Svazek 8 (2007)

MARIE RYANTOVÁ

PAMÁTNÍKY ANEB ŠTAMBUCHY, TO JEST ALBA AMICORUM.
Kulturně historický fenomén raného novověku

 

Památníky, zvané také štambuchy či alba amicorum, představují jeden z nejzajímavějších pramenů doby raného novověku, který byl rozšířen od poloviny 16. století ve značné části Evropy. Zatímco v zahraničí existuje k tomuto tématu takřka nepřeberné množství literatury, u nás bylo památníkům věnováno jen několik většinou stručných článků, dosud nejvýznamnějším příspěvkem je nevelká přehledná studie Blaženy Hertlové z roku 1975. Právě vydaná kniha je prvním českým pokusem o souhrnné zpracování těchto dokumentů, který je nahlíží jako široce pojatý kulturně historický fenomén a zabývá se jimi z mnoha různých aspektů, přičemž vychází ze studia více než čtyř set rukopisů z domácích a především zahraničních sbírek i zahraniční literatury. Jednotlivé kapitoly přibližují zájem o tyto rukopisy již od konce 17. století a vznik jejich nejstarších sbírek, shrnují dosavadní historická zpracování i různé způsoby zpřístupňování těchto dokumentů a seznamují s okolnostmi jejich vzniku, jež souvisely především s tzv. kavalírskými cestami a akademickou peregrinací. Stranou nezůstaly otázky terminologické a typologické, výrazná pozornost patří samotnému vzniku, původu a postupnému rozšíření památníků, opomenut nebyl ani význam tištěných knih zejména v počátcích užívání štambuchů. Nejrozsáhlejší části práce přinášejí podrobnou analýzu vedení památníků a vytváření záznamů v nich, a to především z hlediska prezentace majitele rukopisu či autora záznamu. Důkladně je analyzováno tematické rozložení textových a zejména obrazových záznamů v památnících, jedna z kapitol je věnována ženským variantám těchto rukopisů, které měly poněkud odlišný charakter. Stručně je vylíčen i další vývoj památníků v 18. a 19. století a jejich proměna v dokumenty výrazně odlišného charakteru, které se svými raně novověkými předchůdci již nemají mnoho společného. Součástí práce jsou kromě seznamu pramenů a literatury či rejstříku také soupisy studovaných památníků podle majitelů a chronologického zařazení a obrazová příloha s řadou barevných reprodukcí památníkových vyobrazení.