Anglická literatura raného novověku

Seminář „anglická literatura raného novověku“ nabízí seznámení se základními liniemi vývoje anglické literatury v období od nástupu tudorovské dynastie r. 1485 až do tzv. restaurace r. 1660. První přednáška postihne historický vývoj a filozoficko-teologické problémy diskutovaného období – pojmy „humanismus“, „renesance“ a „reformace“, politický vývoj Anglie v tudorovském období a v období nástupu a krize skotské dynastie Stuartovců (anglická občanská válka), náboženské otázky a jejich politickou reflexi, zámořské objevy a první „globalizaci“ světa - jako ohledání prostoru, v němž se literární reflexe daného období pohybuje. Druhá přednáška se bude zabývat žánrovou stratifikací literatury studovaného období, transformací středověkých žánrů a rozvoj nových – v próze, dramatu i v poezii, včetně teorie literatury daného období. Třetí přednáška se pak soustředí na klíčová literární díla raného novověku a jejich význam v kánonu anglické i světové literatury (včetně zásadního významu díla W. Shakespeara).

 

Tematický plán:

1. Anglická literatura na rozhraní věků – historická situace anglického království na konci středověku (Stoletá válka, Válka růží), nástup Tudorovců – změny politického systému, mýtus tudorovské Anglie, reformace Jindřicha VIII. a oscilace anglické náboženské, kulturní a politické orientace v 16. a v 1. pol. 17. století (plachý nástup kalvinismu v období Edwarda VI., Marie Tudorovna a pokus o restauraci katolicismu, Alžběta I. a koncept „via media“, autokratické tendence v období raných Stuartovců a anglická občanská válka), pojem „humanismus“, „renesance“ a „reformace“ včetně evropského kontextu.

2. Žánrová stratifikace literatury raného novověku – „devotio moderna“ a „New Learning“ jako filozofické pozadí radikální reflexe středověkého dědictví, středověké žánry (disputace, alegorie, rytířské romance, lyrické žánry, středověké náboženské drama etc.) a jejich transformace, humanistický program „ad fontes“ a pedagogickodidaktické záměry humanistů, nástup reformace a její literární dědictví, adaptace petrarchismu v anglické poezii a zrod anglického sonetu, anglická metafyzická poezie a její práce s metaforou, vývoj eposu, vývoj anglického dramatu a jeho žánrové rozrůznění včetně vztahu k dramatu středověkému a antickému, prozaické žánry ve světle „nových“ otázek – humanistický program kultivace společnosti a anglické renesanční příručky, bukolické idyly (Sidneyho Arcadia), cestopisy, politické a náboženské traktáty a texty vážící se k sociálním reformám (např. Hookerovy Zákony, Moreova Utopie, Baconova pojednání apod. )

3. Klíčová jména a díla literatury anglického raného novověku – prozaické útvary: T. More a počátek utopického žánru, renesanční příručky, filozofické a náboženské traktáty (Ascham, Elyot, Hooker, Bacon), imaginativní próza (Sidneyho Arcadia); vývoj poezie: raní petrarkisté (Sir T. Wyatt a Henry Howard, Earl of Surrey) a vývoj anglické renesanční lyriky, renesanční epos (dílo E. Spensera) a nástup metafyzické poezie v 1. pol. 17. století. Anglické renesanční drama: vývoj komedie, tragédie a jiných žánrů (Udall, Nashe, Kyd, Marlowe) a syntetická postava W. Shakespeara na rozhraní alžbětinského a jakubovského období. Hodnocení celého období a jeho význam pro kánon anglické a světové literatury.