Historický proseminář III

Metodologie a metody historikovy práce

Akademický rok 2020/2021 – zimní semestr

Vedoucí semináře: PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.

Konzultační hodiny: úterý 10.00-11.30 hod.

 

Podmínky udělení zápočtu:

  1. Aktivní a pravidelná účast při řešení individuálních úkolů v semináři (max 3 absence).
  2. Včasné odevzdání písemných úkolů.
  3. Úspěšné napsání dvou zápočtových testů.

 

Okruhy pro práci v semináři:

1. Induktivní a deduktivní metoda

2. Přímá a nepřímá metoda

3. Diachronní a synchronní přístup k dějinám

4. Progresivní a retrospektivní metoda

5. Historické analogie a modely

6. Reprezentativní výběr, sonda

7. Kvantitativní metody, výpočetní technika v historickém bádání

8. Komparativní metoda, stratifikace a typologie

9. Geografická metoda

10. Historickodemografické přístupy

11. Historická sémantika

12. Dějiny mentalit

13. Historická antropologie

14. Každodennost

15. Dějiny žen (Gender History)

16. Mikrohistorie

17. Koncept symbolické komunikace

18. Biografická metoda

 

Základní literatura:

Burke, P., Co je to kulturní historie?, Praha 2011.

Burke, P., Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929-1989), Praha 2004.

Bůžek, V. a kol., Úvod do studia historie, České Budějovice 1994.

Dülmen, R., Historická antropologie. Vývoj – Problémy – Úkoly, Praha 2002.

Havránek, J. - Myška, M. - Paclík, J., Úvod do studia dějepisu, Praha 1967.

Horský, J., Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy, Praha 2009.

Hroch, M. a kol., Metody historikovy práce (Úvod do studia dějepisu IV), Praha 1983.

Hroch, M. a kol., Úvod do studia dějepisu, Praha 1985.

Iggers, G., Dějepisectví ve 20. století, Praha 2002.

Storchová, L. – Horský, J., Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století, Praha 2009.

Třeštík, D., Mysliti dějiny, Praha 1999.

Třeštík, D., Zápisník a jiné texty k dějinám, Praha 2008.