Publikační činnost

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

 

1.Odborné monografie

RYANTOVÁ, Marie. Korespondence Josefa Kalouska s českými historiky I. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2019 (427 stran). ISBN 978-80-7422-677-9

Novotný, Miroslav – Svoboda, Rudolf – Martínková, Lenka – Veber, Tomáš – Ryantová, Marie. Die Diözese Budweis in den Jahren 1785–1850. Das Aschenputtle unter den Diözesen. Berlin 2018, 248 s. (Beiträge zur Kirchen- und Kulturgeschichte 30). ISBN 978-3-631-71583-7

RYANTOVÁ, Marie. Konvertita a exulant Jiří Holík. Příspěvek k dějinám exilu a problematice konverze v raném novověku. / Der Konvertit und Exulant Georg Holik. Ein Beitrag zur Geschichte des Exils und zur Konversionsproblematik in der Frühen Neuzeit. Pelhřimov: Nová tiskárna, 2016. 668 s. ISBN 978-80-7415-135-4

RYANTOVÁ, Marie. Polyxena z Lobkovic. Obdivovaná i nenáviděná první dáma království. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, 2016. 536 s. Velké postavy českých dějin, sv. 20. ISBN 978-80-7429-527-0

RYANTOVÁ, Marie. Vrchnostenské hospodaření na panství Vysoký Chlumec v 17. a na počátku 18. století. Příspěvek k dějinám českého velkostatku. České Budějovice – Pelhřimov: Nová tiskárna, 2014. 212 s. ISBN 978-80-7415-089-0

Bílek, Jan – Kokešová, Helena – Quagliattová, Vlasta – Ryantová, Marie, edd. Korespondence T. G. Masaryk – Josef Kaizl. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011, 340 s. 978-80-86495-82-8

Lenderová, Milena – Kopičková, Božena – Burešová, Jana – Maur, Eduard, edd. Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2009. ISBN 978-80-7106-988-1

RYANTOVÁ, Marie. Památníky, aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku. České Budějovice: Historický ústav, 2007. 564 s. Monographia historica, sv. 8. ISBN 978-80-7040-976-3

RYANTOVÁ, Marie, ed. Berní rula 34 – Kladsko. Praha: Národní archiv 2007, 230 s. ISBN 80-86712-43-5

RYANTOVÁ, Marie. Kaple sv. Ducha v Hrazanech (80 let od vysvěcení). Hrazany: Obecní úřad, 2006. 64 s. ISBN 80-239-7178-6

Chalupa, Aleš – Čechura, Jaroslav – Ryantová, Marie, edd. Berní rula 8–9. Kraj Boleslavský. Praha: Státní ústřední archiv, 2001, 444 s. (Podíl na úvodu, příprava edice na s. 12–29 a 224–433, rejstřík na s. 434–441) ISBN 80-85475-79-0

Chalupa, Aleš – Čechura, Jaroslav – Běličová, Milena – Ryantová, Marie. Průvodce po fondech a sbírkách Archivu Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 1998, 362 s. (Vlastní podíl: s. 11–37, 116–174, 198–200, 220–284) ISBN 80-901916-7-3

 

2.Kapitoly v odborných monografiích

RYANTOVÁ, Marie. Sáva Chilandarec – filantrop a pravoslavný mnich. In: Jiří Petráš – Jitka Rauchová – Bohumil Jiroušek – Hana Kábová (edd.), Excentrici, ironici, outsideři ve středoevropské moderní kultuře. České Budějovice 2019 (Jihočeský sborník historický Supplementum 10), s. 50–62. ISBN 978-80-7646-000-3

RYANTOVÁ, Marie. Die Jesuiten in der Kirchenverwaltung der Erzdiözese  Prag Ende des XVII. Anfang des XVIII. Jahrhunderts und  ihre Bibliotheken. In: Lesestoffe und das kulturelle Niveau des niederen Klerus. Jesuiten und die Nationalen Kulturverhältnisse. Böhmen, Mähren und das Karpatenbecken im XVII. und  XVIII. Jahrhundert (hgg. István Monok und Péter Ötvös), Szeged 2001, s. 55–66. ISSN 121-5640, ISBN 963 9411-140

RYANTOVÁ, Marie. Die Bücher in Nachlassinventaren der niederen  Geistlichkeit der Prager Erzdiözese im 18. Jahrhundert. In: Bürgerliche Kultur im Vergleich. Deutschland, die  böhmischen Länder und das Karpatenbecken im 16. und  18. Jahrhundert. Szeged, Scriptum RT. (Aufsätze zur  Lesegeschichte, Sonderband II.) 1998, s. 91–103. ISBN 963 8335 57 2,  ISSN 1215-5640

RYANTOVÁ, Marie. „Nejskromnější ze skromných a přece pýcha českého duchovenstva“. Život a dílo Antonína Podlahy. In: Marie Ryantová – Kristina Uhlíková – Jakub Formánek – Jitka Císařová (edd.), Antonín Podlaha. Kněz ve vědách o historii a umění, Pelhřimov 2017, s. 15–45. ISBN 978-80-7415-167-5

RYANTOVÁ, Marie. Eduard Šittler – vrstevník a spolupracovník Antonína Podlahy. In: Marie Ryantová – Kristina Uhlíková – Jakub Formánek – Jitka Císařová (edd.), Antonín Podlaha. Kněz ve vědách o historii a umění, Pelhřimov 2017, s. 203–215. ISBN 978-80-7415-167-5

RYANTOVÁ, Marie. Bibliografie ThDr. Antonína Podlahy. In: Marie Ryantová – Kristina Uhlíková – Jakub Formánek – Jitka Císařová (edd.), Antonín Podlaha. Kněz ve vědách o historii a umění, Pelhřimov 2017, s. 250–317. ISBN 978-80-7415-167-5

RYANTOVÁ, Marie. Der Dominikaner und Konvertit Georg Holik. Opfer, Zeuge oder Verursacher konfessioneller Gewalt? In: Bahlcke, Joachim – BOBKOVÁ -VALENTOVÁ, Kateřina – MIKULEC, Jiří, edd. Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th–18th Centuries). Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.–18. Jahrhundert). Praha – Stuttgart: Historický ústav AV ČR – Universität Stuttgart 2017, s. 229–241. ISBN 978-80-7286-305-1

RYANTOVÁ, Marie. Česká stopa v Kuronsku – exulant Jiří Holík a jeho kontakty v letech 1683 až 1685. In: JIRÁNEK, Tomáš – RÝDL, Karel – VOREL, Petr, edd. Gender History – to přece není nic pro feministky. Kniha, kterou napsali přátelé a studenti Mileny Lenderové při příležitosti jejího těžko uvěřitelného životního jubilea. Pardubice: Univerzita Pardubice 2017, s. 83–96. ISBN 978-80-7560-088-2

RYANTOVÁ, Marie. Josef Kalousek jako redaktor Archivu českého. In: Fabini, Pavel, ed. Historik Josef Kalousek: Historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století. České Budějovice – Praha: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta – Masarykův ústav a Archiv AV 2016, s. 147–168. ISBN 978-80-7394-601-2, 978-80-87782-61-3

RYANTOVÁ, Marie. Zločin a trest dominikána Christophora Dietla v letech 1656 až 1660 – příklad dění v řeholní instituci a svědectví o něm v konfesijně rozděleném světě. In: JORDÁNKOVÁ, Hana, ed. Alis volat propriis. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Ludmily Sulitkové. Brno – Ústí nad Labem – Opava: Statutární město Brno – Archiv města Brna – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – Zemský archiv v Opavě, 2016, s. 354–370, 673–674. ISBN 978-80-86736-49-5, 978-80-7561-023-2, 978-80-87632-38-3   

RYANTOVÁ, Marie. Jak „spoplet beránek den“ aneb Vratislav z Pernštejna jako první rytíř Řádu Zlatého rouna z českých zemí. In: KOPIČKA, Petr, ed. Fontes ipsi sitiunt. Sborník prací k sedmdesátinám archiváře a historika Eduarda Mikuška. Litoměřice – Praha: Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Scriptorium, 2016, s. 67–80. ISBN 978-80-904381-5-6, 978-80-88013-22-8                 

RYANTOVÁ, Marie. úvodem. In: RYANTOVÁ, Marie a kol. Českoslovenští prezidenti. Praha – Litomyšl: Paseka, 2016, s. 9–11. ISBN 978-80-7432-500-7

RYANTOVÁ, Marie. Jan Cyaneus a jeho báseň ke svatbě Viléma z Rožmberka a Polyxeny z Pernštejna. In: BAĎUROVÁ, Anežka – BOLDAN, Kamil – JELÍNKOVÁ, Andrea – VACULÍNOVÁ, Marta, edd. Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata. Praha: Knihovna Akademie věd ČR 2014, s. 213–226. ISBN 978-80-86675-27-5

RYANTOVÁ, Marie. The standard of living and culture of the clergy in the Prague diocese, c. 1700–1730. In: BROAD, John – SCHUURMAN, Anton, edd. Wealth and Poverty in European Rural Societies from the Sixteenth to the Nineteenth Century. Turnhout: Brepols 2014 (Rural History in Europe 10), s. 117–138. ISBN 978-2-503-54516-5

RYANTOVÁ, Marie. Wirtschafts- und Sozialpolitik auf der Familienherrschaft der Herren von Lobkowicz im 17. Jahrhundert (Vysoký Chlumec/Hochchlumetz in Mittelböhmen). In: ASCH, Ronald G. – BŮŽEK, Václav – TRUGENBERGER, Volker, edd. Adel in Südwestdeutschland und Böhmen 1450–1850. Stuttgart: W. Kohlhammer 2013, s. 171–187. ISBN 978-3-17-023030-9

RYANTOVÁ, Marie. Bartoloměj Desiderius z Lobkovic a jeho náhrobní kámen v Tridentu. In: EBELOVÁ Ivana – PEŠEK, Jiří – SEKYRKA, Tomáš – VLNAS, Vít, edd. Mezi uměním a kulturou. Věnováno Zdeňku Hojdovi k životnímu jubileu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2013, s. 62–76. ISBN 978-807422-269-6

RYANTOVÁ, Marie. Boj Čeňka Zíbrta a muzejních zaměstnanců proti přestěhování Knihovny Národního muzea do Klementina. In: CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ, Alena – JELÍNKOVÁ, Andrea – SVOBODOVÁ, Milada, edd. Libri magistri muti sunt: pocta Jaroslavě Kašparové. Praha: Knihovna Akademie věd ČR 2013, s. 233–255. ISBN 978-80-86675-24-4

RYANTOVÁ, Marie. Býti archivářem (či archivářkou). In: RYANTOVÁ, Marie, ed. Býti archivářem. Přednášky ze stejnojmenného cyklu pořádaného v Českých Budějovicích. Pelhřimov: Nová tiskárna 2012, s. 7–10. ISBN 978-80-904688-5-6

RYANTOVÁ, Marie. Paměť rožmberského rodinného archivu. In: BŮŽEK, Václav a kol. Světy posledních Rožmberků. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2011, s. 581–594. ISBN 978-80-7422-092-0

RYANTOVÁ, Marie. Bohemia – Saxonia. K dějinám vzájemných vztahů a jejich odrazu v pramenech. Bohemia – Saxonia. Zur Geschichte der gegenseitigen Beziehungen und ihrer Reflexion in den Quellen. In: RYANTOVÁ, Marie a kol., Bohemia – Saxonia. Vybrané otázky dějin českých zemí a Saska a jejich prameny v archivech obou zemí/ Ausgewählte Probleme von Geschichte Böhmens und Sachsens und ihre Quellen in den Archiven beider Länder. Praha: Česká archivní společnost 2011, s. 5–9, 11–16. ISBN 978-80-904688-2-5

BŮŽEK, Václav a kol. Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2010, s. 101–119, 298–356, 521–534, 614–643, 676–701 (s M. Gažim a M. Novotným). ISBN 978-80-7422-062-3

RYANTOVÁ, Marie. Die Fürsten Eggenberg in Český Krumlov/Böhmisch Krumau. In: BEPLER, Jill – MEISE, Helga, edd. Sammeln, Lesen, Übersetzen als höfische Praxis der Frühen Neuzeit. Die böhmische Bibliothek der Fürsten Eggenberg im Kontext der Fürsten- und Fürstinnenbibliotheken der Zeit. Wiesbaden: Harrassowitz 2010 (Wolfenbütteler Forschungen 126), s. 53–72. ISBN 978-3-447-06399-9

RYANTOVÁ, Marie. Rom in frühneuzeitlichen Stammbüchern. In: BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Kateřina – DOLEŽALOVÁ, Eva – CHODĚJOVSKÁ, Eva – HOJDA, Zdeněk – SVATOŠ, Martin, edd. Roma – Praga, Praha – Řím. Bolletino dell‘ Istituto Storico Ceco di Roma – supplemento 1 (Sborník prof. Hledíkové k 70. narozeninám). Praha: Scriptorium 2008, s. 289 – 302. ISBN 978-80-87271-14-8, ISSN 1214-9438

RYANTOVÁ, Marie. Osvícenská a preromantická mentalita ve světle památníků druhé poloviny 18. a počátku 19. století. In: LORMAN, Jaroslav – TINKOVÁ, Daniela, edd. Post tenebras spero lucem? Duchovní tvář českého a moravského osvícenství. Praha: Casablanca 2008, s. 358–369. ISBN 978-80-903756-6-6, ISBN 978-80-7308-246-8

RYANTOVÁ, Marie. Čtenář. In: BŮŽEK, Václav – KRÁL, Pavel, edd. Člověk českého raného novověku. Praha: Argo 2007, s. 398–432. ISBN 978-80-7203-694-3

RYANTOVÁ, Marie. „In perpetuam sui memoriam scripsit.“ Raně novověké památníky jako prostředek uchování paměti. In:BŮŽEK, Václav – KRÁL, Pavel, edd. Paměť urozenosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2007, s. 106–115. ISBN 978-0-7106-928-7

RYANTOVÁ, Marie. Fary pod patronátem kláštera ve Zlaté Koruně na konci 17. a na začátku 18. století. In: GAŽI Martin, ed. Klášter Zlatá Koruna – dějiny, památky, lidé. České Budějovice: Národní památkový ústav 2007, s. 79–89. ISBN 978-80-85033-09-0

RYANTOVÁ, Marie. Konfessionelle und Konfessionsübergreifende Netzwerke in Stammbüchern der frühen Neuzeit. In: DEVENTER, Jörg, ed. Konfessionelle Formierungsprozesse im frühneuzeitlichen Ostmitteleuropa. (Berichte und Beiträge des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig 2006, Heft 2: Vorträge und Studien) Leipzig: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig 2006, S. 314–331. ISBN 3-933142-11-3

RYANTOVÁ, Marie. Das Nationalmuseum in Prag und seine Bibliothek im Wandel der Zeit (1818–1928). In: BARBIER, Fréderic – MONOK, István, edd. Les bibliothéques centrales et la construction des identités collectives. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 2005, s. 183–190. ISBN 3-86583-050-1

RYANTOVÁ, Marie. Polyxena z Lobkovic. In: LENDEROVÁ, Milena a kol. Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století. Praha: Nakladatelství Karolinum 2002, s. 67–103. ISBN 80-246-0375-6

RYANTOVÁ, Marie. Archiv Národního muzea (Archiv des Nationalmuseums). In: Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa. Band 1.2 Tschechische Republik – Prag (Bearb. Von Vlasta Faltysová und Pavel Pohlei unter Mitarbeit von Vincenc Streit, Red. Claudia Blum und Matthias Bauer). Hildesheim – Zürich – New York: Olms-Weidmann 2000, s. 39–47. ISBN 3-487-10354-0

RYANTOVÁ, Marie. Czech History in the Early Modern Period.  In: A Thousand Years of Czech Culture. Riches from the National Museum in Prague. Winston-Salem: Old Salem 1996, s. 46–53. ISBN 1-879704-02-1

 

3.Články v odborných periodikách

3. 1. Články v zahraničních odborných časopisech

RYANTOVÁ, Marie. Archival Science in the Czech Republic. In: Atlanti  +. International Scientific Review for Contemporary Archival Theory and Practice 29/2, 2019, s. 23–32. ISSN 2670-4560

RYANTOVÁ, Marie. Private archives in the Czech Republic. In: Atlanti. International review for modern archival theory and practice 28, 2018, N. 1, s. 39–50. ISSN 1318-0134

RYANTOVÁ, Marie. Training of archivists in the 21st century – some reflections. Atlanti. International review for modern archival theory and practice 27, 2017, N. 2, s. 225–233. ISSN 1318-0134

RYANTOVÁ, Marie. Using Archives in the Czech Republic as an Important Formative Factor of Historical Awareness and a Means of Providing Publicity For Archives: Archival Exhibitions. Atlanti. International review for modern archival theory and practice 26, 2016, N. 2, s. 171–180. ISSN 1318-0134

RYANTOVÁ, Marie. Die Verwendung von Digitalisaten im akademischen Unterricht: Pfarrerberichte des Prager Erzbistums aus dem Jahr 1677 und ihre Edition. In: En route to a shared identity. Sources on the history of Central Europe in the Digital Age. (https://dighist.hypotheses.org/1010) ISSN 2409-5303

RYANTOVÁ, Marie. Archive Buildings in the Czech Republic After 1990: the „Czech Archival Wonder“ and the Present Situation. Atlanti. Review for modern archival theory and practice 25, 2015, N. 2, s. 53–60. ISSN 1318-0134

RYANTOVÁ, Marie – WANNER, Michal. Between tradition and innovation – the state, problems and prospects of the teaching of archival science in the Czech Republic. Atlanti. Review for modern archival theory and practice 24, 2014, N. 2, s. 149–158. ISSN 1318-0134

RYANTOVÁ, Marie. La recatholisation de la seigneurie de la familie Lobkowicz à Vysoký Chlumec en Bohême centrale après la Montagne blanche. XVIIe siècle, No 250, Janvier – Mars 2011, 63e année, no1, s. 117–133. ISSN 0012-4273

RYANTOVÁ, Marie. Frühneuzeitliche Stammbücher als Mittel individueller Selbstdarstellung. Frühneuzeit-Info 18, 2007, S. 91–108. ISSN 0940-4007

RYANTOVÁ, Marie. Die Rolle der Berufsverbände bei der Neudefinition des Berufsbildes. In: 50 Jahre Verein deutscher Archivare: Bilanz und Perspektiven des Archivwesens in Deutschland (Referate des 67. Deutschen Archivtags und des Internationalen Kolloquiums zum Thema: Die Rolle der archivarischen Fachverbände in der Entwicklung des Berufstandes, 17.-20. September 1996 in Darmstadt), Siegburg 1998 (Der Archivar, Beiband 2), s. 281–283. ISBN 3-87710-186-0

RYANTOVÁ, Marie. Polyxena z Lobkovic. Mówia wieki, roč. XL, 4–5 (455–456), kwiecieň – maj 1997, s. 33–37. ISSN 1230-4018

 

3. 2. Články v domácích recenzovaných časopisech

RYANTOVÁ, Marie. Kodikologie a její možnosti: raně novověké památníky a jejich zpřístupnění. In: Sborník archivních prací LXVIII, 2018, č. 1, s. 70–84. ISSN 0036-5246

RYANTOVÁ, Marie. Problém edice „nedokonalých“ a „mizejících“ tištěných pramenů – protikatolické tisky exulanta a konvertity Jiřího Holíka a jejich zpřístupnění. In: Sborník archivních prací LXVIII, 2018, č. 2, s. 410–425. ISSN 0036-5246

RYANTOVÁ, Marie. Exulant Jiří Holík a jeho kontakty s lékaři v německých zemích a Pobaltí. In: AUC – HUCP LVIII/1, 2018, s. 97–106. ISSN 0323-0562

RYANTOVÁ, Marie. Konfesijní specifika na stránkách raně novověkých památníků – se zvláštním zřetelem k albům příslušníků Jednoty bratrské. In: Folia Historica Bohemica 33, 2018, č. 1, s. 125–143. ISSN 0231-7494

RYANTOVÁ, Marie. „Ti Sedlčanští, kteří tak v své urputnosti zůstávají...“ Město Sedlčany a jeho obyvatelé v centru lobkovické konfesionalizace. In: Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století – Documenta Pragensia XXXIII, Praha 2014, s. 207–221. ISBN 978-80-88013-24-2, ISSN 0231-7443

RYANTOVÁ, Marie. Za splněním křesťanské povinnosti do Konstantinopole: Jan Rejchart Štampach ze Štampachu a jeho památník jako mimořádný doklad z mimořádné cesty. In: FIDLEROVÁ, Alena A. – HOLÝ, Martin – ŠEDIVÁ KOLDINSKÁ, Marie, edd. Kříž versus půlměsíc. Literární a umělecká tvorba jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem. Historie – Otázky – Problémy 6, 2014/2, s. 155–168. ISSN 1804-1132

RYANTOVÁ, Marie. Raně novověká revokační kázání konvertitů k protestantismu. Český časopis historický 113, 2015, č. 3, s. 669–713. ISSN 0862-6111

RYANTOVÁ, Marie. Konfesijní násilí v raně novověkých revokačních kázáních. Folia Historica Bohemica 30, 2015, č. 1, s. 77–89. ISSN 0231-7494

RYANTOVÁ, Marie. Z Čech až do Konstantinopole a Moskvy. Neznámý štambuch téměř neznámého šlechtice Jana Rejcharta ze Štampachu z let 1589 až 1610. Studie o rukopisech XLIV, 2014, s. 201–270. ISSN 0585-5691, ISBN 978-80-87782-32-3

RYANTOVÁ, Marie. Vývoj a současný stav výuky archivnictví. Archivní časopis 64, 2014 – supplementum, s. 7–9. ISSN 0004-0398

RYANTOVÁ, Marie. Výuka archivnictví v České republice. Archivní časopis 64, 2014 – supplementum, s. 49–58. ISBN 978-80-86466-96-5, ISSN 0004-0398

RYANTOVÁ, Marie. Zaměření výuky archivnictví na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Archivní časopis 64, 2014 – supplementum, s. 109–116. ISBN 978-80-86466-96-5, ISSN 0004-0398

RYANTOVÁ, Marie. Jazyková otázka v církevní správě pražské arcidiecéze kolem roku 1700. Folia Historica Bohemica 27, 2012, č. 1, s. 135–154. ISSN 0231-7494

RYANTOVÁ, Marie. Der Konvertit und Exulant Jiří Holík und seine antikatholischen Schriften. Acta Comeniana 25 (XLIX), 2011, s. 199–219. ISBN 978-80-7007-373-5

RYANTOVÁ, Marie. Konvertita a exulant Jiří Holík – nelehký osud uvnitř i vně řádu. Folia Historica Bohemica 26, č. 1, s. 233–245. ISSN 0231-7494

RYANTOVÁ, Marie. Nejstarší zpovědní seznamy panství Vysoký Chlumec. Historia Universitatis Carolinae Pragensis L, 1, 2011, s. 147–168. ISSN 0323-0562

RYANTOVÁ, Marie. Výuka archivnictví v České republice. Archivní časopis 61, 2011, č. 2, s. 159–172. ISSN 0004-0398

RYANTOVÁ, Marie. Svatováclavská výstava v Rakouské národní knihovně a v pražském Národním muzeu. Studie o rukopisech XL, 2010, s. 323–327. ISSN 0585-5691, ISBN 978-80-86495-77-4

RYANTOVÁ, Marie. Nejstarší rukopisy Písně o Nibelunzích součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Studie o rukopisech 39, 2009, s. 384–390. ISSN 0585-5691, ISBN 978-80-86495-65-1

RYANTOVÁ, Marie. Památník pomořanského vévody Filipa II. z let 1612–1618. Studia Rudolphina 7, 2007, s. 168–174. ISBN 80-86890-16-3

RYANTOVÁ, Marie. Recepce gregoriánského kalendáře ve světle památníkových záznamů. In: ŠOUŠA, Jiří – EBELOVÁ, Ivana, edd. Inter laurum et olivam. Z pomocných věd historických XVI. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1-2/2002, Praha 2007, s. 153–163. ISSN 0567-8293

RYANTOVÁ, Marie. Nařízení až za hrob. Testamentární praxe a vyřizování pozůstalostí světských duchovních pražské arcidiecéze v době baroka. In: HOLÝ, Martin – MiIKULEC, Jiří, edd. Církev a smrt. Institucionalizace smrti v raném novověku. Folia Historica Bohemica – Supplementum 1. Praha: Historický ústav 2007, s. 149–162. ISSN 0231-7494, ISBN 978-80-7286-106-4

RYANTOVÁ, Marie. Památníky raného novověku jako prostředek individuální sebeprezentace. Český časopis historický 104, 2006, č. 1, s. 47–80. ISSN 0862-6111

RYANTOVÁ, Marie. Lobkovické panství Vysoký Chlumec za třicetileté války a po ní. Muzejní a vlastivědná práce (Časopis Společnosti přátel starožitností) 42 (112), 3/2004, s. 136–144. ISSN 0027-5255

RYANTOVÁ, Marie. Cenzurní zásahy do třetího vydání Knihy o Kosti. Časopis Matice moravské 123, 2004, s. 143–153. ISSN 0323-052X

RYANTOVÁ, Marie. Arciděkan Zachariáš Augustin Klecar z Růžokvětu – zajímavá osobnost barokní Kutné Hory. Documenta Pragensia XXIII – Sborník k 70. narozeninám doc. Rostislava Nového. Praha: Scriptorium 2004, s. 163–174. ISBN 80-86852-03-2, 80-86197-53-0, ISSN 0231-7443

RYANTOVÁ, Marie. Ještě jednou po stopách Knihy o Kosti. Český časopis historický 101, 2003, č. 2, s. 332–344. ISSN 0862-6111

RYANTOVÁ, Marie. Takzvané ženské dějiny v českých zemích. Muzejní a vlastivědná práce (Časopis Společnosti přátel starožitností) 40 (110), 4/2002, s. 235–245. ISSN 0027-5255

RYANTOVÁ, Marie. K otázkám bádání o ženách raného novověku. Studia Rudolphina 2, 2002, s. 29–37. ISSN 1213-537

RYANTOVÁ, Marie. Ochrana před morem v Rakousku (v Čechách, na Moravě a ve Slezsku), Bavorsku, Sasku a Prusku ve světle patentů a úředních nařízení z let 1620–1720. Documenta Pragensia 20, 2002, s. 313–327. ISSN 0231-7443, ISBN 80-86197-40-9

RYANTOVÁ, Marie. Taneční pořádky. Kuděj 2000/2, s. 40–56. ISSN 1211-8109

RYANTOVÁ, Marie. Krádeže v kostelích Vltavského a Podbrdského kraje za třicetileté války. In: HLAVÁČEK, Ivan – EBELOVÁ, Ivana, edd. Sborník k 70. narozeninám doc. PhDr. Jaroslava Kašpara, CSc. Z pomocných věd historických XIV. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 5/1996. Praha: Karolinum 1999, s. 221–229. ISBN 80-7184-861-1, ISSN 0567-829

RYANTOVÁ, Marie – ČECHURA, Jaroslav. Stavební činnost na Zvíkově v letech 1431–1573 a její prameny. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie (Acta Musei Nationalis Pragae, series A – Historia) LII, 1998, č. 1-4, Praha 1998, s. 1–50. ISSN 0036-5335Ryantová, Marie. Z historie domů U žáby na Starém Městě pražském. Documenta Pragensia XV, 1997, s. 25–41. ISBN 80-902151-8-1, ISSN 0231-744

RYANTOVÁ, Marie. Osobní fond prof. Jana Kaprase v Archivu Národního muzea. Sborník archivních prací 46, 1996, č. 2, s. 537–578. ISSN 0036-524

RYANTOVÁ, Marie. Projekt purkrabího Václava Zatočila na zvýšení výnosů lobkovického panství Vysoký Chlumec z roku 1646. Časopis Národního muzea – řada A, 163, 1994, č. 1-2, s. 8–22. ISSN 0139-954

RYANTOVÁ, Marie. Majetkové poměry jihočeského světského kléru v období vrcholící rekatolizace. Jihočeský sborník historický 62, 1993, s. 108–121. ISBN 80-900155-5-

RYANTOVÁ, Marie. K velikosti džberu na Vysokochlumecku. Metrologický příspěvek. Jihočeský sborník historický 62, 1993, s. 209–212. ISBN 80-900155-5-

RYANTOVÁ Marie – ČECHURA Jaroslav. Urbář kláštera Břevnov z roku 1406. Časopis Národního muzea – řada A, 161, 1992, č. 3-4, s. 79–107. ISSN 0139-954

RYANTOVÁ, Marie. Písemná pozůstalost Josefa Kočího v Archívu Národního muzea. Časopis Národního muzea – řada A, 159, 1990, č. 1-4, s. 96–105. ISSN 0139-954

RYANTOVÁ, Marie – ČECHURA, Jaroslav. Stavební činnost na Zvíkově v letech 1431–1472. Castellologica Bohemica 1, 1989, s. 35–66. ISSN 1211-683

RYANTOVÁ, Marie. Z pozůstalosti památkáře Eduarda Šittlera. Památky a příroda 14, 1989, č. 7, s. 403–408. ISSN 0139-985

RYANTOVÁ, Marie. Příspěvek k poznání struktury jihočeského světského kléru v období vrcholící rekatolizace. Jihočeský sborník historický 57, 1988, č. 2, s. 61–74. ISSN 0323-004

RYANTOVÁ, Marie – KOKOŠKOVÁ, Zdeňka. Sociálně majetkové poměry duchovních správců pražských magistrátních far v letech 1671 až 1747. Documenta Pragensia IX/2, 1991, s. 519–534. ISSN 0231-744

RYANTOVÁ, Marie. Knihy v pozůstalostech pražských duchovních v první třetině 18. století. Časopis Národního muzea – řada A, 156, 1987, č. 1-2, s. 52–68. ISSN 0139-9543

 

3. 3. Články v ostatních odborných časopisech

RYANTOVÁ, Marie. Památníky raného novověku jako mezioborový pramen.  In: Knihy a dějiny, roč. 4, č. 1, 1997, s. 63–68. ISSN 1210-8510

RYANTOVÁ, Marie. Barokní slavnost „Rosa“ a stavební památky v Sedlčanech z počátku 18. století jako manifestace konfesní proměny města. In: Podbrdsko 25, 2018, s. 30–39, 252–253, 258. ISSN: 1211-5169, ISBN: 978-80-88148-25-8, ISBN: 978-80-86869-26-1, ISBN: 978-80-906345-5-8

RYANTOVÁ, Marie. Pečeti nižšího duchovenstva v první třetině 18. století. Genealogické a heraldické informace 2014, Brno 2015, s. 24–41. ISSN 0862-8963

RYANTOVÁ, Marie. Neznámý fragment štambuchu Felixe Kaplíře ze Sulevic ve Stuttgartu. Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků 18, 2003-2004, s. 407–411. ISBN 80-7050-466-8

RYANTOVÁ, Marie. Dětství v aristokratickém prostředí raného novověku. Středočeský vlastivědný sborník (Muzeum a současnost, řada společenskovědní) 21, 2003, s. 23–36. ISSN 0862-2043

RYANTOVÁ, Marie. Osudy jednoho bratrského kancionálu. Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků, 2001, s. 263–265. ISBN 80-7050-401-3

RYANTOVÁ, Marie. Tomáš Garrigue Masaryk ve fondech Archivu Národního muzea. Masarykův sborník XI-XII, 1999–2003, s. 474–523. ISBN 80-86495-21-3, 80-86142-14-0

 

4. Články ve sbornících

RYANTOVÁ, Marie. Lobkovicové a panství Kost. In: Karol Bílek (ed.), Modrá krev Sobotecka. Sborník k 250. výročí povýšení Sobotky na město 1498 – 2018. Sobotka 2018, s. 33–40. ISBN 978-80-907305-0-2

RYANTOVÁ, Marie. Nová úvaha o rožmberském mauzoleu v Českém Krumlově. In: Roháček, Jiří, ed. Epigraphica & Sepulcralia VII. Forum epigrafických a sepulkrálních studií. Praha: Artefactum 2016, s. 97–112. ISBN 978-80-86890-95-1, ISSN 2336-3363

RYANTOVÁ, Marie. Jiří Holík. Od dominikánského cenzora v Plzni k protestantskému kazateli. In: ŠPAČKOVÁ, Lenka – STOČES, Jiří, edd. Historická dílna IX. Sborník příspěvků přednesených v roce 2014. Plzeň: Fakulta pedagogická Západočeské univerzity 2015, s. 86–115. ISBN 978-80-261-0575-6

RYANTOVÁ, Marie. Zahradničením ke slávě: zahradnické tisky exulanta Jiřího Holíka jako důsledek změny jeho literární činnosti a jejich proměny. In: RADIMSKÁ, Jitka, ed. Knihy v proměnách času. (Opera romanica 16) České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2015, s. 262–282. ISBN 978-80-7394-542-8 (viz http://www.ff.jcu.cz/documents/10832/171099/OR16+text/021da0e1-665a-407b-a378-028b79f28720)           

RYANTOVÁ, Marie. Kdy se narodila Polyxena z Lobkovic, rozená z Pernštejna? In: Drsková, Kateřina, ed. Linguis diversis libri loquuntur. Sborník k 65. narozeninám paní profesorky Jitky Radimské. Recueil en l’honneur de Madame le professeur Jitka Radimská à l’occasion de son 65e anniversaire. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2013, s. 189–201. ISBN 978-80-7394-445-2

RYANTOVÁ, Marie. Z Čech do Žitavy, Budyšína a Wittenbergu. Cesta exulanta Jiřího Holíka za uplatněním protestantského kazatele. In: Navzdory hranici. Migrační procesy na česko-německém pomezí. Trotz der Grenze. Migrationsprozesse im tschechisch-deutschen Grenzgebiet. Plzeň: Státní oblastní archiv v Plzni 2013, s. 107–118. ISBN 978-80-904696-7-9

RYANTOVÁ, Marie. Základní prameny k saským a durynským dějinám přístupné v edicích a digitálně. In: Archivnictví v Čechách, Durynsku a Sasku. Archivwesen in Böhmen, Thüringen und Sachsen. (Příspěvky z odborné konference, Cheb 21.-23. května 2012) Plzeň: Státní oblastní archiv v Plzni 2013, s. 22–28. ISBN 978-80-904696-4-8

RYANTOVÁ, Marie. Prameny k historii české kuchyně v českých archivech a knihovnách a v české historiografii. / Informacje o historii kuchni czeskiej w czeskich archiwach i bibliotekach oraz w czieskiej historiografii. In: KLEMANTOWICZ, Dariusz – KRAJEWSKA, Hanna – KRZEMINSKA, Anna, edd. Archivarius Visegradensis 1 (Wspólne dziedzic two, wspólna przyszlosc – Kulinaria w dokumencie. Warszawa: Polskie Towarzystwo Archiwalne 2013, s. 229–246 ISSN 2300-6943

RYANTOVÁ, Marie. Tisky Blažeje Jičínského a Jana Chmelovce k sňatku Viléma z Rožmberka a Polyxeny z Pernštejna v Dobřenského sbírce. In: ADAMAITIS, Zuzana – PALIČKOVÁ, Tereza, edd. Manu propria... Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Aleny Richterové, CSc. Praha: Národní Knihovna České Republiky 2012, s. 139–154. ISBN 978-80-7050-614-1

RYANTOVÁ, Marie. Antonín Podlaha a jeho přínos české historiografii. In: MAČALA, Pavol – MAREK, Pavel – HANUŠ, Jiří, edd. Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2010, s. 363–374. ISBN 978-80-7325-218-2

RYANTOVÁ, Marie. Emblematické knihy a obrazová vydání děl klasické literatury ve druhé polovině 16. století – oblíbená alternativa klasické knihy a její vztah k rukopisným památníkům. In: RADIMSKÁ, Jitka, ed. Jazyk a řeč knihy. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Pour une étude des bibliothèques aristocratiques, bourgeoises et conventuelles. (Opera romanica 11) České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2009, s. 405–426. ISBN 978-80-7394-202-1

RYANTOVÁ, Marie. „... zhusta sme tu okolo pěkných vesnic a kostelů spatřili a o žádným katolickým knězi a faráři nikdež neslyšeli“. Náboženská situace a církevní správa v Čechách za třicetileté války a po ní. In: HRBEK, Jiří – POLEHLA, Petr – ZDICHYNEC, Jan, et al., edd. Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru. Sborník z konference k 360. výročí uzavření vestfálského míru. Ústí nad Orlicí: Oftis 2008, s. 166–180, 315. ISBN 978-80-7405-0350

RYANTOVÁ, Marie. Faráři na lobkovickém panství Vysoký Chlumec po Bílé hoře a jejich podíl na rekatolizaci. In: STUCHLÁ, Pavla, ed. Antonín Jan Václav Vokoun (1691–1757) a církevní správa jeho doby v Čechách. Sborník příspěvků z odborného semináře, konaného dne 11. září 2007 v Městské galerii ve Vodňanech. Vodňany: Městské muzeum a galerie ve Vodňanech 2008, s. 95–108. ISBN 80-254-1611-2

RYANTOVÁ, Marie. Podíl jezuitů na rekatolizaci panství Vysoký Chlumec v době třicetileté války. In: ČORNEJOVÁ, Ivana – KUCHAŘOVÁ, Hedvika – VALENTOVÁ, Kateřina, edd. Locus pietatis et vitae. Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13.-15. září 2007. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Scriptorium 2008, s. 319–333. ISBN 978-80-86197-39-5

RYANTOVÁ, Marie. Antonín Podlaha a automobil. In: BLÜMLOVÁ, Dagmar – RAUCHOVÁ, Jitka, edd. Čas rychlých kol a křídel, aneb Mezi Laurinem a Kašparem. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století (Historia culturae XIV, Studia 9) České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Historický ústav ve spolupráci s NTP Pelhřimov 2008, s. 182–203. ISBN 978-80-7394-068-3, ISBN 978-80-86559-92-6

RYANTOVÁ, Marie. „Ctnost“ a „čest“ v raně novověkých památnících. In: MIKULEC, Jiří – POLÍVKA Miloslav, edd. Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka. Praha: Historický ústav AV ČR 2007, sv. 2 (Práce HÚ AV ČR, řada C, svazek 18/1 – Opera Instituti historici Pragae, Series C, Volumen 18/1), s. 515–521. ISBN 978-80-7286-116-3, ISBN 978-80-7286-118-7, ISBN 978-80-7286-117-0

RYANTOVÁ, Marie. Ženy v rekatolizačním procesu (Několik úvah.) In: ČADKOVÁ, Kateřina – LENDEROVÁ, Milena – STRÁNÍKOVÁ, Jana, edd. Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická 2006, s. 241–250. ISBN 80-7194-920-5

RYANTOVÁ, Marie. Pozoruhodná spisování P. Georga Adalberta Wahnera. In: PÁTKOVÁ, Hana, ed. Česká beseda o německých i českých kronikách, pamětech a dalších vyprávěcích pramenech. Příspěvky z konference pořádané 9. listopadu 2001 v Ústí nad Labem a Katedrou pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za řízení Eduarda Mikuška. Dolní Břežany: Scriptorium 2006, s. 117–130. ISBN 80-86197-70-0

RYANTOVÁ, Marie. Smrt v raně novověkých památnících. In: RADIMSKÁ Jitka, ed. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Pour une étude des bibliothèques aristocratiques, bourgeoises et conventuelles. „Vita morsque et librorum historia“. (Opera romanica 9) České Budějovice: Jihočeská univerzita 2006, s. 89–108. ISBN 80-7040-846-4

RYANTOVÁ, Marie. Krajina zemí habsburské monarchie – „vlastní“ a „cizí“ ve světle cestovních deníků a památníků. In: BŮŽEK, Václav – KRÁL, Pavel, edd. Společnost v zemích habsburské monarchie a její odraz v pramenech (1526–1740). (Opera historica 11) České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2006, s. 207–218. ISBN 80-7040-882-0

RYANTOVÁ, Marie. Jindřichohradecký probošt Václav Josef Grotz a jeho „Archa úmluvy Nového zákona“. In: LUNGA, Radek, ed. Ondřej František Jakub de Waldt (1683–1752) a jeho doba. Sborník ze sympozia věnovaného osobě, dílu a době píseckého rodáka, dobršského faráře, kazatele a literáta. Dobrš: Římskokatolická farnost Dobrš 2005, s. 67–74. ISBN 80-239-3075-3

RYANTOVÁ, Marie. Jaroslav Goll a Josef Kalousek. In: JIROUŠEK, Bohumil – BLÜMLOVÁ, Dagmar – BLÜML, Josef, edd. Jaroslav Goll a jeho žáci. (Historia culturae VI) České Budějovice – Pelhřimov: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Historický ústav – Nová tiskárna Pelhřimov 2005, s. 183–192. ISBN 80-7040-780-8, 80-86559-43-2

RYANTOVÁ, Marie. Vztah Zdeňka Vojtěcha Popela a Polyxeny z Lobkovic ke kostelu Panny Marie Sněžné a františkánům. In: HLAVÁČEK, Petr – BENEŠ, Petr Regalát, edd. Historia Franciscana II. Sborník textů. Kapitoly z dějin české františkánské provincie sv. Václava u příležitosti 300. výročí úmrtí provinčního ministra a významného učence Bernarda Sanniga (1704) a 400. výročí příchodu františkánů k Panně Marii Sněžné v Praze (1604) Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2005, s. 123–132. ISBN 88-7195-016-5

RYANTOVÁ, Marie. Šlechtické památníky jako pramen k dějinám cestování. In: FRIMMOVÁ, Eva – KLECKER, Eva, edd. Itineraria Posoniensia (Zborník z medzinárodnej konferencie „Cestopisy v novoveku“, ktorá se konala v dňoch 3.-5. novembra 2003 v Bratislave. Bratislava: Historický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave 2005, s. 47–54. ISBN 80-88880-62-9

RYANTOVÁ, Marie. Národní muzeum v osmdesátých letech 19. století. In: BLÜMLOVÁ, Dagmar – JIROUŠEK, Bohumil, edd. Čas pádu rukopisů. Studie a materiály. (Historia culturae 4) České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2004, s. 193–205. ISBN 80-7040-751-4

RYANTOVÁ, Marie. Život raně novověké šlechtičny v Českém království. In: LENGYELOVÁ, Tünde, ed. Žena a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti. Bratislava: Academic Electronic Press 2004, s. 106–117. ISBN: 80-88880-59-9

RYANTOVÁ, Marie. Marie Červinková-Riegrová jako spolupracovnice svého otce. In: NAVRÁTIL, Ivo, ed. F. L. Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století. Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 25.-26. dubna 2003 v Semilech. (Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 8) Semily: Státní okresní archiv Semily 2003, s. 158–165. ISBN 80-86254-98-9 ISSN 1211-975X

RYANTOVÁ, Marie. Knihovna sedlčanského děkana Ondřeje Diviše z počátku 17. století. In: RADIMSKÁ, Jitka, ed. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Pour une étude des bibliothèques aristocratiques, bourgeoises et conventuelles. Čtenář a jeho knihovna. (Opera romanica 4) České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2003, s. 197–214. ISBN 80-7040-661-5

RYANTOVÁ, Marie. Odraz dvorského prostředí ve šlechtických památnících raného novověku. In: BŮŽEK Václav – KRÁL, Pavel, edd. Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526–1740). (Opera historica 10) České Budějovice: Historický ústav Jihočeské univerzity 2003, s. 355–369. ISBN 80-7040-627-5

RYANTOVÁ, Marie. Čeněk Zíbrt jako ředitel Knihovny Národního muzea. In: BLÜMLOVÁ, Dagmar, ed. Čeněk Zíbrt a kulturní historie. Studie a materiály. České Budějovice: Jihočeská univerzita 2003, s. 41–61. ISBN 80-7040-670-4

RYANTOVÁ, Marie. Urbáře panství Vysoký Chlumec z první poloviny 17. století. In: PÁNEK, Jaroslav, ed. Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňovi. Praha: Historický ústav AV ČR 2004, s. 371–386. ISBN 80-7286-064-X

RYANTOVÁ, Marie. Válečné škody na panství Vysoký Chlumec v roce 1619. In: KOLDINSKÁ, Marie – VELKOVÁ, Alice, edd. Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. Maurovi. Praha: Libri 2003, s. 299–309. ISBN 80-7277-223-6

RYANTOVÁ, Marie. Turecký papír v památnících. In: HRDINA, Jan – DOLEŽALOVÁ, Eva – KAHUDA, Jan, edd. Pater familias. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Prof. Dr. Ivana Hlaváčka. Praha: Scriptorium 2002, s. 21–38. ISBN 80-86197-26-

RYANTOVÁ, Marie. Dilema J. Kočího – postoj k srpnové okupaci. In: ZILYNSKÁ, Blanka – SVOBODNÝ, Petr, edd. Česká věda a pražské jaro (1963–1970). Sborník z konference (Praha 22.-23. 11. 2000) (Práce z dějin vědy, sv. 2) Praha: Karolinum 2001, s. 339–344. ISBN 80-246-0374-8

RYANTOVÁ, Marie. Vzdělanostní úroveň raně novověkých šlechtičen ve světle štambuchů. In: Česko-slovenská historická ročenka 2001. Brno: Masarykova univerzita 2001, s. 187–193. ISBN 80-210-2743-6

RYANTOVÁ, Marie. Těžké časy urozeného a statečného rytíře Bořka Mateřovského z Mateřova, exulanta v městě Pirně. In: HRUBÁ, Michaela, ed. Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku. Sborník z konference konané v Muzeu města Ústí nad Labem ve dnech 5.-6. listopadu 1998. (usp. M. Hrubá) Ústí nad Labem: Albis international 2001, s. 249–257. ISBN 80-86067-57-

RYANTOVÁ, Marie. Kniha, která „se minula zcela svým cílem“ (Nad posudkem Kalistova Valdštejna). In: Navrátil, Ivo, ed. Zdeněk Kalista a kulturní historie. Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 14.-15. dubna 2000 v lázních Sedmihorkách. (Z Českého ráje a Podkrkonoší, Supplementum 6) Semily: Státní okresní archiv Semily 2000, s. 163–168. ISBN 80-86254-03-8 ISSN 1211-975X

RYANTOVÁ, Marie. Friedrich Bernau. In: PÁTKOVÁ, Hana, ed. Česká beseda o německých badatelích v oblasti pomocných věd historických, archivnictví a edic historických pramenů. (Příspěvky z konference pořádané 12. listopadu 1999 v Ústí nad Labem. K vydání připravila Hana Pátková) Praha: Scriptorium 2000, s. 49–65. ISBN 80-86197-20-4

RYANTOVÁ, Marie. Knihovny světských duchovních arcidiecéze pražské na konci 17. a na počátku 18. století. In: RADIMSKÁ, Jitka, ed. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Pour une étude des bibliothèques aristocratiques, bourgeoises et conventuelles. (Opera romanica 1) České Budějovice: Jihočeská univerzita 2000, s. 239–254. ISBN 80-7040-473-6

RYANTOVÁ, Marie. Jan Josef Božan, autor kancionálu „Slavíček rajský“. In: PETRBOK, Václav – LUNGA, Radek – TYDLITÁT, Jan, edd. Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Sborník příspěvků ze sympozia konaného 27.-28. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou. Boskovice: Albert 1999, s. 338–345, 493–494. ISBN 80-85834-75-8

RYANTOVÁ, Marie. František Palacký (14. 6. 1798 – 26. 5. 1876). Seznam exponátů výstavy, uspořádané v Pantheonu Národního muzea ve dnech 16. června – 2. srpna 1998. In: František Palacký 1798/1998 Dějiny a dnešek. Sborník z jubilejní konference. (K vydání připravil František Šmahel za spolupráce Evy Doležalové) Praha, Historický ústav AV ČR1999, s. 537–556. ISBN 80-7286-003-8

RYANTOVÁ, Marie. Proměny lobkovické rezidence na Vysokém Chlumci. In: BŮŽEK Václav – KRÁL, Pavel, edd. Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku. (Opera historica 7) České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 1999, s. 223–249. ISBN 80-7040-331-4

RYANTOVÁ, Marie. Ladislav II. Popel z Lobkovic jako první president apelačního soudu. In: VOREL, Petr, ed. Stavovský odboj roku 1547 – první krize habsburské monarchie. (Sborník příspěvků z vědecké konference konané v Pardubicích 29.-30. 9. 1997) Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích 1999, s. 185–204. ISBN 80-86046-34-1

RYANTOVÁ, Marie. Ke studiu synů Floriána Gryspeka z Gryspachu v zahraničí. In: Gryspekové a předbělohorská šlechta. Kralovice a poddanská města. Sborník ze semináře konaného v Mariánské Týnici ve dnech 21.-23. května 1997. Mariánská Týnice: Muzeum a galerie severního Plzeňska 1998, s. 21–24. ISBN 80-238-3747-8

RYANTOVÁ, Marie. Několik zkušeností z badatelny z Dolnosaského státního archivu ve Wolfenbüttelu. (Příspěvek na 7. celostátní konferenci archivářů ČR – „Badatelna a badatelé (Využívání a ochrana archiválií)“, Benešov 5.-7. 5. 1997). In: Zpravodaj pobočky České informační společnosti 45, Státní ústřední archiv v Praze (1999), s. 59–63. ISSN nemá

RYANTOVÁ, Marie. Josef Kalousek a počátky českého agrárního dějepisectví. In: NAVRÁTIL, Ivo, ed. Podíl Františka Kutnara a agrárního dějepisectví na formování obrazu české minulosti. Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 24.-25. dubna 1998 v lázních Sedmihorkách. Semily: Státní okresní archiv Semily 1998, s. 16–42. ISBN 80-901284-9-1 ISSN 1211-975X

RYANTOVÁ, Marie. Normativní vymezení procesu vyřizování pozůstalosti světských duchovních a písemností s ním spojených v 17. a první třetině 18. století. In: HLAVÁČEK, Ivan – HRDINA, Jan, edd. Facta probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové. Praha: Scriptorium 1998, s. 421–430. ISBN 80-86197-00-X

RYANTOVÁ, Marie. Prof. JUDr. Jan Kapras a jeho působení za okupace. In: BARVÍKOVÁ Hana, ed. Věda v českých zemích za druhé světové války. Sborník z konference (Praha, 18.-19. listopadu 1997) (Práce z dějin Akademie věd, Seria C, Fasc. 3) Praha: Archiv Akademie věd ČR 1998, s. 251–265. ISBN 80-902464-1-9 ISSN 1211-1813

RYANTOVÁ, Marie. Lobkowiczké panství Vysoký Chlumec. In: Vlastivědný sborník Kralupska – Lobkowiczký sešit. (Vlastivědný sborník Kralupska 5, č. 1-2) Kralupy nad Vltavou: Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou V/1-2, 1998, s. 51–59. ISBN 80-238-3531-9, ISSN 1213-5089

RYANTOVÁ, Marie. Církevní patronát Eggenberků a Schwarzenberků na přelomu 17. a 18. století (1694–1730). In: BŮŽEK, Václav, ed. Život na dvorech barokní šlechty (1600–1750). (Opera historica 5) České Budějovice: Jihočeská univerzita 1996, s. 617–637. ISBN 80-7040-188-5

RYANTOVÁ, Marie. Nižší duchovenstvo ve městech pražské arcidiecéze na počátku 18. století. In: KOKOJANOVÁ, Michaela, ed. Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16.–18. století). (Sborník příspěvků z konference uspořádané v Prostějově ve dnech 25.-27. dubna 1995 Muzeem Prostějovska v Prostějově a Rakouským ústavem pro východní a jihovýchodní Evropu, odbočka Brno). Prostějov: Muzeum Prostějovska 1997, s. 291–300. ISBN 80-900106-6-0

RYANTOVÁ, Marie – KOKOŠKOVÁ, Zdeňka. K problematice kladského farního kléru v období vrcholící rekatolizace. In: Kladský sborník 1. (Dissertationes historicae – Supplementum) Hradec Králové: Pedagogická fakulta VŠP v Hradci Králové 1996, s. 97–119. ISSN 1212-1223

RYANTOVÁ, Marie. Polyxena z Lobkovic a její hospodářská činnost. In: VOREL, Petr, ed. Pernštejnové v českých dějinách. Sborník příspěvků z konference konané 8.-9. 9. 1993 v Pardubicích. Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích a Historický klub – pobočka Pardubice 1995, s. 105–114. ISBN nemá

RYANTOVÁ, Marie. Po stopách vzniku Knihy o Kosti a jejího třetího dílu. In: NAVRÁTIL Ivo, ed. Josef Pekař a české dějiny 15.–18. století. Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 8.-9. dubna 1994 v Turnově a Sedmihorkách. (Z Českého ráje a Podkrkonoší – Supplementum 1). Bystrá nad Jizerou: Státní okresní archiv Semily 1994, s. 119–138. ISBN 80-901284-2-4

RYANTOVÁ, Marie – KOKOŠKOVÁ Zdeňka. Sociální a kulturní úroveň nižšího kléru v druhé polovině 17. a v prvních desetiletích 18. století. In: HLEDÍKOVÁ, Zdeňka – POLC, Jaroslav V., edd. Pražské arcibiskupství 1344–1994. Sborník statí o jeho působení a významu v české zemi. Praha: Zvon 1994, s. 150–163 (resumé s. 369–370). ISBN 80-7113-091-5

RYANTOVÁ, Marie – ČECHURA, Jaroslav. Hospodářství kláštera Břevnov na počátku15. století. In: HLAVÁČEK, Ivan – BLÁHOVÁ, Marie, edd. Milénium břevnovského kláštera (993–1993). Sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách. Praha: Karolinum 1993, s. 197–206. ISBN 80-7066-766-4

RYANTOVÁ, Marie. Nejstarší urbář panství Vysoký Chlumec z roku 1604. In: HOJDA, Zdeněk – PEŠEK Jiří – ZILYNSKÁ, Blanka, edd. Seminář a jeho hosté. Sborník k šedesátým narozeninám doc. dr. Rostislava Nového, CSc. Praha: Filosofická fakulta UK 1992, s. 227–236. ISBN 80-901489-0-5     

 

5. Učební texty a odborné výstupy aplikačního typu

5. 1 Učební texty

Příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy. (S kolektivem autorů) Praha, Argo 1998, s. 54–66. ISBN 80-7203-177-5

ČECHURA, Jaroslav – DUDÁK, Vladislav – NEŠKUDLA, Bořek – RYANTOVÁ Marie. Dějepis pro 7. ročník základní školy a 2. ročník osmiletého gymnázia – Středověk a raný novověk. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1998, 136 s. (Vlastní podíl: s. 71–135) ISBN 80-7235-002-1

 

 6. Popularizační texty           

RYANTOVÁ, Marie. Pestrý památník jihočeského rytíře. In: Tajemství české minulosti č. 74, 2018, s. 30–35. ISSN 1804-2260

Knihovna ve Výmaru se vzpamatovává po požáru. Dějiny a současnost 27, 2005, č. 1, s. 7. ISSN 0418-5129

Píseň o Nibelunzích a její svět. Dějiny a současnost 26, 2004, č. 4, s. 52–53. ISSN 0418-5129

„Hrady a zámky“ Friedricha Bernaua – konkurence Sedláčkovým „Hradům“? Dějiny a současnost 20, 2000, č. 6, s. 22–26. ISSN 0418-5129

Tulipán – módní květina 17. století. Dějiny a současnost 17, 1997, č. 4, s. 36–38. ISSN 0418-5129

 

7. Překladatelská, ediční a redakční činnost, příspěvky do slovníků, encyklopedií a výstavních katalogů

Ediční a redakční činnost:

RYANTOVÁ, Marie a kol. Českoslovenští prezidenti. Praha – Litomyšl: Paseka, 2016, 339 s. ISBN 978-80-7432-500-7

RYANTOVÁ, Marie, ed. Výuka archivnictví – vývoj, úkoly a perspektivy. Mezinárodní konference 14.-16. 3. 2012 České Budějovice. (Archivní časopis – supplementum ročníku 64, 2014) Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV v Tiskárně Ministerstva vnitra s.p.o., 2014, 247 s. ISBN 978-80-86466-96-5, ISSN 0004-0398)

RYANTOVÁ, Marie, ed. Býti archivářem. Přednášky ze stejnojmenného cyklu pořádaného v Českých Budějovicích. Praha: Česká archivní společnost, 2012, 222 s. ISBN 978-80-904688-5-6

RYANTOVÁ, Marie, a kol. Bohemia – Saxonia. Vybrané otázky dějin českých zemí a Saska a jejich prameny v archivech obou zemí/ Ausgewählte Probleme von Geschichte Böhmens und Sachsens und ihre Quellen in den Archiven beider Länder. Praha: Česká archivní společnost ve spolupráci s Landesverband Sachsen, 2011, 279 s. ISBN 978-80-904688-2-5

RYANTOVÁ, Marie – VOREL Petr, edd. Čeští králové. Praha – Litomyšl: Paseka, 2008, 583 s. 978-80-7185-940-6

RYANTOVÁ, Marie, ed. Historikův adresář. Historické instituce v České republice – Ústavy a katedry vysokých škol, ústavy a výzkumná centra Akademie věd ČR, archivy a muzea. Praha: Sdružení historiků České republiky – Historický klub 1872, 2002, 232 s. ISBN 80-901027-5-1

Josef Pekař, Kniha o Kosti I, II, III. Praha: Elka Press, 1998, 368 s. ISBN 80-902353-3-6 (příprava vydání – včetně vlastní edice 3. dílu, doslov, ediční poznámka, výběr vyobrazení 3. dílu, doplněk seznamu vyobrazení, poznámky k vyobrazení, texty na přebalu)

RYANTOVÁ, Marie, ed. Josef Pekař, Proměny Netolického. Kapitola z 3. dílu Knihy o Kosti. Sobotka: Městská knihovna Fráni Šrámka, 1995, Knihovnička Českého ráje, sv. 6, 56 s. ISBN nemá (příprava vydání, předmluva)

           

Slovníky a encyklopedie:

RYANTOVÁ, Marie. Proces s Janem Kaprasem (1947). In: Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír, edd. Encyklopedie českých právních dějin. VIII. Plzeň – Ostrava: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s Key Publishing s.r.o., 2017, s. 724–726. ISBN 978-80-7380-569-2, 978-80-7380-656-9, 978-80-7418-271-6, 978-80-7418-270-9

RYANTOVÁ, Marie. Dačický z Heslova Ondřej, Dačický z Heslova Mikuláš. In: Biografický slovník českých zemí, 12. sešit (D–Die), Praha: Academia – Historický ústav AV ČR 2010, s. 106–108. ISBN 978-80-7277-415-9

RYANTOVÁ, Marie. Josef Pekař. In: Libereckým krajem. Osobnosti. Liberec 2007, s. 113–115 ISBN 978-80-254-1123-0

RYANTOVÁ, Marie. Cca 200 hesel. In: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. Praha: Diderot, 2002. ISBN 80-86613-00-3

RYANTOVÁ, Marie. F. Čáda, J. Hlavatý, V. Hrubý, A. Chalupa, J. Charvát, E. Lisá, Z. Nejedlý, E. Pecharová, J. Perwolf, V. Pubal, A. Rezek, V. Schulz, K. Stloukal, I. Veselý, R. Vindiš, F. J. Zoubek. [Celkem 16] In: Hoffmannová, Jaroslava – Pražáková, Jana, edd. Biografický slovník archivářů českých zemí. Praha: Libri 2000, s. 118–119, 225, 250–251, 257–258, 260, 385, 442–443, 482, 486, 523–524, 536–537, 573, 597–598, 688, 691–692, 733. ISBN 80-7277-023-3

RYANTOVÁ, Marie. Cca 200 hesel. In: Encyklopedie Diderot – Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Praha: Nakladatelský dům OP, 1996, 1997, 1998. ISBN 80-85841-17-7, ISBN 80-85841-31-2, 80-85841-33-9, 80-85841-35-5, 80-85841-37-1

 

Výstavní katalogy:

RYANTOVÁ, Marie – PAVELEC, Pavel. Sedlčanský graduál. In: PÁNEK, Jaroslav – FUČÍKOVÁ, Eliška – GAŽI, Martin – LAVIČKA, Roman – PAVELEC, Petr – ŠIMŮNEK, Robert, edd. Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích 2011, s. 142–143. ISBN 978-80-85033-31-1

RYANTOVÁ, Marie. [Mylně pod šifrou HT.] Katalogová hesla č. 31, 35, 37 (rkp. KNM Ms XIII F 9, XV B 6, XIII A 12). [Celkem 3] In: Praha – Vídeň. Dvě evropské metropole v běhu staletí. Katalog výstavy. Praha: Archiv hlavního města Prahy 2004, s. 167, 172–173, 174–175. ISBN 80-86852-04-0

RYANTOVÁ, Marie. Katalogová hesla č. I/5.35 (Památník Jakuba von Zinnenburg), II/3.27-28 (Památník Kryštofa Viléma Haranta z Polžic a Bezdružic I, II), II/4.113 (Památník Tomáše Šerla), II/4.156 (Památník lékaře Augustina de Bois). [Celkem 5] In: Vlnas, Vít, ed. Sláva barokní Čechie: stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praha: Národní galerie 2001, s. 180, 357–358, 441, 455. ISBN 80-7035-263-9

RYANTOVÁ, Marie. Katalogová hesla č. III/111, III/147 a V/261–278. [Celkem 20] In: Fučíková, Eliška – Bradburne, J. M. – Bukovinská, Beket – Hausenblasová, Jaroslava – Konečný, Lubomír – Muchka, Ivan – Šroněk, Michal, edd. Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Katalog vystavených exponátů. Praha, Správa Pražského hradu 1997, s. 240, 249, 398–40. ISBN 80-902051-7-8

RYANTOVÁ, Marie. Katalogová hesla č. III/111, III/147 a V/261–278. [Celkem 20] In: Fučíková, Eliška – Bradburne, J. M. – Bukovinská, Beket – Hausenblasová, Jaroslava – Konečný, Lubomír – Muchka, Ivan – Šroněk, Michal, edd. Rudolf II and Prague. The Court and the City. Prague Castle Administration, Thames and Hudson, Skira, London – New York 1997, s. 565, 572, 697–700. ISBN 0-500-23737-9

RYANTOVÁ, Marie. Katalogová hesla č. 25, 26, 28, 56, 57, 68, 72, 106, 107. [Celkem 9] In: A Thousand Years of Czech Culture. Riches from the National Museum in Prague. Old Salem 1996, s. s. 108, 109, 116–118, 121, 122, 133. ISBN 1-879704-02-1

Překlady:

Celosvětové všeobecné prohlášení o archivech. In: ČAS v roce 2011. Ročenka České archivní společnosti. Praha: Česká archivní společnost, 2012, s. 78–79. ISBN 978-80-904688-1-8

Peter Wiegand, Severní Čechy na rukopisných mapách dochovaných v Hlavním státním archivu v Drážďanech (16.–19. století). In: Ryantová, Marie, a kol. Bohemia – Saxonia. Vybrané otázky dějin českých zemí a Saska a jejich prameny v archivech obou zemí/ Ausgewählte Probleme von Geschichte Böhmens und Sachsens und ihre Quellen in den Archiven beider Länder. Praha: Česká archivní společnost ve spolupráci s Landesverband Sachsen, 2011, s. 241–254. ISBN 978-80-904688-2-5

Heinrich von Freiberg, Rytířská jízda Jana z Michalovic. (Překlad ze středohornoněmčiny). Praha: Elka Press, 2005, 55 s. ISBN 80-902745-8-7

 

8. Recenze

RYANTOVÁ, Marie. Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Martina Maříková – Jiří Pešek (edd.), Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii. Praha, Scriptorium 2017 (Documenta Pragensia XXXVI). In: ČČH 117, 2019, č. 4, s. 1106–1107. ISSN 0862-6111

RYANTOVÁ, Marie. Michal Dragoun, Středověké rukopisy v českých zemích. Handbušek kodikologa. Praha, Scriptorium 2018. In: Studie o rukopisech 49/1, 2019, s. 79–81. ISSN 0585-5691

RYANTOVÁ, Marie. Eva Semotanová, Kladsko. Historickogeografický lexikon. Český časopis historický 114, 2016, s. 833–835. ISSN 0862-6111

RYANTOVÁ, Marie. Martina Hrdinová, Erby ctihodné šlechty slavného Království českého. Edice a analýza dvou erbovníků české šlechty z 80. let 17. století. Praha, Academia 2013 (694 stran + CD). Studie o rukopisech 43, 2013, s. 277–281. ISSN 0585-5691, ISBN 978-80-87782-11-8

RYANTOVÁ, Marie. Zdeněk Hojda – Hana Pátková, edd., Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 2008, 409 stran. Archivní časopis 60, 2010, č. 4, s. 428–430. ISSN 0004-0398

RYANTOVÁ, Marie. Stanislav Petr, Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně. Masarykův ústav a Archiv akademie věd České republiky v. v. i., Praha 2007. Studie o rukopisech 39, 2009, s. 372–377. ISSN 0585-5691

RYANTOVÁ, Marie. Lotte Kurras (unter Mitarbeit von Werner Taegert), Axel Oxenstiernas Album amicorum und seine eigenen Stammbucheinträge. Reproduktion mit Transcription, Übersetzung und Kommentar. Stockholm (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien) 2004 (VIII +180 ss.). Acta Comeniana 20–21, 2007, s. 296–303. ISBN 978-80-7007-291-2, ISSN 0231-5955

RYANTOVÁ, Marie. Ondřej Felcman – Eva Semotanová, Kladsko. Proměny středoevropského regionu. Historický atlas. Univerzita Hradec Králové – Historický ústav AV ČR Praha 2005 (194 stran, 51 volných listů mapových příloh a vyobrazení, CD-ROM) ISBN 80-7286-066-6 Český časopis historický 105, 2007, č. 2, s. 437–439. ISBN 0862-6111

RYANTOVÁ, Marie. Pavel Marek, ed. Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice (Historický ústav Jihočeské university České Budějovice) 2005 (= Prameny k českým dějinám 16.–18. století / Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.–XVIII. illustrantia, řada B, sv. 1) ISBN 80-7040-804-9 Porta Bohemica. Sborník historických prací 4, Státní oblastní archiv v Litoměřicích 2007, s. 209–215. ISBN 978-80-86971-45-2

RYANTOVÁ, Marie. Jiří Mikulec, 31. 7. 1627. Rekatolizace šlechty v Čechách. Čí je země, toho je i náboženství. Praha, Havran 2005. Český časopis historický 104, 2006, č. 2, s. 384–387. ISSN 0862-6111

RYANTOVÁ, Marie. Nad knihou Jaroslava Čechury a Jany Čechurové o Pekařově Příběhu Knihy o Kosti. Český časopis historický 104, 2006, č. 4, s, 910–914. ISSN 0862-6111

RYANTOVÁ, Marie. Průvodce po rukopisných fondech v České republice, díl IV. Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice (Red. Marie Tošnerová) Praha, Archiv Akademie věd České republiky – Komise pro soupis a studium rukopisů 2004. Muzejní a vlastivědná práce (Časopis Společnosti přátel starožitností českých) 43 (113), 2005, č. 3, s. 183–185. ISBN 0027-5255

RYANTOVÁ, Marie. Ivana Ebelová, Klíč k novověké paleografii (Schlüssel zur neuzeitlichen Paläographie). Praha, ISV nakladatelství 2004. Jihočeský sborník historický 74, 2005, s. 338–340. ISBN 80-86260-58-5

RYANTOVÁ, Marie. Cesta středem Evropy. Obrazy z cesty falckraběte Ottheinricha z let 1536/37. – Reise durch Europas Mitte. Die Reisebilder Pfalzgraf Ottheinrichs aus den Jahren 1536/37. – Podróż przez centrum Europy. Obrazy z podróży palatyna Ottheinricha z lat 1536/37. Katalog výstavy. Deutsches Kulturforum östliches Europa e. V., Postdam 2004. Jihočeský sborník historický 74, 2005, s. 344–347. ISBN 80-86260-58-5

RYANTOVÁ, Marie. Michal Fiala – Jakub Hrdlička – Jan Županič, Erbovní listiny Archivu hlavního města Prahy a Nobilitační privilegia studentské legie roku 1648 (Documenta Pragensia Monographia 4) Praha, Scriptorium 1997 (XXXVIII + 506 stran). – Michal Fiala – Tomáš Krejčík, Erbovní listiny Archivu Národního muzea (Documenta Pragensia Monographia 13) Praha, Scriptorium 2001 (488 stran). – CD-ROM: Erbovní listiny Archivu hlavního města Prahy a Archivu Národního muzea. Osobní privilegia a obléhání Prahy roku 1648. Textově-obrazová elektronická edice s audio složkou (Gilbert K. Chesterton, Obrana heraldiky – přednes Alfréd Strejček). Softwarové řešení Tomáš Hanousek. Jihočeský sborník historický 74, 2005, s. 347–350. ISBN 80-86260-58-5

RYANTOVÁ, Marie. Kees Thomassen and J. A. Gruys (Hrsg.), The Album Amicorum of Jacob Heyblocq. Introduction, Transcription, Parahphrases et Notes to the Facsimile, Zwolle, Waanders Publishers 1998, 516 S. ISBN 90-400-9204-4 Acta Comeniana 19 (XLIII), 2005, s. 258–267. ISBN 80-7007-236-9, ISSN 0231-5955

RYANTOVÁ, Marie. Cestovní deník Zdenky Braunerové (1883). Ed. Martin Šámal, komentář k vybraným kresbám Miloslav Vlk. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 2003 (120 stran) Muzejní a vlastivědná práce (Časopis Společnosti přátel starožitností) 42 (112), 3/2004, s. 187–189. ISSN 0027-5255

RYANTOVÁ, Marie. Skrytý půvab dopisů Toskánských Habsburků (Il fascino nascosto del carteggio dei Granduchi di Toscana) Výstava Státního ústředního archivu v Praze ve spolupráci s Italským kulturním institutem v Praze (Státní ústřední archiv – Archivní areál Chodovec, 15. listopadu – 14. prosince 2003), Katalog výstavy, Praha 2003 (88 stran) Muzejní a vlastivědná práce (Časopis Společnosti přátel starožitností) 42 (112), 3/2004, s. 180–181. ISSN 0027-5255

RYANTOVÁ, Marie. Christiane Schwarz, Studien zur Stammbuchpraxis der Frühen Neuzeit. Gestaltung und Nutzung des Album amicorum am Beispiel eines Hofbeamten und Dichters, eines Politikers und eines Goldschmieds (etwa 1550 bis 1650). Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien (Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften) 2002 (MIKROKOSMOS – Beiträge zur Literaturwissenschaft und Bedeutungsforschung, hrsg. von Wolfgang Harms und Peter Strohschneider) (379 stran). Folia Historica Bohemica 20, 2003, s. 276–282. ISBN 80-7286-060-7

RYANTOVÁ, Marie. Der Winterkönig. Friedrich V. der letzte Kurfürst aus der Oberen Pfalz. Amberg – Heidelberg – Prag – Den Haag. (Hrsg. von Peter Wolf – Michael Henker – Evamaria Brockhoff – Barbara Steinherr – Stephan Lippold) Katalog zur Bayerischen Landesausstellung 2003. Stadtmuseum Amberg 9. Mai bis 2. November 2003. Haus der Bayerischen Geschichte, Augsburg 2003 (Veröffentlichungen zur Bayersichen Geschichte und Kultur 46/03) (376 SS. a CD-ROM) Jihočeský sborník historický 72, 2003, s. 234–237. ISBN 80-86260-32-1, ISSN 0323-004X

RYANTOVÁ, Marie. Zdeňka Hledíková – Jaroslav Kašpar – Ivana Ebelová, Paleografická čítanka. I. Ukázky. II. Textová část. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2000 (244 stran, 130 ukázek) Časopis Národního muzea – řada hist., roč. 170, 2001, č. 3-4, s. 112. ISSN 0139-9543

RYANTOVÁ, Marie. České církevní dějiny ve druhé polovině 20. století. Sborník příspěvků ze sekce církevních dějin na VIII. sjezdu českých historiků v Hradci Králové ve dnech 10.-12. září 1999 (Ed. Libor Jan) Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2000 Zpravodaj Historického klubu 1/2001, s. 101–103. ISSN 0862-8513

RYANTOVÁ, Marie. Miloslav Sovadina, Správní vývoj Českolipska. (Správní vývoj okresu Česká Lípa od roku 1848 do roku 1990) Česká Lípa 1998 (192 stran a 9 mapových příloh). Archivní časopis 50, 2000, č. 3, s. 179–181. ISSN 0004-0393

RYANTOVÁ Marie. Karolina Targosz, Sawantki w Polsce XVII w. Aspiracje intelektualne kobiet ze srodowisk dworskich. Acta Comeniana 13 (XXXVII), 1999, s. 312–318. ISBN 80-7007-137-0, ISSN 0231-5955

RYANTOVÁ, Marie. Lexikon der Stammbuchsprüche. Stechow's Stammbuchsprüche-Schlüssel (S.S.S.S.). Zusammengestellt von Friedrich-Carl Freiherr v. Stechow. Neustadt/Aisch, Verlag Degener & Co. 1996 (XIV + 286 stran) Folia Historica Bohemica 19, 1998, s. 200–202. ISSN 0231-7494

RYANTOVÁ, Marie. U. Henningsen, Besitz und Einkünfte des Herren von Rosenberg in Böhmen nach dem Urbar von 1379/84. Marburg/Lahn 1989, XII + 120 s. Archivní časopis 41, 1991, č. 3, s. 187–188. ISSN 0004-0393

 

9. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí a v ČR a vyžádané přednášky v zahraničí

9. 1. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

2019: „29th Archival Day”, Koper (Slovinsko) 21.–22. 10. 2019 – referát: „Archival Science in the Czech Republic“

2019: konference a 4. Alumnitreffen „Ulrich Jasper Seetzens Reise nach Vorderasien. Neue Ansätze der Reiseforschung“, Forschungszentrum Gotha (SRN), 13.–15. 5. 2019 – referát: Die Reisen des böhmischen Adeligen Johann Reichart von Štampach nach Konstantinopel (1591–92) und Moskau (1593). Zum Aussagewert frühneuzeitlicher Stammbücher als Reisedokument und Sammlerobjekt“

2019: konference KOOP-Litera, Dresden (SRN), Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek, 22.–24. 5. 2019 – referát: „Ego-Dokumente in der Tschechischen Republik“

2018: „SOS Archival Literacy in Ostmitteleuropa?“ – Kompetenz und Qualifikation für den Umgang mit deutschsprachigem Archivgut in ostmitteleuropäischen Archiven“, Marburg 19. a 20. 11. 2018 – zpráva o situaci v ČR

2017: „27th International Archival Day”, 16.-17. 10. 2017, Trieste/Terst (Itálie) – referát: Training of archivists in the 21st century – some reflections

2017: mezinárodní konference „Falsche Prinzessinnen, Scharlatane und selbst ernannte Experten. Hochstapler in neuzeitlichen Gesellschaften“ (3. Alumni-Treffens des Herzog-Ernst-Stipendienprogramms), 10.-12. 7. 2017, Gotha (SRN) – referát: Exulant Georg Holik: Dominikaner, Konvertit, Prediger, Gärtner – und auch Hochstapler?

2016: „26th International Archival Day”, 24.-25. 10. 2016, Trieste/Terst (Itálie) – referát: Using Archives in the Czech Republic as an Important Formative Factor of Historical Awareness and a Means of Providing Publicity For Archives: Archival Exhibitions

2016: mezinárodní konference „En route to a shared Identity. New unknown sources on the History and Cultural Heritage of Central Europe in the digital Age“, 15.-16. 2. 2016, Wien/Vídeň (Rakousko) (Icarus) – referát: Using digital copies in Teaching: the 1677 Parson’s Reports of the Prague Archbishopric and their editions

2015: „25th International Archival Day”, 19.-20. 10. 2015, Trieste/Terst (Itálie) – referát: Archive buildings in the Czech Republic after 1990 – the “Czech archival wonder” and the present situation

2015: maďarský archivní sjezd, 5.-8. 7. 2015, Gödöllö (Maďarsko) – referát: Die Tätigkeit der Tschechisch-Russischen Kommission der Historiker und Archivare und die Archivforschung im Russland

2014: „24th International Archival Day”, Trieste/Terst (Itálie), 20.-21. 10. 2014 – referát: Between Tradition and Innovation: State, Problems and Perspectives of Archival Education in the Czech Republic (s M. Wannerem)

2013: „V Funeralia Warszawskie: Profesjonaliści śmierci“, 22.-23. 10. 2013, Warszaw/Varšava (Polsko) – referát: Testamentární praxe, pohřby a vyřizování pozůstalosti duchovních pražské arcidiecéze na počátku 18. století

2012: mezinárodní konference „Česko-saské vztahy v proměnách doby – jejich inventura / Sächsisch-tschechische Beziehungen im Wandel der Zeit – eine Bestandsaufnahme“, 16.-18. 2. 2012, Plauen/Plavno (SRN) – referát: Spolupráce mezi českými a saskými archivy

2010: mezinárodní konference „Adel in Südwestdeutschland und in Böhmen ca. 1450 bis 1850“, 13.-15. 5. 2010, Sigmaringen (SRN) – referát: Wirtschafts- und Sozialpolitik auf der Familienherrschaft der Herren von Lobkowicz Vysoký Chlumec/Hoch-Chlumetz in Mittelböhmen im 17. Jahrhundert

2009: mezinárodní konference a Visegrádské setkání „Dziedzictwo kulinarne w dokumencie“, 10.-12. 12. 2009, Warszawa/Varšava (Polsko) – referát: Prameny k dějinám stravování v českých archivech

2009: mezinárodní konference „Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii“, 22.-25. 4. 2009, Ružomberok (Slovensko) – referát: Antonín Podlaha a jeho přínos české historiografii

2008: mezinárodní konference „Sammeln, Lesen, Übersetzen. Die böhmische Bibliothek der Fürsten Eggenberg im Kontext ihrer Zeit“, 24.-27. 9. 2008, Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (SRN) – referát: Die Fürsten Eggenberg in Böhmisch Krumau/Český Krumlov

2007: mezinárodní konference „Wealth and Poverty in European Rural Societies from the Middle Ages to the Present Day. Standards of Living, Material Culture and Consumption Patterns“, 21.-22. 9. 2007, Toruń (Polsko) – referát: The Standard of Living, Culture, and Property Circumstances of the Clergy in the Administration of the Prague Diocese at the Beginning of the 18th Century

2006: „Österreichisch – Tschechische Historikertage“, 20.-21. 10. 2006, Waidhofen an der Thaya (Rakousko) – referát: Stammbücher der Frühen Neuzeit als Mittel der Selbstpresentation

2004: mezinárodní konference „Schlossbibliotheken in den Ländern der böhmischen Wenzelskrone in der Frühen Neuzeit“, 30. 3. – 2. 4. 2004, Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (SRN) – referát: Die Bücher der Pfarrer der Herrschaft Lobkowicz

2003: mezinárodní konference „Cestopisy v novoveku“, 3.-5. 11. 2003, Bratislava (Slovensko) – referát: Šlechtické památníky jako pramen k dějinám cestování

2002: mezinárodní konference „Bibliothèques centrales et la construction des identités collectives en Europe centrale et orientale, XVIIIe-XXe siècles“, 20.-23. 11. 2002, Budapest (Maďarsko) – referát: Das Nationalmuseum in Prag und seine Bibliothek im Wandel der Zeit (1818–1928)

2002: mezinárodní konference „Žena a právo. Společenské postavení žen v minulosti“, 5.-6. 11. 2002, Smolenice (Slovensko) – referát: Právní limity a skutečné možnosti raněnovověké šlechtičny v Českém království

2002: zasedání „Historische Kommission für die böhmischen Länder“, 12.-13. 4. 2002, Bad Wiessee (SRN) – referát: Die Sprachenfrage in der Kirchenverwaltung der Erzdiözese Prag um 1700

1999: mezinárodní konference „Lesestoffe und das kulturelle Niveau des niederen Klerus. Jesuiten und die Nationalen Kulturverhältnisse“, 23.-24. 3. 1999, Szeged (Maďarsko) – referát: Die Jesuiten in der Kirchenverwaltung der Erzdiözese Prag am Ende des 17. und am Anfang des 18. Jahrhunderts und ihre Bibliotheken

1996: mezinárodní archivní kolokvium „Die Rolle der archivarischen Fachverbände in der Entwicklung des Berufstandes“, 17. 9. 1996, Darmstadt (SRN) – referát: Die Rolle der Berufsverbände bei der Neudefinition des Berufsbildes

1995: mezinárodní konference „Bürgerliche Kultur im Vergleich. Deutschland, die böhmischen Länder und das Karpatenbecken im 16. und 18. Jahrhundert“, 2.-3. 5. 1995, Szeged (Maďarsko) – referát: Die Bücher in Nachlassinventaren der niederen Geistlichkeit der Prager Erzdiözese im 18. Jahrhundert

9. 2. Referáty na mezinárodních konferencích v ČR

2019: „Doména diletantství?“ Mezinárodní konference Katedry pomocných věd historických a archivního studia ve spolupráci s Národním archivem u příležitosti 100. výročí založení Státní archivní školy, Praha, 7.–8. 11. 2019 – referát: „Gustav Friedrich, jeho Učebná kniha palaeografie latinské a výuka paleografie v rámci Státní archivní školy“

2015: „Faces of the Community“, České Budějovice 12.-13. 11. 2015, referát: The baroque festivities and buildings in Sedlčany at the beginning of the 18th century demonstrating confessional transformation of the town

2015: „Archival Cooperation and Community Building in the Digital Age“, Praha 27.-29. 4. 2015, referát: Using Digital Copies in Teaching: The 1677 Parson’s Reports of the Prague Archbishopric and Their Editions

2014: „Religiöse Konflikte und konfessionelle Gewalt in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert“, Praha, 5.-7. 11. 2014, referát: Dominikaner und Konvertit Georg Holik – Opfer, Zeuge und auch Erreger konfessioneller Gewalt?

2014: „Knihy v proměnách času“, Český Krumlov 24.-25. 10. 2014, referát: Zahradničením ke slávě: zahradnické tisky exulanta Jiřího Holíka a jejich proměny

2014: „Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví“, Praha 22.-24. 10. 2014, referát: Pomocné nebo základní vědy historické?

2013: „Navzdory hranici. Migrační procesy na česko-německém pomezí“, Cheb 27.-29. 5. 2013, referát: Z Čech do Žitavy, Budyšína a Wittenbergu. Cesta exulanta Jiřího Holíka za uplatněním protestantského kazatele

2013: „Archive im Verbund: Netzwerke und Kooperationen“. Frühjahrstagung der Fachgruppe 8 im Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e. V., Praha 13.-15. 3. 2013, zahajovací proslov za ČAS a referát: Die Tschechische Archivgesellschaft

2012: „Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století“ (31. mezinárodní konference Archivu hl. města Prahy), Praha 9.-10. 10. 2012, referát: „Ti Sedlčanští, kteří tak v své urputnosti zůstávají...“ Město Sedlčany a jeho obyvatelé v centru lobkovické konfesionalizace

2012: „Archivnictví v Čechách, Durynsku a Sasku. Archivwesen in Böhmen, Thüringen und Sachsen“, Cheb 21.-23. 5. 2012, referát: Základní prameny k saským a durynským dějinám přístupné v edicích a digitálně2012: „Výuka archivnictví – vývoj, úkoly a perspektivy“, České Budějovice 14.-16. 3. 2012, referáty: 1) Výuka archivnictví v České republice, 2) Zaměření výuky archivnictví na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (a organizování)

2012: „Výuka archivnictví – vývoj, úkoly a perspektivy“, mezinárodní Visegrádská konference, České Budějovice 14. – 16. 3. 2012, celková organizace a referáty: 1) Výuka archivnictví v ČR, 2) Zaměření výuky archivnictví v Českých Budějovicích

2010: „Česko-saské archivní setkání“, Děčín, 4. – 6. 6. 2010 – uspořádání, celková organizace, úvodní slovo a moderování

2008: „K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Jazyk a řeč knihy“, Praha 27.-29. 10. 2008, referát: Emblematické knihy a obrazová vydání děl klasické literatury ve druhé polovině 16. století – oblíbená alternativa klasické knihy a její vztah k rukopisným památníkům

2006: „Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie“ (IV. pardubické bienále), Pardubice 27.-28. 4. 2006, referát: Ženy v rekatolizační praxi2005: „K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Vita morsque et librorum historia“, České Budějovice 21.-24. 9. 2005, referát: Smrt v raně novověkých památnících

2004: „Společnost v zemích habsburské monarchie a její odraz v pramenech (1526–1740)“, Český Krumlov 11.-14. 10. 2004, referát: Krajina zemí habsburské monarchie – „vlastní“ a „cizí“ ve světle cestovních deníků a památníků

2002: „K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Čtenář a jeho knihovna“, Jindřichův Hradec 23.-26. 10. 2002, referát: Knihovna sedlčanského děkana Ondřeje Diviše z počátku 17. století2001: „Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526–1740)“, Český Krumlov 16.-18. 10. 2001, referát: Odraz dvorského prostředí ve šlechtických památnících raného novověk

2000: česko-slovenská konference „Žena v dějinách novověku“, České Budějovice, referát: Vzdělanostní úroveň raně novověkých šlechtičen ve světle štambuch

1999: „K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven“, Český Krumlov 29.-30. 10. 1999, referát: Knihovny světských duchovních arcidiecéze pražské na konci 17. a na počátku 18. století

1998: „Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku“, Český Krumlov, referát: Proměny lobkovické rezidence na Vysokém Chlumci

1997: „Památníky raného novověku jako mezioborový pramen“, Praha 24.-25. 5. 1997, referát (a organizování

1995: „Život na dvorech barokní šlechty“, Český Krumlov 10.-12. 10. 1995, referát: Církevní patronát Eggenberků a Schwarzenberků na přelomu 17. a 18. století (1694–1730)

1995: „Města versus katastrofy“, Praha 3.-4. 10. 1995, referát: Ochrana před morem v českých zemích, Bavorsku, Sasku a Prusku ve světle patentů a úředních nařízení z let 1625–1720

 

9.3. Vyžádané přednášky v zahraničí

2015: „Využití digitálních kopií při výuce: farářské relace pražského arcibiskupství z roku 1677 a jejich edice“ / „Wykorzystanie kopii cyfrowych w nauczaniu na przykładzie wizytacje parafii arcybiskupstwa praskiego z roku 1677 i ich edycji“ – UMCS Lublin, 19. 11. 2015

2015: „Památníky aneb štambuchy, čili alba amicorum raného novověku jako historický pramen“ / „Pamiętniki lub sztambuchy czyli alba amicorum okresu wczesnonowożytnego jak źródło historyczne“ – UMCS Lublin, Seminář prof. Gmiterka, 18. 11. 2015

2015: „Archivnictví v České republice – historie, struktura, aktuální problémy“ / „Działalność archiwalna w Republice Czeskiej historia, struktura, aktualne problemy“ – Archiwum Państwowe Lublin (Polsko), 17. 11. 2015

2014: „Využití digitálních kopií při výuce: farářské relace pražského arcibiskupství z roku 1677 a jejich edice“ / „Wykorzystanie kopii cyfrowych w nauczaniu na przykładzie wizytacje parafii arcybiskupstwa praskiego z roku 1677 i ich edycji” – Naczelna dyrekcja archiwów państwowych Warszawa (Polsko), 26. 11. 2014

2013: „Der Konvertit und Exulant Jiří Holík – ein nicht leichtes Schicksal innerhalb und außerhalb des Orden“ – Forschungszentrum Gotha (SRN), 25. 7. 2012

2011: „Archivnictví v České republice – struktura, problémy“ – Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (Polsko), 24. 11. 2011

2009: „Gegenreformation und Rekatholisierung in der Habsburgermonarchie im 17. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung Böhmens“ Historisches Institut der Eberhard Karls Universität Tübingen (SRN), 22. 6. 2009

2009: „Rekatholisierung der Lobkowitzer Herrschaft Vysoký Chlumec (Hoch-Chlumetz) in Mittelböhmen“ – Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikolaja Kopernika Toruń (Polsko), 19. 5. 2009

2008: „Die Stammbücher der frühen Neuzeit als kulturhistorische Quellen“ – Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikolaja Kopernika Toruń (Polsko), 8. 4. 2008

2006: „Rekatholisierung der Lobkowitzer Herrschaft Vysoký Chlumec (Hoch-Chlumetz) in Mittelböhmen“ – Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) Leipzig (SRN) 30. 8. 2006

2005: „Frühneuzeitliche Stammbücher als Mittel individueller Selbsdarstellung“ – Philosophische Fakultät der Universität Erfurt (SRN), 22. 6. 2005

2004: „Konfessionelle und konfessionübergreifende Netzwerke in Stammbüchern Früher Neuzeit. Stammbücher in Weimar“ – Herzogin Anna Amalia Bibliohek Weimar (SRN), 14. 9. 2004

2003: „Konfessionelle und konfessionübergreifende Netzwerke in Stammbüchern Früher Neuzeit“ – Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) Leipzig (SRN) 22. 7. 2003

1994: „Die Wirtschaftsstruktur des böhmischen Großgrundbesitzes im 17. Jahrhundert: die Herrschaft Vysoký Chlumec in Mittelböhmen – Grundherrschaft oder Gutsherrschaft ?“ – přednáška v badatelském středisku „Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas“, Berlin (SRN) 2. 2. 1994

 

10. Ostatní

Referáty na domácích konferencích:       

2019: setkání k církevní historii, Historický ústav AV ČR Praha, 13. 2. 2019 – referát: „Farářské relace arcibiskupství pražského z roku 1677 a jejich edice – představení projektu“

2019: „Obraz československých dějin ve sbírkách, fondech a prezentaci paměťových institucí“, České Budějovice 24.-25. 1. 2019 – organizování konference

2018: „Náboženský exil“, Praha 22. 5. 2018 – referát: „Jiří Holík – konvertita a exulant“

2018: „Náboženský exil“, Praha 22. 5. 2018, referát: „Jiří Holík – konvertita a exulant“

2018: „Kniha jako komunikační medium v českých zemích raného novověku“, Praha 22. a 23. 10. 2018, referát: „Památníky raného novověku: rukopisy a jejich vztah k soudobým tiskům“

2017: „11. sjezd českých historiků“, Olomouc 13.-15. 9. 2017, spoluorganizování sjezdu a referáty: 1) Osobní svědectví jako součást „strategie přežití“ – výpovědi exulanta a konvertity Jiřího Holíka a jejich specifika v konfesijním prostředí 2. pol. 17. stol., 2) Problém edice „nedokonalých“ a „mizejících“ tištěných pramenů – protikatolické tisky exulanta a konvertity Jiřího Holíka a jejich zpřístupnění, 3) Kodikologie a její možnosti: raně novověké památníky a jejich výpovědní hodnota

2017: „Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě“, Praha 14. 6. 2017, referát: Konfesijní specifika na stránkách raně novověkých památníků

2016: „Nižší klérus mezi Tridentinem a osvícenstvím. Cesty k uchopení kolektivní identity jedné sociální skupiny“, Ostrava 8. 2. 2016, referát: Nižší klérus pražské arcidiecéze v době barokní. Shrnutí dosavadního výzkumu

2015: „Sváteční člověk.“ 150 let od narození Antonína Podlahy. 6. zasedání k problematice písemných pramenů pro dějiny umění, Praha 25. 11. 2015 (spoluorganizováno), referát: „Nejskromnější ze skromných, a přece pýcha českého duchovenstva“. Život a dílo Antonína Podlahy

2015: „Epigraphica & Sepulcralia“, Praha 29.-30. 10. 2015, referát: Nová úvaha o rožmberském mauzoleu v Českém Krumlově

2015: „Historik Josef Kalousek: historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století“, Praha 26. 10. 2015, referát: Josef Kalousek jako redaktor Archivu českého (+ spoluorganizování)

2014: workshop „Náboženské střety a konfesijní násilí ve střední Evropě v 15.18. století“, Praha 18. 6. 2014, referát: Revokační kázání konvertitů k protestantismu jako prostředek konfesijního násilí?

2014: „Kříž versus půlměsíc. Literární a umělecká tvorba jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem“, Praha 24.-25. 4. 2014, referát: Za splněním křesťanské povinnosti do Konstantinopole: Jan Rejchart Štampach ze Štampachu a jeho památník jako mimořádný doklad z mimořádné cesty

2010: „Locus pietatis et vitae II.“, Vranov u Brna 20.-22. 9. 2010, referát: Konvertita a exulant Jiří Holík – nelehký osud uvnitř i vně řádu

2008: „Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru“. Konference k 360. výročí uzavření vestfálského míru, Hradec Králové 13.-14. 10. 2008, referát: „... zhusta sme tu okolo pěkných vesnic a kostelů spatřili a o žádným katolickým knězi a faráři nikdež neslyšeli“. Náboženská situace a církevní správa v Čechách za třicetileté války a po ní

2007: „Post tenebras spero lucem? Duchovní tvář českého a moravského osvícenství“, Praha 17.-19. 9. 2007, referát: Osvícenská a preromantická mentalita ve světle památníků druhé poloviny 18. a počátku 19. století

2007: „Locus pietatis et vitae“, Hejnice 13.-15. 9. 2007, referát: Podíl jezuitů na rekatolizaci panství Vysoký Chlumec v době třicetileté války

2007: „Antonín Jan Václav Vokoun (1691–1757) a církevní správa jeho doby v Čechách“, Vodňany 11. 9. 2007, referát: Faráři na lobkovickém panství Vysoký Chlumec po Bílé hoře a jejich podíl na rekatolizaci

2007: „Čas rychlých kol a křídel, aneb Mezi Laurinem a Kašparem“, Kostelec nad Vltavou 26. 5. 2007, referát: Biskup Antonín Podlaha a automobil

2006: „Paměť v myšlení šlechty“, České Budějovice 28.-29. 6. 2006, referát: „In perpetuam sui memoriam scripsit“. Šlechtické památníky jako prostředek uchování paměti“

2006: „Klášter Zlatá Koruna – dějiny, památky, lidé“, Zlatá Koruna 17.-19. 5. 2006, referát: Fary pod patronátem kláštera ve Zlaté Koruně na konci 17. a na začátku 18. století

2006: „Církev a smrt. Institucionalizace smrti v raném novověku“, Praha 8. 3. 2006, referát: Nařízení až za hrob. Testamentární praxe a vyřizování pozůstalostí světských duchovních pražské arcidiecéze v době baroka

2005: „Jaroslav Goll a jeho žáci“, České Budějovice 6.-8. 4. 2005, referát: Jaroslav Goll a Josef Kalousek

2003: „Čas pádu rukopisů“, Kostelec nad Vltavou 24.-25. 5. 2003, referát: Národní muzeum v osmdesátých letech 19. století

2003: „F. L. Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století“, Semily 25.-26. 4. 2003, referát: Marie Červinková-Riegrová jako spolupracovnice svého otce

2002: „Čeněk Zíbrt a kulturní historie“, Kostelec nad Vltavou 25.-26. 5. 2002, referát: Čeněk Zíbrt jako ředitel knihovny Národního muze

2001: „Česká beseda o německých i českých kronikách, pamětech a dalších vyprávěcích pramenech“, Ústí nad Labem 9. 11. 2001, referát: Pozoruhodná spisování P. Georga Adalberta Wahnera

2000: „Česká věda a pražské jaro (1963–1970)“, Praha 22.-23. 11. 2000, referát: Dilema J. Kočího – postoj k srpnové okupaci

2000: „Zdeněk Kalista a kulturní historie“, Semily 14.-15. 4. 2000, referát: Kniha, která „se minula zcela svým cílem“. (Nad posudkem Kalistova Valdštejna)

1999: „Česká beseda o německých badatelích v oblasti pomocných věd historických, archivnictví a edic historických pramenů“, Ústí nad Labem 12. 11. 1999, referát: Friedrich Bernau

1999: „Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století“, Rychnov nad Kněžnou 27.-28. 5. 1999, referát: Jan Josef Božan, autor kancionálu „Slavíček rajský“

1998: „Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku“, Ústí nad Labem 5.-6. 11.

1998, referát: Těžké časy urozeného a statečného rytíře Bořka Mateřovského z Mateřova, exulanta v městě Pirně

1998: „Podíl Františka Kutnara a agrárního dějepisectví na formování obrazu české minulosti“, Sedmihorky 24.-25. 4. 1998, referát: Josef Kalousek a počátky českého agrárního dějepisectví

1997: „Věda v českých zemích za druhé světové války“, Praha 18.-19. 11. 1997, referát: Prof. JUDr. Jan Kapras a jeho působení za okupace

1997: „Stavovský odboj roku 1547 – první krize habsburské monarchie“, Pardubice 29.-30. 9. 1997, referát: Ladislav II. Popel z Lobkovic jako první president apelačního soudu

1997: „Ondřej František Jakub de Waldt (1683–1752) a jeho doba“, Dobrš 28. 6. 1997, referát: Jindřichohradecký probošt Václav Josef Grotz a jeho „Archa úmluvy Nového zákona“

1997: „Gryspekové a předbělohorská šlechta. Kralovice a poddanská města“, Mariánská Týnice 21.-23. 5. 1997, referát: Ke studiu synů Floriána Gryspeka z Gryspachu v zahraničí

1997: 7. celostátní konference archivářů ČR „Badatelna a badatelé (Využívání a ochrana archiválií)“, Benešov 5.-7. 5. 1997, referát: Několik zkušeností z badatelny z Dolnosaského státního archivu ve Wolfenbüttelu

1995: „Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16.–18. století)“, Prostějov 25.-27. 4. 1995, referát: Nižší duchovenstvo ve městech pražské arcidiecéze na počátku 18. století

1994: „Josef Pekař a české dějiny 15.–18. století“, Sedmihorky 8.-9. 4. 1994, referát: Po stopách vzniku Knihy o Kosti a jejího třetího dílu

1993: „Kutná Hora v době baroka“, Kutná Hora 14.-15. 10. 1993, referát: Arciděkan Zachariáš Augustin Klecar z Růžokvětu – zajímavá osobnost barokní Kutné Hory

1993: „Milénium břevnovského kláštera“, Praha 14.-15. 9. 1993 (s J. Čechurou), referát: Hospodářství kláštera Břevnov na počátku 15. století

1987: „Šlechta a církev v Praze“, Praha 6.-7. 10. 1987, referát: Sociálně majetkové poměry duchovních správců pražských magistrátních far v letech 1671 až 1747 (se Z. Končelovou)

Vyžádané přednášky v ČR:           

2019: „Polyxena z Lobkovic, obdivovaná i nenáviděná první dáma království“ – Broumovský klášter, 21. 3. 2019

2019: „Co vypovídá nenápadný náhrobní kámen v italském Tridentu a jak souvisí s českými dějinami?“ – Český Krumlov 28. 3. 2019 (cyklus „Jak se dělá věda“, FF JU)

2019: Prezentace Ústavu archivnictví a PVH a studia Archivnictví na FF JU – SOkA Pelhřimov, 6. 6. 2019

2018: „Polyxena z Lobkovic, rozená z Pernštejna, paní na Roudnici nad Labem“ – Podřipské muzeum Roudnice nad Labem, 25. 4. 2018

2018: „Vepsáno na věčnou památku“ – raně novověké památníky aneb Alba amicorum – Knihovna Akademie věd ČR, 7. 11. 2018 (v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR)

2017: „Lobkowiczové a panství Kost“ – přednáška z cyklu „Modrá krev Sobotecka“, Sobotka, 10. 11. 2017   

2017: „Polyxena Pernštejnská z Rožmberka, poslední Rožmberkové a Kratochvíle“ – zámek Kratochvíle 27. 10. 2017

2017: Kurs genealogie – České Budějovice, FF JU, 17. 3. a 21. 4. 2017

2017: „Exulanten in Sachsen nach der Schlacht am Weißen Berg“ – České Budějovice, FF JU, 11. 1. 2017

2016: „Polyxena z Lobkovic. Obdivovaná i nenáviděná první dáma království“ – Kroužek pro dějiny raného novověku, Archiv hl. m. Prahy – Praha, Clam-Gallasův palác, 20. 10. 2016

2015: Kurs genealogie – České Budějovice, FF JU, 6. 11. 2015

2014: „Jiří Holík: od dominikánského cenzora v Plzni k protestantskému kazateli“ – tzv. mistrovská lekce Historické dílny, Pedagogická fakulta Západočeské university v Plzni, Plzeň 10. 4. 2014

2014: „Památníky aneb alba amicorum“ – přednáška pro universitu třetího věku, FF UK Praha, 24. 1. 2014

2013: „Jiří Holík: od jezuity a dominikána k evangelickému pastorovi a slavnému zahradníkovi“ – přednáška v rámci cyklu „Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi“, Collegium Europaeum – výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení FF UK & FLÚ AV ČR, Praha 12. 12. 2013

2013: „Pomocné vědy historické nejsou pro pomocné školy“ – přednáška v rámci projektu Science Zoom, restaurace „Modrý dveře“, České Budějovice 15. 10. 2013 (s J. Hrdličkou)

2012: „Umíte číst a psát? Jak se vyvíjelo naše písmo“ – přednáška pro studenty v rámci projektového dne „Kniha“, Lauderova škola Praha 2, 22. 11. 2012

2012: „Vdova Polyxena z Lobkovic“ – Třeboň, Státní zámek, 5. 10. 2012

2012: „Je náš kalendář dokonalý? Gregoriánský kalendář, jeho vývoj a změny“ – přednáška pro veřejnost, Dům kultury Milevsko, 7. 6. 2012

2012: „Památníky aneb alba amicorum – všestranný pramen nejen k dějinám raného novověku“ – přednáška a diskuse v rámci doktorského kolokvia, FF UPce, 5. 6. 2012

2012: „Z hradu v lesích ke knížecímu titulu – Chlumecká větev rodu Lobkowizců“ – přednáška v cyklu „Šlechta českých zemí“, Sdružení historiků České republiky – Historický klub 1872, Praha 22. 2. 2012

2011: „Rodinný a soukromý život posledních Rožmberků“ – Letní škola historie PedF UK, FF UK Praha, 1. 7. 2011

2011: „Kolikátého je dnes?“ – přednáška pro veřejnost, Dům kultury Milevsko, Milevsko 2. 6. 2011

2010: „Památníky aneb štambuchy“ – Katedra PVH a archivnictví FF UK v Praze, seminář Z. Hojdy, Praha 6. 1. 20102008: „Prameny osobní povahy a jejich interpretace“ – Ústav českých dějin FF UK v Praze, Praha 26. 3. 2008

2007: „Památníky aneb alba amicorum jako prostředek uchování paměti, aneb ‚in perpetuam sui memoriam scripsit‘“ – Katedra dějepisu Pedagogické fakulty Masarykovy university v Brně, Brno 14. 11. 2007

2006: „Památníky v druhé polovině 17. a v 18. století“ – výroční setkání ČSVOS, Villa Lanna, Praha, 26. 11. 2005

2005: „Odraz antické a středověké literatury v památnících raného novověku“ – JU České Budějovice, 2. 6. 2005 (habilitační přednáška)

2005: „Památníky raného novověku jako prostředek individuální sebeprezentace“ – setkání doktorandů, IMS FSV UK Praha, 27. 4. 2005

2004: „Čtenář v raném novověku“ – přednáška na Pedagogické fakultě UK, Praha 29. 4. 2004

2003: „Rezidence Habsburků ve světle památníků“ – přednáška v cyklu „Habsburkové a české dějiny“, Státní okresní archiv České Budějovice, České Budějovice 13. 5. 2003

2002: Přednáška a beseda k dějinám domu U zelené žáby – Dům U zelené žáby (Muzeum dětské kresby), Praha 6. 6. 2002

2001: „Proměny lobkovického panství Vysoký Chlumec v 17. století“ – přednáška v Kroužku pro dějiny raného novověku, Archiv hl. města Prahy, Praha 27. 11. 2001

2001: „Úvahy nad životem žen v raném novověku“ – přednáška v Ústavu dějin umění AV ČR, Praha 28. 3. 2001

2000: „Friedrich Bernau“ – přednáška pro Českou heraldickou a genealogickou společnost v Praze, Praha 25. 10. 2000

2000: „Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic“ – přednáška v Archivu města Plzně, Plzeň 26. 9. 2000

2000: „Památníky aneb alba amicorum“ – přednáška na Filosofické fakultě Masarykovy university v Brně (v rámci Matice Moravské), Brno 25. 4. 2000

2000: „Polyxena z Lobkovic“ – přednáška v Archivu města Plzně, Plzeň 4. 4. 2000

1999: „Polyxena z Lobkovic“ – přednáška v rámci cyklu „Dámy na každý pád... Ženy v Čechách od středověku do dvacátého století“, Státní okresní archiv České Budějovice, České Budějovice 30. 3. 1999

1998: „Pekařova Kniha o Kosti (a její jazykový rozbor, Pekařův vztah k Sobotecku)“ – přednáška na Šrámkově Sobotce („Mateřština a historie“), Sobotka 3. 7. 1998

1998: „František Palacký a Národní muzeum“ – přednáška v Historickém klubu, Národní muzeum v Praze 15. 4. 1998

1998: „Soupis památníků z let 1550–1700 v archivech a knihovnách České republiky“ (se Z. Hojdou) – přednáška v Kroužku pro dějiny raného novověku, Archiv hl. města Prahy, Praha 24. 3. 1998

1997: „Polyxena z Lobkovic“ – přednáška ve Státním okresním archivu v Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí 20. 3. 1997

1990: „Písemná pozůstalost prof. Jana Kaprase v Archivu Národního muzea“ – referát na vzpomínkové oslavě 110. výročí narození prof. Kaprase na Právnické fakultě University Karlovy v Praze, Praha 29. 3. 1990

1987: „Pečeti nižšího duchovenstva v první třetině 18. století“ – přednáška v heraldické sekci Čs. numismatické společnosti, Praha 17. 11. 1987

 

Archivní inventáře:

RYANTOVÁ, Marie. Hana Volavková (1904–1985). Osobní fond. Inventář. Praha 2001, XII + 103 stran, 958 i. č., 47 kartonů

RYANTOVÁ, Marie. Prof. Josef Kalousek (1838–1915). Osobní fond. Inventář. Praha 1999, XXVIII + 273 stran, 2372 i. č., 50 kartonů

RYANTOVÁ, Marie. JUDr. Vratislav Kalousek (1883–1936). Osobní fond. Inventář. Praha 1999, XII + 14 stran, 94 i. č., 2 kartony

RYANTOVÁ, Marie. Sáva Chilandarec (1837–1912) (Slavibor Breuer). Osobní fond. Inventář. Praha 1999, IX + 12 stran, 75 i. č., 2 kartony

RYANTOVÁ, Marie. Sbírka tanečních pořádků. Inventář. Praha 1997, II + 18 stran, 270 i. č., 6 kartonů

RYANTOVÁ, Marie. ThDr. Antonín Podlaha (1865–1932). Osobní fond. Inventář. Praha 1993, XV + 65 stran, 1610 i. č., 31 kartonů

Ryantová, Marie. Prof. Jan Kapras (1880–1947). Osobní fond. Inventář. Praha 1989–1992, XX + 302 stran, 5894 i. č., 179 kartonů

RYANTOVÁ, Marie. Jan Kapras ml. (1909–1990). Osobní fond. Inventář. Praha 1989–1992, IV + 15 stran, 468 i. č., 7 kartonů

RYANTOVÁ Marie. Jan Kapras st. (1847–1934). Osobní fond. Inventář. Praha 1989–1992, V + 15 stran, 199 i. č., 8 kartonů

RYANTOVÁ Marie. Bedřich Bernau (1849–1904). Osobní fond. Inventář. Praha 1988–1989, VII + 21 stran, 314 inv. č., 12 kartonů

RYANTOVÁ, Marie. Eduard Šittler (1864–1932). Osobní fond. Inventář. Praha 1988, XI + 25 stran, 510 inv. č., 11 kartonů

RYANTOVÁ, Marie – Reichlová, Lucie. Josef Kočí (1922–1986). Osobní fond. Inventář. Praha 1987–1988, XXXI + 151 stran, 1857 inv. č., 187 kartonů

Scénáře výstav:

„František Palacký. Gelehrter, Politiker, Europäer (1798–1876)“. Scénář výstavy, Praha – Vídeň 1998

„František Palacký (1798–1876)“. Scénář výstavy, Praha 1998 (47 stran)

„150 let Archivu Národního muzea“. Podíl na scénáři, koordinace výstavy, Praha 1996

„Smím prosit?“ (Taneční pořádky 19. a 20. století ze sbírky Archivu Národního muzea). Scénář výstavy, Praha 1996 (55 stran)

„Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum“. Scénář výstavy, Praha 1995 (70 stran)(a podíl na dalších výstavách NM – zejména „A Thousand Years of Czech Culture. Riches from the National Museum in Prague“, Old Salem/North Caroline, USA, 1996; Cedar Rapids/Iowa, USA 1997)

Vystoupení v rozhlase a televizi

Český Rozhlas Plus, 23. 3. 2019: „Osudové ženy: Polyxena z Lobkovic“ (s M. Štráfeldovou)

Radio Prague International, 6. 7. 2019: „Dobrodružný život exulanta Jiřího Holíka“ (s M. Štráfeldovou)

Český rozhlas Plus Praha, 31. 3. 2017: „Hovory“ – Polyxena z Lobkovic (s V. Korcem)

Český rozhlas České Budějovice, 2008: rozhovor o knize „Čeští králové“ (s H. Soukupovou)

Český rozhlas Leonardo, 30. 10. 2008: „Vstupte!“ – o knize „Čeští králové“ aj.

Český rozhlas České Budějovice, 22. 3. 2008: „Jména přátel milých. Historie památníků od první poloviny 16. století až do dnešní doby. Svět našich předků ve svérázných obrázcích, citátech a alegoriích“ (s H. Soukupovou)

Český rozhlas České Budějovice, 16. 3. 2008: „Vltavín“ – památníky (s H. Soukupovou)

Český rozhlas České Budějovice, 6. 1., 13. 1., 20. 1., 27. 1., 3. 2., 10. 2., 17. 2., 24. 2., 2. 3., 9. 3. 2008: „Vltavín“ – cyklus „Pomocné vědy historické“

Český rozhlas Praha, červen 1998: zahraniční vysílání – rozhovor o výstavě „František Palacký“

Český rozhlas Praha, 30. 5. 1998: „Dobré jitro“ – rozhovor o novém vydání „Knihy o Kosti“, aj.

Český rozhlas Praha, jaro 1997: „Dobré jitro“ – třídílný seriál o historii pěstování tulipánů

Český rozhlas Praha, jaro 1997: „Dobré jitro“ – třídílný seriál o historii boji proti kouření

Český rozhlas Praha, 11. 1. 1997: „Dobré jitro“ – svatba Polyxeny z Lobkovic

Český rozhlas Praha, leden 1997: „Dobré jitro“ – Taneční pořádky

Rádio Frekvence 1, podzim 1996 – jaro 1997: seriál o místních jménech

Český rozhlas Praha, listopad 1996: „Dobré jitro“ – rozhovor k výstavě „Smím prosit?“

Český rozhlas Praha, 16. 10. 1995, repríza červenec 1996: „Host do domu“ – Polyxena z Lobkovic

Český rozhlas Praha, červen 1995: „Host do domu“ – památníky

Český rozhlas Praha, březen 1995: „Host do domu“ – rozhovor k výstavě „Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum“

ČT24, 20. 10. 2012: „Historie.cs“ – „Pernštejnové“

ČT 2, 30. 5. 2011: „Historie.cs“ – „Petr Vok. V mlčení a naději“

ČT 1, 4. 3. 1999: „Události plus“ – informace o typářích ANM

ČT 2, 27. 9. 1998: „Nedělní ráno“ – Pekařova „Kniha o Kosti“ a její třetí díl

ČT 1, 2. 7. 1998: „Studio 6“ – výstava „František Palacký“

ČT 2, 11. 6. 1998: „Salon český“ – Pekařova „Kniha o Kosti“ČT 2, únor 1997: „Salon český“ – výstava „150 let Archivu NM“