Latina pro historiky (a romanisty) II

Akademický rok 2020/2021 – letní semestr

Garant předmětu: PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.                        

 

Podmínky udělení zápočtu:

1. Aktivní a pravidelná účast při řešení individuálních úkolů (3 absence)

2. Úspěšné napsání 2 zápočtových testů

 

Okruhy pro práci v seminářích:

Lekce 11: Stupňování adjektiv a adverbií.
Lekce 12: Zájmena tázací, vztažná, neurčitá, zájmenná adjektiva. Indikativní věty vztažné, důvodové, podmínkové, časové.
Lekce 13: Konjunktiv prézenta a imperfekta sloves 1.-4. konjugace a slovesa esse. Účinkové věty.
Lekce 14: Vedlejší věty s konjunktivem prézenta a imperfekta.
Lekce 15: Slovesa volo, nolo, eo, fero, fio. Otázky přímé.
Lekce 16: Opakování.
Lekce 17. Indikativy perfekta, plusquamperfekta, futura II. – aktivní tvary.
Lekce 18: Supinový kmen, participium perfekta – spojité.
Lekce 19: Participium perfekta pasiva ve vazbě ablativu absolutního. Shrnutí participiálních vazeb.
Lekce 20: Indikativ perfekta, plusquamperfekta, futura II. – pasívní tvary.
Překladové cvičení III.
Překladové cvičení III.
Zápočet.

 

Seznam základní literatury:

Kucharský, P. – Quitt, Z., Latinská mluvnice, Praha 1992.

Novotný, F. a kol., Základní latinská mluvnice, Praha 1957.

Zachová, J., Latina pro historiky a archiváře, Praha 1994.

Latinsko-český slovník – kterékoliv vydání.