Polanská Martina

Každodenní život obyvatel královského města Tábora ve světle testamentů

Diplomová práce Každodenní život obyvatel královského města Tábora ve světle testamentůse zabývá táborskými testamenty z let 1559-1660, které se dochovaly ve Státním okresním archivu v Táboře. Úvodní část je věnována testamentu jako prameni právní povahy a je kladen důraz na jeho formální rozbor. Druhá kapitola si klade za cíl postihnout pohled měšťana na život a smrt a současně objasnit jeho chápání Boha. V následující kapitole je v centru pozornosti rodina jako jednotka společnosti. Testamenty vypovídají o postavení muže, ženy a dětí v rodině a jejich vzájemném vztahu. Poslední část se zabývá hmotnou kulturou měšťanských domácností.