Bakalářské a diplomové práce

témata, formuláře, pokyny, termíny

Termín pro zadání diplomových prací na FF JU je do 7. 12. 2020. Platí pro všechny studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Tento termín je ale konečný, tzn. je to den, do kdy musí být téma již schváleno ředitelkou ústavu a děkanem fakulty. Pro vyřízení všech formalit je třeba odevzdat formulář zadání (podklad pro zadání do STAGu) nejpozději do pátku 27. 11. 2020. Před tím je nutno se dohodnout s Vámi zvoleným vedoucím práce na tématu práce. Formuláře viz přílohy níže.

Studenti SDRUŽENÉHO STUDIA nesymetrického typu (studijní pláíny MAIOR + MINOR) jsou povinni zadat kvalifikační práci na studijním programu MAIOR

Formulář se odevzdává v elektronické i tištěné formě (ta je podepsaná vedoucím práce) na sekretariát UAG. Kvůli situaci okolo epidemie koromaviru ale stačí odevzdat pouze elektronicky ve Wordu vedoucímu své práce. Ten poté odevzdá sekretářce ústavu

(Informace k zadání bakalářských prací budou doplněny na jaře, práce se zadávají v LS ve 2. ročníku studia.)

 

Termín pro odevzdání BP a DP pro zimní termín obhajob v AR 2020/2021 je:

Odevzdání BP a DP do 7. 12. 2020 - práce  se odevzdávají ve dvou tištěných exemplářích svázaných do pevné vazby a elektronicky v pdf. do systému IS STAG. Po jejich vložení student zašle informaci e-mailem sekretářce ústavu asmelhausova@ff.jcu.cz. Po vložení práce a vyplnění všech potřebných náležitostí do systému uzavře sekretářka systém pro další úpravy a práce projde automatickou kontrolou plagiátorství.

V současné době zatím nevíme, zda se budou práce odevzdávat standardně v tištěné podobě, nebo jen elektronicky. Zatím platí informace uvedená výše, ale sledujte prosím případné aktuální informace vycházející se situace kolem epidemie koronaviru. (V případě, že by se práce odevzdávaly tak, jak je to běžné, tedy i v tištěné podobě, budou oba exempláře po obhajobě studentům vráceny).

Termín pro podání přihlášky k obhajobám a SZZ v zimním termínu je 4. 12. 2020 (viz harmonogram AR)

Podrobné pokyny pro formální zpracování práce a řazení stránek, návod na vložení souboru v pdf do systému IS STAG a vzory úvodních stránek naleznete v dokumentech níže - body 4 (práce psané v ČJ) a 5 (práce psané v NJ).

Upozornění: práci je nutno pravidelně konzultovat s vedoucím práce, dodávat mu postupně vypracované části ke kontrole a včas mu ji odevzdat elektronicky ke kontrole, než ji definitivně odevzdáte. Vždy vycházejte z pokynů vedoucího své práce. Počítejte, prosím, s tím, že akademičtí pracovníci vedou často prací více, proto je nestihnou přečíst, pokud je odevzdáte na poslední chvíli.

Zápočet za kvalifikační práci dostanete až po odevzdání hotové práce.

 

  1. Formulář zadání bakalářské práce
  2. Formulář zadání diplomové práce
  3. Termíny pro zadání bakalářských a diplomových prací na UAG
  4. Pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářských a diplomových prací v češtině na UAG
  5. Pokyny pro bakalářské a diplomové práce vypracovávané v německém jazyce na UAG
  6. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197)
     

 

.................................................................................................................................................................................................