Kasýková Jaroslava

Od početí k odstavení (Péče o matku a novorozence v raném novověku)

Prameny pro tuto práci byly nalezeny v Knihopise českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století, odkud byly shromažďovány spisy s obecně "ženskou" tématikou a rozděleny do třinácti tematických skupin podle životních cyklů žen. Všechny nalezené tisky byly zveřejněny a rozebrány v první kapitole této práce. Podrobněji byla prostudována skupina, jež pojednává o početí, těhotenství, porodu, potratu a šestinedělí. Metodicky vychází práce z antropologického pojetí životních cyklů raně novověkých lidí. Z těchto pramenů, mezi něž byly zahrnuty převážně porodní knihy vydané v 16. a 17. století, ale také některá dobová kázání o příčinách potratů a náboženské spisy teoretického charakteru o pojetí ženy - matky raného novověku, se práce pokusila alespoň částečně rekonstruovat dobové znalosti o anatomii a fyziologii žen, vývoji plodu v těle matky, porodu, potratu a šestinedělí. Jejich znalosti a představy byly konfrontovány se současnou lékařskou literaturou. Dobové ideální představy o péči o matku a dítě byly srovnány s vydanou ženskou šlechtickou korespondencí, která pomohla tento ideál porovnat s realitou každodenního života raného novověku.