Prameny k českým dějinám 16. - 18. století Řada B, sv. 6

(Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI. - XVIII. illustrantia)

PETR MAREŠ

KORESPONDENCE ALBRECHTA PĚTIPESKÉHO Z CHÝŠ A EGRBERKU z let 1570-1596

 

Práce se zabývá osobností předbělohorského bratrského rytíře Albrechta Pětipeského z Chýš a z Egrberku. Je rozdělena do dvou samostatných oddílů: odborná historická studie a edice korespondence. V první části je osobnost Albrechta Pětipeského zkoumána úhlem pohledu základních tematických okruhů života raně novověkého šlechtice (rodina, kariéra, majetek) a ve vybraných sociálních interakcích, které jsou reflektovány v dochované osobní korespondenci (dobré přátelství, spory, poručenství, úvěrové podnikání). Druhá část zpřístupňuje formou kritické edice převážně příjemeckou korespondenci Albrechta Pětipeského z let 1570–1596 a vybrané písemnosti soukromo-právního charakteru (smlouvy, testament). Všechny písemnosti jsou vydány in extenso a opatřeny poznámkovým aparátem. Ediční část uzavírají rejstříky (jmenný, místní, věcný) a soupis pramenů a literatury.