Pracovní stáže v programu ERASMUS+

Pracovní stáže 

 Mobilita studentů na pracovní stáže realizovaná v rámci programu ERASMUS+

 

PODMÍNKY REALIZACE

 • Pracovní stáž může uskutečnit student jakéhokoliv ročníku.
 • Po celé období pracovní stáže musí být student řádně zapsán ke studiu daného oboru na vysílající instituci, nemůže tedy studium přerušit ani ukončit (absolvováním státních závěrečných zkoušek nebo absolutoria) před ukončením pracovním stáže.
 • Délka pracovní stáže musí být minimálně 2 měsíce a maximálně 12 měsíců.   
 • Každý student může v každém stupni studia vyjet v maximální délce 12 měsíců. Předchozí mobility (studijní i pracovní pobyty) v daném stupni studia se sčítají, včetně mobilit uskutečněných v rámci programu LLP/Erasmus 2007-2013.
 • Výběr studenta, který se zúčastní pracovní stáže v rámci programu Erasmus+, musí probíhat na základě transparentního fakultního výběrového řízení.
 • Stážista musí v zahraniční organizaci pracovat na plný pracovní úvazek běžný v zemi přijímající organizace.
 • Pracovní stáže mohou probíhat pouze v programových zemích – tj. v členských státech EU (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko, Spojené království) a programových zemích mimo EU (Makedonská republika, Lichtenštejnsko, Island, Norsko, Turecko).
 • Přijímající organizací může být jakákoli veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží (státní nebo soukromý podnik, veřejný subjekt na místní, regionální nebo národní úrovni, obchodní komory, nadace, školská zařízení, neziskové organizace aj.).
 • Přijímajícími organizacemi pro studentské stáže nejsou způsobilé být: orgány EU, instituce a ostatní subjekty EU včetně specializovaných agentur (jejich výčet viz ec.europa.eu/institutions/index_en.htm) a organizace, které řídí programy EU, jako jsou například národní agentury (v zájmu vyloučení možného střetu zájmů nebo dvojího financování).  
   

PŘEDMĚTEM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA FF JU JE:
 

 • Jazyková úroveň uchazeče
 • Vážený studijní průměr
 • Motivace uchazeče o pracovní stáž v zahraničí
 • Reference a souhlas vysílajícího ústavu  
   

❕ Uzávěrka přihlášek k výběrovému řízení je vyhlašována vždy v měsíci lednu.

 

Před výjezdem je nutno vyplnit/zajistit tyto dokumenty:

 • Plán pracovní stáže (Learning Agreement for Traineeship)
 • Účastnickou smlouvu
 • Pojištění

Plán pracovní stáže musí být před odjezdem schválen vysílající institucí, hostitelskou organizací a studentem.
 

V zahraničním podniku:

❕ Všemi stranami musí být písemně odsouhlaseny a schváleny veškeré změny plánu pracovní stáže, a to ihned jakmile nastanou; nejpozději do jednoho měsíce po příjezdu do zahraničí.

 

Po návratu předkládá student:

a) na UAG FF JU:

 • originál osvědčení o absolvování pracovní stáže (vystaví hostitelská organizace na svém hlavičkovém papíře; potvrzena skutečná délka stáže, nápň stáže, závěrečné hodnocení). Elektronicky do 7 dnů! O faktickém předání osvědčení se student domluví s garantkou praxí/stáží na UAG.
   
 • závěrečnou zprávu z pracovní stáže (předepsaný formulář UAG - Závěrečná zpráva ERASMUS+), a to elektronicky do 15 dnů po návratu ze stáže.
   

→ Zápočet z předmětu UAG/JIZ, UAG/OP je udělen po odevzdání a schválení závazné závěrečné zprávy, dodání potvrzení o absolvování stáže a po provedení osobní rozpravy nad absolvovanou stáží s garantem odborných praxí/stáží/studia v zahraničí na UAG.

 

 b) na zahraniční oddělení FF JU:

-          Viz podmínky Zahraničního oddělení FF JU


Více informací na tomto odkazu.