Německý jazyk a literatura (NJL)

Bakalářský studijní program s možností sdruženého studia

  • Charakteristika programu
     

Bakalářský studijní program poskytuje odborné znalosti a teoretické vědomosti a zároveň klade důraz na propojení studia s praxí. Studující získají klíčové dovednosti v oblasti jazykovědy, literárních věd, dějin a reálií, včetně schopnosti komunikovat ve formě mluvené i psané v cizím jazyce a osvojí si mediální kompetence umožňující orientaci v aktuálním dění v německy mluvících zemích.

Program akcentuje současné tendence v jazyce i kultuře umožňující budoucí kvalifikované působení na různých úrovních spolupráce se zahraničními partnery. Předpokládaná výstupní úroveň jazykových znalostí podle SERR je C1.

 

  • Možnosti profesního uplatnění
     

·         hospodářská sféra

·         veřejná správa

·         mezinárodní instituce a organizace

·         cestovní ruch

·         soukromý sektor


 

Požadavky k přijímacímu řízení do bakalářského studijního programu
NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA


 

A) Přijetí bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy
 

Uchazeči o studium budou přijati bez přijímacích zkoušek, pokud za poslední

3 uzavřené roky studia na střední škole (v případě osmiletého gymnázia v 5. – 7. ročníku, v případě šestiletého gymnázia ve 3. – 5. ročníku):

·         jejich celkový studijní průměr činí nejvýše 1,90

·       a zároveň studijní průměr z profilového předmětu Německý jazyk činí nejvýše 1,50

nebo

B) Přijetí na základě ústního pohovoru
 

Struktura pohovoru (pohovor probíhá v německém jazyce)

- Znalost německého jazyka na úrovni B1 společného evropského referenčního rámce. Tato znalost je naprosto nezbytná, neboť většina výuky i atestací probíhá v němčině.

- Základní orientace v kultuře a dějinách německy mluvících zemí.

- Rozhovor o přečtené literatuře + předložení seznamu přečtené literatury (německy píšících autorů); v něm může být obsažená beletrie, poezie, drama, ale stejně tak i literatura teoretická nebo odborná literatura o jazyce, problematice překladu atd. Oceňuje se zejména literatura přečtená v německém originále a též literatura klasická.

 

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

  • Základní orientace v kultuře a dějinách německy mluvících zemí = max. 30 bod
  • Diskuse nad seznamem přečtené literatury (německy píšících autorů) = max. 30 bodů
  • Znalost německého jazyka = max. 40 bodů – automaticky dostanete 40 bodů po předložení následujících jazykových certifikátů na jazykové úrovni B1:

 

Certifikáty: B1 – Deutschland

                 Deutsches Sprachdiplom Stufe 1 (DSD I)

·         Goethe-Zertifikat B1

·         TELC Zertifikat B1

 

Certifikáty: B1 – Österreich

      ·        Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) B1 (ZB1)

 

❕ Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronicky, a to nejpozději do 15. března 2020