Archivnictví

jednooborové bakalářské studium

Informace o studijním oboru

Název studijního oboru:  Archivnictví
Forma studia:                 prezenční

Studijní plán:       Archivnictví


 

 • Cíle studia studijního oboru:
   

Cílem studia oboru je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků schopných pracovat v oblasti státní správy, samosprávy a v dalších státních nebo soukromých institucích archivujících písemný materiál. Studium je zaměřeno nejen na výuku teoretických znalostí z historie, pomocných věd historických a archivnictví soustředěných především na novověké a moderní období (16.- 20. století), ale především na předávání praktických dovedností potřebných při evidenci, zpracovávání a zpřístupňování archivního materiálu raně novověké, novověké a moderní provenience a při organizaci práce v archivech.

 • Rozsah státních závěrečných zkoušek:
   

Obhajoba bakalářské práce.
Zkouška z archivnictví a historie.

 

 • Profil absolventa studijního oboru obsahuje:
   
 1. vymezení výstupních znalostí a dovedností:

           a)  z oboru archivnictví:

 • Znalost organizace archivů v České republice i v zahraničí a archivní legislativy. 
 • Znalost jednotlivých etap zpracovávání a zpřístupňování archivního materiálu.
 • Dovednost pořádat archivní materiál a pořizovat archivní pomůcky. 
 • Znalost základů ediční práce. 
 • Znalosti z oblasti péče o archiválie a jejich ochrany.
 • Znalosti náplně spisové služby, typů spisoven, spisového plánu a spisového řádu.
 • Znalosti zásad skartačního řízení.
 • Dovednost využívat výpočetní techniku v archivech.

       

            b) Z oboru historie:

 • Znalost historické faktografie od středověku do dvacátého století a schopnost její interpretace. Znalost metod historikovy práce.
 • Znalosti z dějin správy, historické demografie a geografie.
 • Z oboru pomocných věd historických:
 • Znalosti z paleografie, diplomatiky, sfragistiky, heraldiky, chronologie, metrologie, numismatiky, kodikologie a epigrafiky na úrovni dostačující archivní praxi.

       

            c) Jazykové znalosti:

 • Znalost německého a anglického jazyka slovem a písmem.
 • Znalost základů historické němčiny a historické češtiny.
 • Znalost latinského jazyka v rozsahu potřebném pro porozumění obsahu archiválií.

 

      2.  kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:

Celkové zaměření oboru směřuje především k práci s novověkým archivním materiálem. S vlastní archivní praxí se budou studenti setkávat nejen prostřednictvím obou povinných odborných praxí, ale též během studia v rámci některých disciplin. Úroveň jejich přípravy a získané dovednosti umožní absolventům kvalitní výkon profese a poskytne nezbytné předpoklady k prohlubování jejich odbornosti. Zároveň lze předpokládat i jejich flexibilitu, která jim umožní najít uplatnění i v dalších oblastech administrativy.

      3. charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání:


Primárně se absolvent bakalářského studia uplatní v profesi archiváře v těchto institucích:

 • všechny typy archivů v ČR;
 • muzea, knihovny s historickými fondy;
 • úřady samosprávy a s přenesenou působností státní správy (krajské a městské úřady);
 • státní úřady a instituce;
 • podnikové archivy;
 • soudy.
   
 • Rozsah odborné praxe:
   

V průběhu je povinností studenta absolvovat 3 týdny archivní praxe, kdy se seznámí s chodem institucí a náplní práce archiváře.
Místo praxe: zejména Státní oblastní archiv Třeboň a jeho pobočky, ale i další archivy.
 

 • Doporučovaná témata zadávaných bakalářských prací:
   
 1. Zpracování archivní pomůcky (inventář, katalog či výběrový katalog k určitému tématu).
 2. Odborné zpřístupnění dosud nevyužívaného a nezpracovaného pramene formou edice.
 3. Dílčí historické téma zpracované z archivních materiálů, jejichž odborný popis, klasifikace, kritika a zpřístupnění bude nosnou částí práce.
 4. Teoretické či praktické téma z pomocných věd historických či archivnictví.