Suchánek Antonín

Komorníci císaře Rudolfa II.

Předkládaná diplomová práce si klade za cíl pomocí studia individuálních kariér císařských komorníků objasnit okolnosti vzestupu a vlivu těchto osobních služebníků Rudolfa II., jejich vazby na vlivné velmože a ostatní dvořany u císařského dvora předbělohorských Čech a zasadit tyto poznatky do širšího kontextu. Pro tento účel posloužily tři nejznámější osoby, které tento úřad za vlády Rudolfa II. zastávaly. Jmenovitě Jeroným Makovský z Makové, Filip Lang z Langenfelsu a Kašpar Rucký z Rudz. Vzhledem k okolnostem jejich neslavného konce se po nich dochoval dostatek písemností, ze kterých bylo možno rekonstruovat a sestavit jejich individuální biogramy. Zkoumáním četné korespondence, dlužních úpisů, procesních aktů, listin a jiných pramenů úřední či osobní provenience uložených v Národním archivu v Praze a ve Státním archivu ve Vídni bylo možné nahlédnout do spletité sítě vzájemných mocenských vztahů císařských komorníků, jejich majetkového zázemí; rovněž bylo možné poodhalit i důvody pro rychlý společenský vzestup, jehož vrcholem bylo přijetí do českého rytířského stavu, a odpovědět i na některé otázky spojené s touto problematikou. Součástí diplomové práce je i doprovodný obrazový materiál.

 

Valets of emperor Rudolf II.

The following diploma work is proposing clarification of the circumstances around rise and growing importance of personal valets of Emperor Rudolf II., using studies of the individual careers of those valets. It studies their connections to powerful magnates and other court courtiers of Rudolf II. in the time before the battle of Bílá Hora. The diploma work takes all those aspects together and puts them into wider context. For this purpose were used examples of the three most well-known persons who served in such a function during the rule of Rudolf II., namely Jeroným Makovský z Makové, Filip Lang z Langenfelsu and Kašpar Rucký z Rudz. Due to the circumstances of their infamous ends we are able to gather enough papers from which to reconstruct and assort their individual biographies. By investigating numerous correspondences, promissory notes, processional acta (witness testimonies), deeds and other official or personal resources stored in the National archive in Prague and in the State archive in Vienna, it became possible to uncover the tangled networks of the valets' power connections and their accrual of wealth; to reveal possible reasons for their fast advancement, (the culmination of which was their acceptance into the knighthood) and also to answer some questions related to the difficulties therein. Part of the diploma work comprises the attached illustrations.