Kovář Milan

Rybniční hospodářství na panství Jindřichův Hradec ve druhé polovině 16. století

Práce se zabývá rybničním hospodářstvím na panství Jindřichův Hradec ve druhé polovině 16. století. Rybniční hospodářství bylo představeno jako významná součást hospodaření na předbělohorském velkostatku pánů z Hradce. Autor se snaží o postižení všech aspektů rybničního hospodaření. Pozornost je věnována nasazování rybníků, výlovům a prodeji ryb. Zároveň je podán výklad o každodenní péči a opravách rybníků se zaměřením na lidi, kteří tyto práce prováděli. Největší pozornost je věnována obchodníkům s rybami, kteří mezi léty 1559 - 1596 nakupovali ryby z vrchnostenských rybníků na panství Jindřichův Hradec. Obchodníci s rybami byli na základě místa bydliště rozděleni do čtyř skupin (obchodníci z rezidenčního města Jindřichův Hradec, obchodníci z městeček a vesnic na panství Jindřichův Hradec, obchodníci z měst a městeček mimo panství Jindřichův Hradec a obchodníci z řad dvořanů, úředníků a služebníků pánů z Hradce). Zvláštní pozornost byla zaměřena na obchodníky z rezidenčního města Jindřichův Hradec. Ti z nich, kteří s rybami obchodovali pravidelně, patřili mezi nejbohatší jindřichohradecké měšťany a dvorské dodavatele. Někteří z nich se aktivně podíleli na kulturním a společenském životě města. Obchod s rybami se významně podílel na zvyšování jejich životní úrovně.