Fleischman Josef

Válečný zážitek. Reflexe válečných událostí v jižních Čechách na přelomu 16. a 17. století

Diplomová práce se zabývá dopadem válečných událostí přelomu 16. a 17. století na obyvatele Bechyňska a Prácheňska. Po seznámení s tématem a základní literaturou vztahující se k válečnému zážitku je provedena analýza jednotlivých válečných událostí. První z nich je protiturecké tažení roku 1594, druhou vpád Pasovských 1611, na závěr české stavovské povstání a jeho dozvuky 1618-1622. Základní otázky, jež jsou řešeny na základě zejména osobních a úředních pramenů, směřují k zachycení vztahu k události a jejím vlivu na myšlení a chování raně novověkého člověka.