Granty

 1. Soupis památníků z let 1550 - 1700 v archivech a knihovnách České republiky (s PhDr. Z. Hojdou, CSc., z FF UK, 1995 - 1997), GA ČR, č. 404/95/0218 - spoluřešitelka
 2. Průvodce po fondech a sbírkách Archivu NM (s doc. PhDr. J. Čechurou, DrSc., a PhDr. M. Běličovou, 1996 - 1997), GA ČR, č. 404/97/0404 - spoluřešitelka
 3. Berní rula Kladsko (v rámci grantu Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové, 1997 - 1999), GA ČR, č. 409/97/0061
 4. Korespondence prof. Josefa Kalouska - svědectví o české historické vědě v letech 1875 - 1915, projekt MK ČR RK04P03OMG007, č. 7/2004/OMG (2004)
 5. Společnost českých zemí v raném novověku - struktury, individua, vztahy, instituce moci, výzkumný záměr MŠMT 6007665807,  2005 - 2011
 6. Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století (s Mgr. M. Vojáčkem, Ph.D., a kol., 2005-2007), GA ČR, č. 409/05/2078 - spoluřešitelka
 7. Žena v českých dějinách od středověku do poloviny 20. století (s prof. PhDr.  M. Lenderovou. CSc., a kol., 2006 - 2008), GA ČR, č. 409/06/1063 - spoluřešitelka
 8. Sedlčanské hudební památky 15. - 16. stol. (s J. Koláčkem), GA UK, č. 24507 - spoluřešitelka
 9. Konceptáře Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1622-1650) a farářské relace Bechyňského kraje (1677). Individuum a společnost v českých zemích poloviny 17. století v písemných pramenech (s PhDr. P. Králem, Ph.D. a kol., 2010 - 2012), Grant JU, č. 101/2010/H - spoluřešitelka 
 10. Konvertita a exulant Jiří Holík. Příspěvek k dějinám exilu a problematice konverze, heterodoxie a disidence v období raného novověku, grant GA ČR, č. P405/12/0554,  2012 -2014
 11. Barokní text z aspektu lingvistického a historického (grant GA JU č. 165/2013/H, doc. PhDr. Marie Janečková, CSc. spoluúčast doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., Mgr. Lenka Martínková, Ph.D. a studenti navazujícího magisterského a doktorského studia, 2012 - 2015)
 12. Českobudějovická diecéze v letech 1783/1789 - 1850, grant GA ČR č. 14 - 26999S (doc. PhDr. M. Novotný, CSc.) - spoluřešitelka (2014 - 2016)
 13. Historiografie ve službách politiky: historik Josef Kalousek a česká společnost (prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., a kol.), GA ČR č. 15-03346S – spoluřešitelka (od 2015)
 14. Teoretické, metodické a ediční aspekty programů Historické vědy a archeologie, grant GA JU č. 145/2016/H – spoluřešitelka (od 2016)
 15. Českobudějovická diecéze ve druhé polovině 19. století, grant GA ČR č. P10/17-25845 S (doc. PhDr. M. Novotný, CSc.) – spoluřešitelka (od 2017)