Životopis

doc. Mgr. ONDŘEJ CHVOJKA, Ph.D.

 

  • Narozen 11. 2. 1975 v Českých Budějovicích

 

  • Vysokoškolské studium magisterské:

 

- Škola: Masarykova univerzita Brno, Filosofická fakulta

- Vědní obor: archeologie, historie

- Doba studia: 1993 - 1999

- Diplomová práce: Střední a dolní Pootaví v mladé a pozdní době bronzové. Brno 1999.

 

  • Vysokoškolské studium doktorské (kombinované):

 

- Škola: Masarykova univerzita Brno, Filosofická fakulta

- Vědní obor: archeologie

- Doba studia: 1999-2006

- Téma disertační práce: Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. Brno 2006.

 

  • Habilitační řízení:

 

- Škola: Masarykova univerzita Brno, Filosofická fakulta

- Vědní obor: archeologie

- Termín udělení titulu doc.: 2013

- Téma habilitační práce: Rovinná sídliště doby bronzové v hornodunajském kulturním okruhu, rukopis, Brno 2011.

 

  • Zaměstnání a pracovní zařazení

 

- od 1. 7. 1998 dosud zaměstnán na plný úvazek jako archeolog Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

- od 1. 4. 2006 zaměstnán navíc na 0,25 úvazku (a od 1. 3. 2010 na 50 % úvazku) na Archeologickém ústavu Filosofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako odborný asistent a od 1. 3. 2010 dosud jako ředitel téhož ústavu.

 

  • Pedagogická činnost

 

- od 14. 10. 2002 pravidelné přednášky a semináře „Přehled pravěku a raného středověku“ na HÚ (od 2006 FF) JU v Českých Budějovicích – bakalářské studium historie a učitelských oborů

- od 15. 2. 2003 pravidelné přednášky a semináře „Úvod do archeologie I“ na FF JU v Českých Budějovicích – bakalářské studium archeologie

- od 26. 9. 2005 pravidelné přednášky „Doba bronzová“ na FF JčU v Českých Budějovicích – bakalářské studium archeologie.

- od 21. 2. 2008 výběrová přednáška „Jihozápadní Čechy a horní Podunají v době bronzové a halštatské“ in: FF MU Brno.

- od 26. 2. 2010 pravidelné přednášky „Doba halštatská“ na FF JU v Českých Budějovicích – bakalářské studium archeologie.

- od 5. 10. 2011 výběrová přednáška „Jihozápadní Čechy a horní Podunají v době bronzové a halštatské“ in: FF UJEP Olomouc.

- od 1. 10. 2013 pravidelné přednášky „Doba bronzová a starší doba železná ve střední Evropě“, „Svět člověka doby bronzové a železné“ a „Suroviny středoevropského pravěku“ na FF JU v Českých Budějovicích – magisterské studium archeologie

 

  • Odborné zaměření (vědeckovýzkumná činnost):

 

1) Doba bronzová v jihočeském regionu i v širším středoevropském okruhu

2) Pravěk jižních Čech.

 

  • Pořadatelství mezinárodních konferencí:

 

Pravidelné:

- od 2005:       spoluorganizátor ARGE za českou stranu (s M. Chytráčkem)

Jednorázové:

- 22. – 24. 9. 2004: VIII. konference o době popelnicových polí a době halštatské. Jihočeské muzeum  České Budějovice.

- 8. 11. 2007: Archeologie na pomezí (Jižní Čechy a Horní Rakousko). Jihočeské muzeum České Budějovice.

- 6. – 7. 3. 2013: Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Muzeum Jindřichohradecka, Jindřichův Hradec.

- 18. – 21. 6. 2014: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/ West- und Südböhmen/ Oberösterreich, 24. Treffen in Bechyně.

 

  • Další vědecké aktivity:

 

- od 2000:       výkonný redaktor časopisu Archeologické výzkumy v jižních Čechách

- od 2000:       předseda jihočeské pobočky České archeologické společnosti

- od 2001:       člen redakční rady časopisu Výběr

- od 2002:       tajemník Jihočeské archeologické komise

- od 2002:       vědecký tajemník České archeologické společnosti

- od 2005:       spoluorganizátor (za jižní Čechy) Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/ West- und Südböhmen

- od 2010:       ředitel Archeologického ústavu FF JU v Českých Budějovicích

- od 2010:       člen redakční rady časopisu Archeologie západních Čech

- od 2012:       člen redakční rady časopisu Archeologie ve středních Čechách

- od 2012 :      člen Rady Archeologického ústavu AV ČR v Praze

- od 2012 :      člen Rady Ústavu archeologické památkové péče Brno

- od 2013:       člen redakční rady časopisu Archeologické výzkumy na Vysočině

- od 2015:       člen Vědecké rady Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích

- od 2016:       člen Oborové rady doktorského studia archeologie na Archeologickém ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích