Česko-německá areálová studia (CNAS)

Bakalářský studijní program bez možnosti sdruženého studia

 

 • Charakteristika programu

Program tvoří 3 základní bloky:
 

 1. Česká filologie: bohemistické předměty jazykovědné, literárněvědné a obecně kulturní
 2.  Německá filologie: germanistické předměty jazykovědné, literárněvědné a obecně kulturní
 3. Specializační složka: obecná politologie, česká, německá a rakouská veřejná správa + semináře odborného jazyka seznamující studenty s německou ekonomickou, právní a správní terminologií.
 
Důležitou součástí studijního programu Česko-německá areálová studia je dvouměsíční praxe/stáž v některé z německy mluvících zemí. Jejím cílem je posílit jazykové znalosti a dovednosti studentů, potvrdit a upevnit jejich interkulturní kompetence a prakticky aplikovat teoretické poznatky získané během studia.
 
Bakalářský studijní program Česko-německá areálová studia vznikl jako reakce na současnou společenskou situaci v jižních Čechách. V červenci roku 2012 byl založen Evropský region Dunaj – Vltava, který institucionalizuje přeshraniční spolupráci mezi Čechami, Bavorskem a Rakouskem. Je proto nutné připravit absolventy vysoké školy, kteří by znali jazyk a reálie zúčastněných zemí a zároveň byli schopni na široké filologicko-kulturní bázi zajišťovat řízení věcí veřejných.
 
 • Profil absolventa

Absolvent bude na pozadí znalosti středoevropských historicko-společenských, kulturních, politických a veřejnoprávních souvislostí disponovat filologickými, zejména jazykovědnými a literárněvědnými, znalostmi uplatnitelnými v česko-německém areálu. K tomu získá přehled o struktuře a fungování české, německé a rakouské veřejné správy. Tyto oborové a profesní dovednosti mu umožní uplatnit se na pozicích asistentů, samostatných referentů či na nižších a středních řídících pozicích v soukromém či státním sektoru, a to jak v domácích, tak zahraničních německy mluvících institucích. Absolventi budou moci působit také v orgánech a institucích Evropské unie, na různých úrovních české veřejné správy a díky svým znalostem aplikované filologie (německé ekonomické, právní a správní terminologie) i na všech stupních správního managementu Evropského regionu Dunaj – Vltava nebo v dalších euroregionech spojujících Českou republiku s Německem.


 

 
Požadavky k přijímacímu řízení do bakalářského studijního programu
ČESKO-NĚMECKÁ AREÁLOVÁ STUDIA
(jednooborové studium)
 
A) Přijetí bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy
 
Uchazeči o studium budou přijati bez přijímacích zkoušek, pokud za poslední 3 uzavřené roky studia na střední škole (v případě osmiletého gymnázia v 5. – 7. ročníku, v případě šestiletého gymnázia ve 3. – 5. ročníku):
 • jejich celkový studijní průměr činí nejvýše 1,90
 • a zároveň studijní průměr z profilového předmětu Německý jazyk činí nejvýše 1,50

nebo

B) Přijetí na základě ústního pohovoru
 
Struktura pohovoru (pohovor probíhá v německém jazyce)
 • Schopnost komunikovat německy minimálně na úrovni A2 SERR (kontrola formou konverzace)
 • Motivační pohovor vycházející ze středoškolských znalostí reálií České republiky a německy mluvících zemí
 • Potvrzení o úspěšném absolvování mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek nebo předložení jazykových certifikátů (rakouských, německých). Uvedená potvrzení či jazykové certifikáty přinese uchazeč na ústní pohovor s sebou (včetně kopie).
 
Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)
 • Znalost německého jazyka = max. 30 bodů
 • Motivační pohovor = max. 30 bodů
 • Jazykové zkoušky, certifikáty = max. 40 bodů

 

❕ Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronicky, a to nejpozději do 15. března 2020

📃 Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2020/2021