3. Společnost českých zemí na prahu novověku

- panovník, šlechta, duchovenstvo, města, venkovské obyvatelstvo

- Ludvík Jagellonský, Ferdinand I., Maxmilián II., Ferdinand Tyrolský, Rudolf II., Matyáš, Fridrich Falcký, Ferdinand II., Ferdinand III.

- nejvýznamnější šlechtické rody zemí Koruny české a jejich rezidence (stručná charakteristika): Lobkovicové, páni z Hradce, Pernštejnové, Rožmberkové, Šlikové, Žerotínové, Černínové, Buquoyové, Ditrichštejnové, Eggenberkové, Kinští, Kounicové, Lichtenštejnové, Schwarzenberkové, Slavatové, Valdštejnové, ...

- Bukovanští Pintové z Bukovan, Robmhápové ze Suché (společenský vzestup konkrétního šlechtického rodu)

 

Literatura k řešení individuálních úkolů:

Bůžek, V. a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010.

Bůžek, V. – Hrdlička, J. – Král, P. – Vybíral, Z., Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha-Litomyšl 2002.

Bůžek, V. – Král, P. (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007.

Bůžek, V. – Smíšek, R. (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017.

Grulich, J., Selský grunt a jeho obyvatelé mezi normou a skutečností. Sonda do českých poddanských poměrů v 17. a 18. století, in: V. Bůžek - P. Král (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera historica 11), s. 555-568.

Hamannová, B., Habsburkové. Životopisná encyklopedie, Praha 1996.

Koreš, F., Moc, válka a společenský vzestup v dějinách rodu Robmhápů ze Suché od 16. do 18. století a jejich rodinné paměti, Opera historica 16, 2015, č. 1, s. 100-148.

Koreš, F. (ed.), Paměti Přibíka a Jana Bukovanských Pintů z Bukovan, České Budějovice 2019 (= Prameny k českým dějinám 16.-18. století B/9).

Macek, J., Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526) I, Praha 1992.

Maťa, P., Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004.

Miller, J., Uzavřená společnost a její nepřátelé. Město středovýchodní Evropy (1500-1700), Praha 2006.

Petráň, J., Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války, Praha 1964.

Pohl, W. – Vocelka, K., Habsburkové. Historie jednoho evropského rodu, Praha 1996.

 

4. Dějiny českých zemí 16.a 17. století ve světle významných politických dokumentů

- Vladislavské zřízení zemské

- Svatováclavská smlouva

- Volební kapitulace Ferdinanda I.

- Přátelské snešení českých stavů

- Česká konfese

- Rudolfův Majestát

- Konfederace

- Obnovené zřízení zemské

- Stavovství ´ absolutismus

 

Literatura k řešení individuálních úkolů:

Bůžek, V. – Smíšek, R. (edd.), Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, Praha 2017.

Francek, J., 24. 10. 1517 – Svatováclavská smlouva. Urození versus neurození, Praha 2006.

Hrbek, J., Absolutismus. Konstrukce a dekonstrukce jednoho historického pojmu, Český časopis historický 105, 2007, s. 643-689.

Kreuz, P. – Martinovský, I. (edd.), Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny (Svatováclavské smlouva a Zřízení o ručnicích). Edice, Praha 2007.

Janáček, J., České dějiny. Doba předbělohorská 1526-1547 I/2, Praha 1984.

Jireček, H. (ed.), Obnovené právo a zřízení zemské dědičného království českého, Praha 1888.

Just, J., 9. 7. 1609 – Rudolfův Majestát. Světla a stíny náboženské svobody, Praha 2009.

Knoz, T., Absolutismus nebo „absolutismus“? K dějinám jednoho pojmu, Časopis Matice moravské 121, 2002, s. 451-483.

Malý, K. – Pánek, J. – Janiš, D. (edd.), Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500-1619), Praha 2001.

Pánek, J., Politický systém předbělohorského českého státu, Folia historica bohemica 11, 1987, s. 41-101.

Pánek, J., Stavovská opozice a její zápas s Habsburky 1547-1577. K politické krizi feudální třídy v předbělohorském českém státě, Praha 1982.

Pánek, J., Zápas o Českou konfesi, Praha 1991.

Válka, J., Konfederace z roku 1619 ve vývoji teritoriální a náboženské struktury České koruny, in: K. Malý – J. Pánek (edd.), Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500-1619), Praha 2001, s. 193-200.

Veselý, Z. (ed.), Dějiny českého státu v dokumentech, Praha 1994.

Vorel, P. (ed.), Stavovský odboj roku 1547. První krize habsburské monarchie, Pardubice-Praha 1999.

Vabíral, Z., Stavovství a dějiny mociv českých zemích na prahu novověku (Nové cesty ke starému tématu), Český časopis historický 99, 2001, s. 726-751.

 

5. Víra a zbožnost v 16. a 17. století

- víra a zbožnost jagellonského věku

- reformace, protireformace

- nadkonfesijní křesťanství

- konfese a konverze

- barokní zbožnost

 

Literatura k řešení individuálních úkolů:

Ducreux, M.-E., Několik úvah o barokní zbožnosti a rekatolizaci Čech, Folia historica bohemica 22, 2006, s. 143-175.

Hrdlička, J., Konfesijní politika šlechtických vrchností a šlechtická konfesionalizace v Čechách a na Moravě v 16. a 17. století, Český časopis historický 108, 2010, s. 406-442.

Macek, J., Víra a zbožnost jagellonského věku, Praha 2001.

Mikulec, J., 31. 7. 1627 – Rekatolizace šlechty v Čechách, Praha 2005.

Mikulec, J. a kol., Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě, Praha 2013.

Schindling, A., Utváření konfesí, konfesionalizace a multikonfesionalita jako základní problém evropských dějin v 16. a 17. století. Nová německá literatura k problematice, Český časopis historický 106, 2008, s. 80-106.

Válka, J., Doba náboženské koexistence a tolerance, Přerov 1995.

Válka, J., Tolerance či koexistence? K povaze soužití různých náboženských vyznání v českých zemích v 15. až 17. století, Studia Comeniana et historica 18, 1988, s. 63-75.

Vocelka, K., Habsburská zbožnost a lidová zbožnost. K mnohovrstevnatosti vztahů mezi elitní a lidovou kulturou, Folia Historica Bohemica 18, 1997, s. 225-239.

Winkelbauer, T., Konfese a konverze. Šlechtické proměny vyznání v českých a rakouských zemích od sklonku 16. do poloviny 17. století, Český časopis historický 98, 2000, s. 476-541.

Winkelbauer, T., Konvertita, in: Bůžek, V. - Král, P. (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 275-296.

 

6. Střední Evropa ve víru válek

- Osmanská říše, turecké nebezpečí

- ideál křesťanského rytířství

- obraz "toho druhého"

- třicetiletá válka, české stavovské povstání, fáze třicetileté války

 

Literatura k řešení individuálních úkolů:

Balcárek, P., Ve víru třicetileté války. Politikové, kondotiéři, rebelové a mučedníci v zemích Koruny české, České Budějovice 2011.

Bůžek, V. – Koreš, F. – Mareš, P. – Žitný, M., Rytíři renesančních Čech ve válkách, Praha 2016.

Fukala, R., Třicetiletá válka, nebo všeobecný evropský konflikt 17. století?, České Budějovice 2012.

Housley, N., Křížové výpravy v letech 1450-1650: mobilizace a paměť, in: P. Soukup – J. Svátek a kol. (edd.), Křížové výpravy v pozdním středověku: kapitoly z dějin náboženských konfliktů, Praha 2010, s. 219-231.

Petráň, J., Staroměstská exekuce, Praha 1971.

Polišenský, J., Třicetiletá válka a evropské krize 17. století, Praha 1970.

Polišenský, J. – Kollmann, J., Valdštejn. Ani císař, ani král, Praha 2001.

Pražáková, K., Obraz Polsko-litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450-1618), České Budějovice 2015.

Prchal, V., Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační strategie česko-moravské aristokracie, 1550-1750, Praha 2015.

Rataj, T., České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře českých zemí, Praha 2002.

Šindelář, B., Vestfálský mír a česká otázka, Praha 1969.

Vybíral, Z.,  Bitva u Moháče : krvavá porážka uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského v boji s Osmany 29. srpna 1526 , Praha 2008.

Žitný, M., Ideál křesťanského rytířství v paměti rytířského rodu Pětipeských z Chýš a Egrberku, in: V. Bůžek – J. Dibelka (edd.), Utváření identity ve vrstvách paměti, České Budějovice 2011, s. 183-217.

 

7. Kultura raně novověké Evropy

- pozdní gotika, renesance, humanismus, manýrismus, rané baroko

- architektura, divadlo, filozofie, hudba, literatura, výtvarné umění

 

Literatura k řešení individuálních úkolů:

Burke, P., Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii, Praha 1996.

Dějiny českého výtvarného umění II/1-2, Praha 1989.

Evans, R. J. W., Rudolf II. a jeho svět. Myšlení a kultura ve střední Evropě 1576-1612, Praha 1997.

Kopecký, M., Český humanismus, Praha 1988.

Kuthan, J., Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců I-II, Praha 2010-2013.

Lehár, J. a kol., Česká literatura od počátků k dnešku, Praha 1998.

Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550 I-IV, Brno-Olomouc 1999-2002.

Pijoan, J., Dějiny umění IV-VII, Praha 1988-1990.

Pozdně gotické umění v Čechách (1471-1526), Praha 1978.

Preiss, P., Panoráma manýrismu: kapitoly o umění a kultuře 16. století, Praha 1974.

Störig, H. J., Malé dějiny filozofie, Praha 2007.

Sypher, W., Od renesance k baroku: proměny umění a literatury 1400-1700, Praha 1971.

Umělecké památky Čech I-IV, Praha 1977-1982.

Umělecké památky Moravy I-II, Praha 1994-1999.