Prameny k českým dějinám 16. - 18. století Řada B, sv. 2

(Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI. - XVIII. illustrantia)

MIROSLAVA DURAJOVÁ - ROSTISLAV SMÍŠEK

HIERONYMUS DER ÄLTERE SCHLICK: DAS TAGEBUCH. EINE SELBSTDARSTELLUNG AUS DEN JAHREN 1580-1582

 

Kniha se zabývá z různých úhlů pohledu osobností Jeronýma staršího Šlika. Je rozdělena do tří vnitřně propojených oddílů: úvodní historická studie o osobnosti mladého hraběte, lingvistický rozbor německy psaného deníku Jeronýma staršího Šlika z let 1580-1582 a samotná edice zmiňovaného deníku.

V první části jsou naznačeny dějiny rodu Šliků v českých zemích a rodinné klima, v němž Jeroným starší Šlik vyrůstal. V dalších kapitolách se autoři snaží proniknout do myšlenkového světa raně novověkého šlechtice druhé poloviny 16. století, zrekonstruovat jeho způsob uvažování, nastínit Šlikovy životní představy o otázkách víry, morálky, vzdělání a okolním světě vůbec. Zejména Šlikova náboženská příslušnost k nekatolickým konfesím se silně odrážela v každodenním životě šlechtice, prostupovala téměř všechny oblasti jeho činnosti a podstatným způsobem ovlivňovala rozhodování mladého hraběte. Stranou pozornosti nezůstanou ani otázky, které se týkají sebereflexe, sebestylizace či vnímání vlastního těla.

Druhá část práce se věnuje lingvistickému rozboru řeči deníku Jeronýma staršího Šlika z let 1580-1582. Ze srovnání rukopisu deníku s dochovanou korespondencí Jeronýma staršího Šlika lze totiž usuzovat, že deník psala jiná osoba a mladý hrabě jí své zážitky diktoval. Navíc zápisky v deníku z let 1580-1581 se po stránce paleografické, ortografické i lexikální liší od záznamů z roku 1582. Zatímco v první části převažují znaky hornoněmeckého dialektu, ve druhé části se objevují prvky východostředoněmeckého dialektu. I z toho důvodu patří deník Jeronýma staršího Šlika k zajímavým svědectví o vývoji němčiny ve druhé polovině 16. století.

Nezbytnou součástí monografie je také úplná kritická edice deníku Jeronýma staršího Šlika z let 1580-1582. Tento pramen představuje soubor informací, prožitků a pocitů, které umožňují zkoumat myšlenkový svět raně novověkých šlechticů. Rozsáhlé zápisky nabízejí celistvý pohled na domácnost a denní režim mladého šlechtice během studijní cesty po německých a švýcarských univerzitách (Basilej, Heidelberg, Ženeva). Vypovídací hodnota pramene je vyšší, neboť odráží pestrý každodenní život studenta vysokého učení na sklonku renesance a univerzitních zvyklostí té doby. Přináší také četné informace o pisatelově vztahu k významným šlechtickým rodům v Římsko-německé říši, Alsasku, Čechách, na Moravě či v kantonech Švýcarského spříseženstva. Právě v jednotlivých poznámkách se objevují i pasáže, které dokreslují atmosféru vzájemných styků mezi jednotlivými šlechtici. Také poodhalují charakter a šíři osobních kontaktů jednajících postav. Diář v neposlední řadě poskytuje poměrně přesný obraz o společenském a politickém zákulisí procesů, které se Jeronýma staršího Šlika bezprostředně dotýkaly.

Kniha je rovněž doplněna osobním, místním a věcným rejstříkem, rozsáhlým poznámkovým a bibliografickým aparátem a slovníkem archaismů.