Publikační činnost

1. Odborné monografie
 

 • Chvojka, O. – Krajíc, R. 2014: Poklady, depoty, obětiny. České Budějovice, ISBN 978-80-7394-472-8
 • Krajíc, R. 2008: Středověké cihlářství. (Sezimovo Ústí – archeologie středověkého poddanského města 4). Praha – Sezimovo Ústí – Tábor. (281 stran). ISBN 978-8086971-93-3
 • Krajíc, R. 2005: Středověké kamnářství. Výzdobné motivy na gotických kachlích z Táborska. Tábor. (209 stran). ISBN 80-86067-06-8
 • Krajíc, R. 2003: Kovárna v Sezimově Ústí a analýza materiálu ze železa (Sezimovo Ústí – archeologie středověkého poddanského města 3) I-II. Praha – Sezimovo Ústí – Tábor. (dva svazky, 512 stran). ISBN 80-86124-41-X
 • Krajíc, R. 1998: Dům pasíře Prokopa v Táboře. Tábor. (255 stran). ISBN 80-9011940-4-4
 • Krajíc, R. 1997: Středověká kachlová kamna v Táboře (Archeologický výzkum v Křížkově ulici čp. 28). Tábor. (237 stran). ISBN 80-9011940-2-8
 • Krajíc, R. 1984: Muzeum husitského revolučního hnutí Tábor. Pravěká sbírka. Zprávy  ČSSA 27. Praha. Vydavatel: Československá společnost archeologická při ČSAV. Praha. (52 stran-samostatný svazek) Academia – MTS – IT 0583-1984

 

2. Kapitoly v odborných monografiích
 

 • Krajíc, R. – Chvojka, O. 2017: Bernartice (okr. Písek) – depot žeber a zlatého šperku, in: Chvojka, O. – Jiráň, L. – Metlička, M. a kolektiv: Nové české depoty doby bronzové. Hromadné nálezy kovových předmětů učiněné do roku 2013 1-2. Bis 2013 in Böhmen neuentdeckte bronzezeitliche Metalldepots. České Budějovice – Praha - Plzeň 2017, 1/13-14, 2/6-10. ISBN 978-80-7394-655-5
 • Krajíc, R. 2016: K podobě táborského hradu ve 13 století.  To the appearence of the Tábor´s castle in the 13th century. In: Lavička, R. – Čapek, L. – Fröhlich, J. – Havlice, J. – Krajíc, R. – Reitinger, L.: Královská založení na jihu Čech za vlády posledních Přemyslovců. České Budějovice, 129-158 (ISBN 978-80-85033-74-8).
 • Krajíc, R. 2015: Jan Hus na jihu Čech v letech 1413-1414.  Jan Hus in the southern Bohemia in 1413-1414. In: Jan Hus 1415-2015. Tábor, 23-37. (ISBN 978-80-87516-22-5).
 • Hůrková J. a kol. 2014: Archeologický výzkum panského sídla v Chanovicích. Klatovy. (435 stran, RK str. 345-390). ISBN 978-80-86104-32-4
 • Krajíc, R. 2012: Archeologie nad zemí. In: Zkoumání historických staveb (edd. V. Razím a P. Macek). Vydavatel: NPÚ Praha,  240-242. ISBN 978-80-86516-41-7
 • Krajíc, R. 2012: Die Taborer Burg. Vom königlichen Herrschaftszentrum zum Befestigungselement der Husittenstadt, in: Adel, Burg und Herrschaft an der „Grenze“: Österreich und Böhmen, Beiträge der interdisziplinären und grenzüberschreitenden Tagung in Freistadt, Oberösterreich, 26. bis 28. Mai 2011, Studien zur Kulturgeschichte von Österreich 34, Linz, 129-144. ISBN 978-3-85474-269-2.
 • Krajíc, R. 2011: Bernartice (okr. Písek) – depot žeber a zlatého šperku. In: Poklady doby bronzové. Nejnovější archeologické nálezy z jižních Čech. České Budějovice, 6-7. ISBN 978-80-87311-16-5
 • Encyklopedie husitství 2007: Multimediální CD-ROM. Vydavatel: Husitské muzeum Tábor (RK archeologie-3 %).
 • Krajíc, R. – Chvojka, J. 2007: Táborský poklad. Tábor. (340 stran, z toho RK 170 stran). ISBN 80-86971-23-0
 • Gotické a renesančné kachlice v Karpatoch. Trebišov 2006. (264 stran, z toho RK str. 167-174). ISBN 80-968816-0-4
 • Historie sklářské výroby v českých zemích I (Drahotová O. a kol.) Praha 2005. (760 stran, z toho RK 15 stran). ISBN 80-200-1287-7
 • Dr. Edvard Beneš. Život a dílo (autor projektu M. Drda). DVD. Vydavatel: Husitské muzeum Tábor 2005 (RK autor scénáře o středověkém Sezimově Ústí, ca 10%).
 • Husitství a literatura 2003: Multimediální CD-rom. Vydavatel: Husitské muzeum Tábor (RK archeologická literatura – 3%).
 • Richter, M. – Krajíc, R. 2001: Sezimovo Ústí – archeologie středověkého poddanského města 2. (Topografie lokality a soupis objektů). Praha. (2 svazky, celkem 221 stran, z toho RK 110 stran). ISBN 80-86566-02-1
 • Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 7. Tábor. Praha 1999. (42 listů formátu A2; RK 15 % - Tábor pravěk, poč. středověku, Sezimovo Ústí). ISBN 80-85268-95-7
 • Krajíc, R. 1997: Die historische Stadt Tabor (Ein Beitrag zur Geschichte des Taborer Gebietes), in: Die Lainsitz. Natur- und Kulturgeschichte einer Region. Forschungen zur Landeskunde von Niederösterreich, Band 28 (Hrsg. von H. Knittler u. Komlosy). St. Pölten, 67-80. ISBN 3-901234-05-5
 • Šmahel, F. a kol. 1988: Dějiny Tábora I/1 (do roku 1421). České Budějovice. (326 stran, z toho RK 15 stran). JčKNV 1837/87-Si/7.

 

3. Články v odborných periodikách

3. 1.  Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech
 

 • Hašek, V. – Krajíc, R. – Nekuda, R. 2001: Geophysical prospection and  archaeological research of extinct medieval settlements in the 13th – 15th centuries in the Czech Republic, in: Archaeological Prospection, Volume 8, issue 1, 41-66, Chichester England.

 

3.2.  Články v domácích recenzovaných časopisech
 

 • Krajíc, R. – Měřínský Z. – Vařeka P. 2017 (v tisku): Archeologie novověkého období v České republice, Postmediaeval Archaeology in Czech Republic, Archaeologia historica 42, Brno (60 stran)
 • Krajíc, R. 2016 (v tisku): Husitské zemnice pod táborskou radnicí. In: K počátkům jihočeských měst. Jihočeský sborník historický – supplementum, České Budějovice (30 stran).
 • Krajíc, R. 2015: Archeologie v historickém centru Bechyně. Archaeology in the Historic Centre of the town Bechyně, Husitský Tábor 19, 25-114. ISBN978-80-87516-21-8
 • Krajíc, R. 2015: Archeologie po stopách M. Jana Husa na Táborsku. Archaeology in the footprints of Master Jan Hus in the Tabor region. In: Jan Hus 1415 a 600 let poté, Husitský Tábor, Tábor, 329-342. ISBN 978-80-87516-23-2
 • Krajíc, R. – Chvojka, J. – Hradil, D. – Hradilová, J. 2014: Depot středověkých mincí ze Rzavé, Depot of mediaeval coins from Rzavá, AVJČ 27, České Budějovice, 227-246. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2014: Archeologie v Táboře I. (od 19. do poloviny 20. století), Archeology in Tábor I (from the 19th to the half of 20th century), Husitský Tábor 18, Tábor, 101-204. ISBN 978-80-87516-11-9
 • Krajíc, R. – Chvojka, O. – Frána, J. – Fikrle, M. – Hradil, D. – Hradilová, J. 2014: Depot měděných žeber ze starší doby bronzové z Bernartic (okr. Písek), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, České Budějovice, 21-50. ISSN 0231-8237.
 • Krajíc, R. 2012: Vzpomínka na doc. PhDr. Miroslava Richtera, DrSc., Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, České Budějovice,  294-299. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2012: Vzpomínka na prof. PhDr. Tomáše Durdíka, CSc., Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, České Budějovice, 299-301. ISSN I0231-8237.
 • Krajíc, R. 2010: První archeologický výzkum v Mladé Vožici, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 23, České Budějovice, 283-290. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2010: Sezimovo Ústí I – Švehlova ulice čp. 66. Archeologický výzkum v historickém centru města v roce 2009, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 23, České Budějovice, 273-282. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2010: Hradiště Chýnov u Tábora. Archeologický výzkum 2007-2008, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 23, České Budějovice, 155-190. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2009: Voda a odpady jako privátní i komunální problém středověkých městských aglomerací, Památky archeologické, 261-300. ISSN 0031-0506
 • Krajíc, R. 2007: Bechyně – Táborská ulice. Archeologický výzkum v roce 2006, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 20, České Budějovice, 133-165. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2007: Tábor – hrad. Současný stav archeologického poznání národní kulturní památky. Otázky a hledání odpovědí, Husitský Tábor – supplementum 3, Tábor, 343-377. ISSN 0231-6080
 • Krajíc, R. 2007: Archeologie postmedieválního období. Současný stav a perspektivy výzkumu v jižních Čechách, Archeologie na pomezí – Archeologické výzkumy v jižních Čechách Supplementum 4, České Budějovice, 137-174. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2007: Středověká archeologie ve výuce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Archeologie na pomezí – Archeologické výzkumy v jižních Čechách Supplementum 4, České Budějovice, 129-136. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2006: Filozofická fakulta a studium archeologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Husitský Tábor 15, Tábor, 426-429. ISSN 0231-6080
 • Krajíc, R. 2006: Keramická lucerna z Tábora (Příspěvek k dějinám středověkých a raně novověkých svítidel), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 19, České Budějovice, 247-258. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2006: Dům rodiny Vaverkových na táborském náměstí. (Příspěvek k dějinám řemesla a obchodu na sklonku středověku), Husitský Tábor 15, Tábor, 286-313. ISSN 0231-6080
 • Krajíc, R. 2005: Filozofická fakulta a studium archeologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, AR LVII, 586-587. ISSN 0323-1267
 • Krajíc, R. 2005: Filozofická fakulta a studium archeologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 18, 315-316. ISSN I0231-8237
 • Hašek, V. – Krajíc, R. – Šindelář, J. 2004: Nové poznatky z geofyzikální prospekce a archeologického výzkumu táborského hradu. Archaeologica Slovaca monographiae. Tomus VII, Nitra, str. 121-128. ISBN 80-88709-71-7
 • Krajíc, R. 2003: První sídlištní objekt ze 13. století v Bechyni, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 16, 195-220. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2002: Nový typ gotického kachle, Husitský Tábor 13, 255-318. ISSN 0231-6080
 • Drda, M. – Krajíc, R. 2001: Tzv. Husův hrneček – originál nebo dokonalý padělek?, Husitský Tábor – Supplementum 1, Tábor, 505-601. ISSN 0231-6080
 • Hašek, V. – Krajíc, R. – Nekuda, R. 2001: Geophysical prospection and  archaeological research of extinct medieval settlements in the 13th – 15th centuries in the Czech Republic, in: Archaeological Prospection, Volume 8, issue 1, 41-66, Chichester England.
 • Krajíc, R. 2001: Přírodovědecké metody v archeologii a antropologii. Brno 15. – 16. února 2001, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 14, 334-335. ISSN I0231-8237
 • Hašek, V. – Krajíc, R. – Steeger, W. – Tomešek, J. 1999: Archäologische Forschungen und geophysikalische Prospektion auf der oberen Burg Treuchtlingen, Stadt Treuchtlingen, Lkr. Weissenburg-Gunzenhausen, Přehled výzkumů 39 (1995-1996), Brno, 482-495. ISSN 1211-7250
 • Štajnochr, V. – Fröhlich, J. – Krajíc, R. – Militký, J. 1998: II. Katalog střepových nálezů mezzomajolik, Archeologie ve středních Čechách 2, Praha, 445-468. ISSN 1214-3553
 • Krajíc, R. 1996: Příspěvek k opevnění a zástavbě středověkého Sezimova Ústí (Archeologický výzkum v Bydlinského ulici v letech 1990-1991), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 9, 76-136. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 1996: Příspěvek k pravěkému osídlení táborské ostrožny (Archeologický výzkum v Táboře-Pražské ulici v roce 1992), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 9, 143-153. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 1993: Středověká kovárna v Sezimově Ústí – Novém Městě, Archaeologia historica 18, 391-417. ISSN 0231-5823
 • Hásková, I. – Krajíc, R. 1993: Nález mincí v Oltyni, okr. Tábor, Acta Universitatis Carolinae – Historia, 115-117.  ISSN    0323-0562
 • Krajíc, R. 1991: Archeologický výzkum historického jádra města Soběslavi, okr. Tábor, Husitský Tábor 10, 121-138. ISSN 0231-6080
 • Krajíc, R. 1991: Stavební železo a uzavírací mechanizmy na vrcholně středověkých lokalitách Táborska, Archaeologia historica 16, 323-342. ISSN 0231-5823
 • Břicháček, P. – Krajíc, R. - Michálek, J. – Zavřel, P. 1990: Přehled archeologických výzkumů muzeí Jihočeského kraje a expozitury Archeologického ústavu ČSAV v Plzni v roce 1989, JSH 59, 109-111. ISSN 0323-004X
 • Krajíc, R. 1990: Výzkum středověké studny v Soběslavi, okr. Tábor. II. Analýza souboru kuchyňské a stolní keramiky, AVJČ 7, 97-120. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. – Michálek, J. – Zavřel, P. 1989: Přehled archeologických výzkumů muzeí Jihočeského kraje v roce 1988, JSH 58, 107-108. ISSN 0323-004X
 • Krajíc, R. 1989: Středověká sladovna v Sezimově Ústí, PA 80, 159-187. ISSN 0031-0506
 • Krajíc, R. 1989: Výzkum středověké studny v Soběslavi, okr.Tábor. I. Nálezové okolnosti a deskripce materiálu, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 6, 79-123. ISSN 0231-8237
 • Krajíc, R. – Michálek, J. – Zavřel, P. 1988: Přehled archeologických výzkumů muzeí Jihočeského kraje v roce 1987, Jihočeský sborník historický 57, 104-105. ISSN 0323-004X
 • Krajíc, R. 1988: Semináře o zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 5, 203-204. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. – Skružný, L. 1988: Výzkum středověké pekárny v Soběslavi, okr. Tábor, Archaeologia historica 13, 117-131. ISSN 0231-5823
 • Krajíc, R. 1988: Příspěvek k dějinám osídlení Tábora ve 13. a 15. století (výzkum čp. 261 v Truhlářské ulici), Archeologické výzkumy v jižních Čechách 5, 109-116. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. – Michálek, J. – Zavřel, P. 1987: Přehled archeologických výzkumů muzeí Jihočeského kraje v roce 1986, Jihočeský sborník historický 56, 147-149. ISSN 0323-004X
 • Krajíc, R. – Klučina, P. 1987: Středověké vojenské ležení na Smolíně u Tábora, Archeologické rozhledy 39, 400-434. ISSN 0323-1267
 • Krajíc, R. 1987: Vesnice husitského období na Táborsku ve světle archeologických výzkumů, Archaeologia historica 12, 85-95. ISSN 0231-5823
 • Krajíc, R. 1987: Archeologický výzkum památek husitského období na Táborsku, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 4, 99-121. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. – Michálek, J. – Zavřel, P. 1986: Přehled archeologických výzkumů muzeí Jihočeského kraje v roce 1985, Jihočeský sborník historický 55, 99-100. ISSN 0323-004X
 • Krajíc, R. – Michálek, J. - Zavřel, P. 1985: Přehled archeologických výzkumů muzeí Jihočeského kraje v roce 1984, Jihočeský sborník historický 54, 101-102. ISSN 0323-004X
 • Krajíc, R. – Matoušek, V. 1985: Výzkum středověkých železářských pecí v Chýnici, okr. Praha – západ, Archeologické rozhledy XXXVII, 170-177. ISSN 0323-1267
 • Krajíc, R. 1985: Archeologické příspěvky k dějinám osídlení táborského okresu, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 2, 95-101. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 1985: Záchranný výzkum středověké jímky v Táboře, Archeologické rozhledy XXXVII, 210-212. ISSN 0323-1267
 • Krajíc, R. – Michálek, J. – Zavřel, P. 1984: Přehled archeologických výzkumů muzeí Jihočeského kraje v roce 1983, Jihočeský sborník historický 53, 105. ISSN 0323-004X
 • Krajíc, R. 1984: Současný stav poznání hmotné kultury středověké vesnice na Táborsku, Husitský Tábor 6-7, 47-82. ISSN 0231-6080
 • Krajíc, R. – Michálek, J. – Zavřel, P. 1983: Přehled archeologických výzkumů muzeí Jihočeského kraje v roce 1982, Jihočeský sborník historický 52, 160. ISSN 0323-004X
 • Krajíc, R. - Drda, M. 1983: K metodice třídění středověké keramiky na Táborsku, Archaeologia historica 8, 175-187. ISSN 0231-5823
 • Krajíc, R. 1983: Přehled archeologických výzkumů středověku na Táborsku se zaměřením na ZSO, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 1, 95-127. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. – Michálek, J. – Zavřel, P. 1982: Přehled archeologických výzkumů muzeí Jihočeského kraje v roce 1981, Jihočeský sborník historický 51, 224-225. ISSN 0323-004X
 • Krajíc, R. - Soudný, M. - Eisler, J. 1982: Aplikace prospekčních metod na zaniklé středověké osadě Potálov, okr. Tábor, Archaeologia historica 7, 229-246. ISSN 0231-5823

 

4. Články ve sbornících
 

 • Krajíc, R. 2013: 8. Bechyně, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2010, Praha, 7. ISBN 978-80-87365-62-5
 • Krajíc, R. 2013: 178. Dražice u Tábora, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2010, Praha, 45. ISBN 978-80-87365-62-5
 • Krajíc, R. 2013: 222. Hartvíkov, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2010, Praha, 55. ISBN 978-80-87365-62-5
 • Krajíc, R. 2013: 989. Sezimovo Ústí, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2010, Praha, 238. ISBN 978-80-87365-62-5
 • Krajíc, R. 2013: 1014-1015. Soběslav, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2010, Praha, 243. ISBN 978-80-87365-62-5
 • Krajíc, R. 2013: 1101-1104. Tábor okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2010, Praha, 262. ISBN 978-80-87365-62-5
 • Krajíc, R. 2012: Die Taborer Burg. Vom königlichen Herrschaftszentrum zum Befestigungselement der Husittenstadt, in: Adel, Burg und Herrschaft an der „Grenze“: Österreich und Böhmen, Beiträge der interdisziplinären und grenzüberschreitenden Tagung in Freistadt, Oberösterreich, 26. bis 28. Mai 2011, Studien zur Kulturgeschichte von Österreich 34, Linz, 129-144. ISBN 978-3-85474-269-2
 • Krajíc, R. 2012: Nové nálezy kachlů s husitskými motivy z Tábora, in: Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci. Brno, 351-363. ISBN 978-80-86023-76-2.
 • Krajíc, R. 2012: 9-10. Bechyně, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2009, Praha, 6-7. ISBN 978-80-87365-51-9
 • Krajíc, R. 2012: 31. Borotín u Tábora, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2009, Praha, 11. ISBN 978-80-87365-51-9
 • Krajíc, R. 2012: 358. Chýnov u Tábora, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2009, Praha, 91-92. ISBN 978-80-87365-51-9
 • Krajíc, R. 2012: 561. Makov u Jistebnice, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2009, Praha, 140. ISBN 978-80-87365-51-9
 • Krajíc, R. 2012: 571. Malšice, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2009, Praha, 142. ISBN 978-80-87365-51-9
 • Krajíc, R. 2012: 618. Mladá Vožice, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2009, Praha, 153. ISBN 978-80-87365-51-9
 • Krajíc, R. 2012: 747. Planá nad Lužnicí, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2009, Praha, 181. ISBN 978-80-87365-51-9
 • Krajíc, R. 2012: 1007. Ratibořice u Tábora, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2009, Praha, 247. ISBN 978-80-87365-51-9
 • Krajíc, R. 2012: 1034. Řípec, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2009, Praha, 252. ISBN 978-80-87365-51-9
 • Krajíc, R. 2012: 1054-1055. Sezimovo Ústí, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2009, Praha, 257-258. ISBN 978-80-87365-51-9
 • Krajíc, R. 2012: 1095-1096. Soběslav, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2009, Praha, 265. ISBN 978-80-87365-51-9
 • Krajíc, R. 2012: 1109. Stará Vožice, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2009, Praha, 268. ISBN 978-80-87365-51-9
 • Krajíc, R. 2012: 1203-1219. Tábor, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2009, Praha, 288-291. ISBN 978-80-87365-51-9
 • Krajíc, R. 2012: 1335. Veselí nad Lužnicí, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2009, Praha, 318. ISBN 978-80-87365-51-9
 • Krajíc, R. 2011: 14-15. Bechyně, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2008, Praha, 8. ISBN 978-80-87365-42-7
 • Krajíc, R. 2011: Bernartice, in: Poklady doby bronzové. Nejnovější archeologické nálezy z jižních Čech, JčM České Budějovice 2011, 6-7. ISBN 978-80-87365-42-7
 • Krajíc, R. 2011: Soběslav 12445b, in: Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. NPÚ České Budějovice 2011. ISBN 978-80-87365-42-7
 • Krajíc, R. 2011: 55. Borotín u Tábora, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2008, Praha, 16. ISBN 978-80-87365-42-7
 • Krajíc, R. 2011: 422-423. Chýnov u Tábora, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2008, Praha, 94. ISBN 978-80-87365-42-7
 • Krajíc, R. 2011: 569. Košice u Soběslavi, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2008, Praha, 123. ISBN 978-80-87365-42-7
 • Krajíc, R. 2011: 747. Malšice, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2008, Praha, 161. ISBN 978-80-87365-42-7
 • Krajíc, R. 2011: 792. Mladá Vožice, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2008, Praha, 170. ISBN 978-80-87365-42-7
 • Krajíc, R. 2011: 854. Nové Dvory u Opařan, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2008, Praha, 183. ISBN 978-80-87365-42-7
 • Krajíc, R. 2011: 924. Planá nad Lužnicí, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2008, Praha, 196. ISBN 978-80-87365-42-7
 • Krajíc, R. 2011: 1339. Sedlečko u Soběslavi, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2008, Praha, 299. ISBN 978-80-87365-42-7
 • Krajíc, R. 2011: 1351. Sezimovo Ústí, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2008, Praha, 303. ISBN 978-80-87365-42-7
 • Krajíc, R. 2011: 1404-1405. Soběslav, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2008, Praha, 313. ISBN 978-80-87365-42-7
 • Krajíc, R. 2011: 1538-1541. Tábor, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2008, Praha, 340. ISBN 978-80-87365-42-7
 • Krajíc, R. 2011: 1676. Veselí nad Lužnicí, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2008, Praha, 374. ISBN 978-80-87365-42-7
 • Krajíc, R. 2011: 1781. Zvěrotice, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2008, Praha, 400. ISBN 978-80-87365-42-7
 • Krajíc, R. 2010: Archeologická překvapení na chýnovském hradišti, Chýnovský občasník, prosinec 2010, 3-4 (2. díly). Vydavatel: Město Chýnov
 • Krajíc, R. 2010: Cisterna ze 13. století v táborské Úzké ulici, in: Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha, 338-346. Vydavatel: Nakladatelství Lidové noviny Praha. ISBN 978-80-7422-027-2
 • Krajíc, R. 2010: 1281-1284. Tábor, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2007, Praha, 305. ISBN 978-80-87365-35-9
 • Krajíc, R. 2010: 1140-1141. Sezimovo Ústí, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2007, Praha, 275. ISBN 978-80-87365-35-9
 • Krajíc, R. 2010: 1174. Soběslav, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2007, Praha, 282. ISBN 978-80-87365-35-9
 • Krajíc, R. 2010: 1246. Sudoměřice u Bechyně, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2007, Praha, 298. ISBN 978-80-87365-35-9
 • Krajíc, R. 2010: 11. Bechyně-fara čp. 143, Výzkumy v Čechách 2007, Praha, 8. ISBN 978-80-87365-35-9
 • Krajíc, R. 2010: 356. Chotoviny, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2007, Praha, 88. ISBN 978-80-87365-35-9
 • Krajíc, R. 2010: 357. Choustník, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2007, Praha, 88. ISBN 978-80-87365-35-9
 • Krajíc, R. 2010: 703. Nemyšl, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2007, Praha, 164. ISBN 978-80-87365-35-9
 • Krajíc, R. 2008: Archeologický výzkum v Sezimově Ústí v r. 2007, Ve službách archeologie 2/08, Brno, 76-81. Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR Brno, Slovenská akadémia ved Nitra, Neopek Brno. ISSN 1802-5463
 • Hašek, V. – Krajíc, R. 2007: Geofyzikální prospekce a archeologický výzkum prostoru bývalé židovské synagogy v Táboře, Ve službách archeologie 1/07, Brno, 75-89. Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR Brno, Slovenská akadémia ved Nitra, Geodrill a Moravské zemské muzeum. ISSN 1802-5463
 • Krajíc, R. 2007: Středověká archeologie ve výuce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Archeologie na pomezí, Archeologické výzkumy v jižních Čechách – supplementum 4. České Budějovice 129-136, ISBN 978-80-86260-79-2
 • Krajíc, R. 2007: Archeologie postmedieválního období. Současný stav a perspektivy výzkumu v jižních Čechách, Archeologie na pomezí, Archeologické výzkumy v jižních Čechách – supplementum 4. České Budějovice 137-174, ISBN 978-80-86260-79-2
 • Krajíc, R. 2007: Gotické a renesanční sklo v jižních Čechách, Historické sklo 4, Sborník pro dějiny skla, Čelákovice, 67-76. Vydavatel: Městské muzeum v Čelákovicích.
 • Krajíc, R. 2007: Archeology of the Post-Medieval period. The current of  research and research perspectives in South Bohemia. Studies in Post- Medieval archeology 2, Prag, 57-96. Vydavatel: Archaia o.p.s. Praha.
 • Krajíc, R. 2007: Vítací číše Simona Vorla z Kozího hradu, Táborský archiv 13, Tábor, 143-152. Vydavatel: Státní oblastní archiv v Třeboni a Státní okresní archiv Tábor. ISBN 978-80-86559-72-8
 • Krajíc, R. 2005: Výroba keramické střešní krytiny ve středověkém Sezimově Ústí, Svorník 3/2005. Sborník příspěvků z 3. konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 8.-11. května 2004 v Muzeu Vysočiny v Třebíči, Praha, 257-268. Vydavatel: nakladatelství Unicornis Praha. ISBN 80-86562-06-9
 • Krajíc, R. – Mořkovský, T. 2005: Nález lidských kosterních pozůstatků na táborském hradě, Ve službách archeologie VI, Brno, 397-416. Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR Brno, Geodrill a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. ISBN 80-7275-060-7
 • Krajíc, R. 2004: 1319. Sudkův Důl, o. Obrataň, okr. Pelhřimov, Výzkumy v Čechách 2002, Praha, 276-277. ISBN 80-86124-50-9
 • Krajíc, R. 2004: 1351. Tábor. Hrad Kotnov, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2002, Praha, 283. ISBN 80-86124-50-9
 • Krajíc, R. 2004: 1352. Tábor, Klokotská čp. 126, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2002, 283-284. ISBN 80-86124-50-9
 • Krajíc, R. 2004: 1353. Tábor, Svatošova čp. 309, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2002, 284. ISBN 80-86124-50-9
 • Hašek, V. - Krajíc, R. 2003: Geofyzikální prospekce a archeologický výzkum v severovýchodní části historického jádra Tábora, Ve službách archeologie 4, 82-90. Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR Brno, Geodrill a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. ISBN 80-7275-041-0
 • Krajíc, R. 2003: Archeologická památková péče v jižních Čechách, Sborník „Péče o památky jako důležitý úkol měst s historickým jádrem“, Konference „Kooperační sítě evropských měst střední velikosti“, 11.-13.11.2003, České Budějovice, str. 81-95. Vydavatel: Magistrát města České Budějovice
 • Krajíc, R. 2003: Soubor renesančního skla z táborského domu čp. 308, Historické sklo 3, Čelákovice, 103-107. Vydavatel: Městské muzeum v Čelákovicích a Západočeské muzeum v Plzni. ISBN 80-902328-7-6
 • Krajíc, R. 2003: Chotoviny, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2000, Praha, 84. ISBN 80-86124-38-x
 • Krajíc, R. 2003: Sezimovo Ústí, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2000, Praha, 248-249. ISBN 80-86124-38-x
 • Krajíc, R. 2003: Turovec, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2000, Praha, 282. ISBN 80-86124-38-x
 • Krajíc, R. 2003: 5-7. Bechyně, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2001, Praha, str. 10. ISBN 80-86124-38-x
 • Krajíc, R. 2003: 1211. Sudkův Důl, o. Obrataň, okr. Pelhřimov, Výzkumy v Čechách 2001, Praha, str. 272. ISBN 80-86124-38-x
 • Krajíc, R. 2003: 1245-1246. Tábor, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách 2001, Praha, str. 278-279. ISBN 80-86124-38-x
 • Hašek, V. – Krajíc, R. – Ondra, K. 2001: Inženýrskogeologický průzkum a archeogeofyzikální prospekce v místech historické těžby stříbrných rud na trasách liniových staveb v České republice, Ve službách archeologie III, Brno, 56-67. Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR Brno, Geodrill a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. ISBN 80-7275-014-3
 • Krajíc, R. 2001: „Husův hrneček“ ze středověkého Sezimova Ústí, Ve službách archeologie 2, Brno, 129-130. ISBN 80-85048-72-8
 • Krajíc, R. 2000: Unikátní nález středověké skleněné lahve na táborském hradě, Historické sklo 2. Sborník pro dějiny skla. Čelákovice, 109-111. Vydavatel: Městské muzeum v Čelákovicích. ISBN 80-902328-3-3.
 • Hašek, V. – Krajíc, R. – Nekuda, R. 2000: Geophysical prospection for archaeological excavation of deserted medieval settlements of 13. – 15. centuries in the Czech rebublic, Sborník prací FF BU - M5, 201-228, 235-238. Vydavatel: FF MU Brno.
 • Krajíc, R. 1998.: Historisches Kellergeschoß in der Stadt Tabor, in: Internationales Kolloquium in Oppenheim am Rhein 1994. Historische Keller und Gangsysteme in Europa. Probleme der Erforschung, Erhaltung, Nutzung. Oppenheim, 196-206. Vydavatel: Landesamt für Denkmalpflege Rheinland Pfalz, Mainz.
 • Krajíc, R. 1998: Tábor, Křížkova ul. čp. 28, Výzkumy v Čechách 1996-1997, Praha, č. 963, 226. ISBN 80-86124-12-6
 • Krajíc, R. 1998: Archeogeofyzikální prospekce na Táborsku, Ve službách archeologie. Sborník k 60. narozeninám RNDr. Vladimíra Haška, DrSc., Brno, 163-175. Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR Brno. ISBN 80-86023-13-3
 • Krajíc, R. 1997: Tábor, Pražská ul. čp. 212 a 235, Výzkumy v Čechách 1993-1995, Praha,1493, 296. ISBN 80-901934-9-8
 • Krajíc, R. 1997: Tábor – hrad, JV část, Výzkumy v Čechách 1993-1995, Praha, čč. 1494,          296. ISBN 80-901934-9-8
 • Krajíc, R. 1997: Tábor – hrad, Výzkumy v Čechách 1993-1995, Praha, č. 1495, 296. ISBN 80-901934-9-8
 • Krajíc, R. 1997: Tábor, Pražská ul. čp. 220, Výzkumy v Čechách 1993-1995, č. 1496, 296.        ISBN 80-901934-9-8
 • Krajíc, R. – Kukla, Z. – Nekuda, R. 1997: Středověký meč ze Mstěnic, Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno, 250-258. Vydavatel: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Moravské zemské muzeum. ISBN 80-85048-72-8
 • Krajíc, R. 1996: Tabor – zweimal gegründete Stadt, in: Reform der Kirche und Reich zur Zeit der Konzilien von Konstanz (1414-1418) und Basel (1431-1449), Hg. Ivan Hlaváček und Alexander Patschowsky, Konstanz, 183-190. ISBN 3-87940-517-4
 • Krajíc, R. 1995: Tábor, Pražská ul. čp. 212, Výzkumy v Čechách 1990-1992, Praha, 349. ISBN 80-901934-2-0
 • Krajíc, R. 1995: Tábor, Pražská ul. čp. 235, Výzkumy v Čechách 1990-1992, Praha, 350. ISBN 80-901934-2-0
 • Krajíc, R. 1995: Tábor, Žižkovo nám. čp. 20, Výzkumy v Čechách 1990-1992, Praha, 350. ISBN 80-901934-2-0
 • Krajíc, R. 1994: Nález mincovního depotu z 15. století v Oltyni, okr. Tábor, „Husitství-reformace-renesance 2“, Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela, Praha 1994, 465-473. Vydavatel: Historický ústav AV ČR Praha. ISBN 80-85268-33-7
 • Břicháček, P. - Krajíc, R. 1994: Die hallstattzeitliche Besiedlung im historischen Stadkern von Tabor, Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 3. Treffen 1993, Deggendorf-Kelheim, 45-47. Vydavatel: Kreisarchäologie Deggendorf a Archeologický ústav AV ČR Praha.
 • Krajíc, R. 1993: Archäologie und Besiedlungsgeschichte im Gebiet von Tabor, Südböhmen, Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 2. Treffen, Deggendorf, 42-44. Vydavatel: Kreisarchäologie Deggendorf a Archeologický ústav AV ČR Praha.
 • Krajíc, R. 1993: Die Handwerkervorstadt von Sezimovo Ústí (Teil I), Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 2.Treffen, Deggendorf, 51-56. Vydavatel: Kreisarchäologie Deggendorf a Archeologický ústav AV ČR Praha.
 • Krajíc, R. 1992: Die mittelalterliche Geschichte des Gebietes von Tabor in Südböhmen nach archäologischen Quellen, Vorträge des 10. Niederbayerischen Archäologentages Deggendorf, 113-131. Vydavatel: Kreisarchäologie Deggendorf, BRD. ISBN 3-924734-56-9
 • Krajíc, R. 1990: The contribution of collaboration of scientific disciplines, specializing in the problems of the middle and pre-modern ages, to the interpretation of features dating to high Middle-Ages (Přínos spolupráce vědních oborů, zabývajících se středověkou a novověkou problematikou, pro interpretaci vrcholně středověkých objektů), Studies in postmedieval archaeology 1, Praha, 87-94. Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR Praha.
 • Smetánka, Z. – Škabrada, J. – Krajíc, R. 1988: Příspěvek ke kritice vypovídací hodnoty geodeticko-topografického průzkumu, Rodná země (Sborník k 100. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně a k 60. narozeninám PhDr. Vladimíra Nekudy,CSc.), Brno, 81-98. Vydavatel: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Státní vědecká knihovna v Brně.
 • Krajíc, R. 1986: Archeologické výzkumy Muzea HRH v Táboře v letech 1984-85 (Smolín, Sezimovo Ústí), Výběr 3, 185-191.
 • Krajíc, R. - Soudný, M. - Eisler, J. 1984: Metodika a aplikace prospekčních metod a počítačové grafiky při archeologickém výzkumu ZSV Potálov, okr. Tábor, Výzkumy v Čechách – Supplementum: Nové prospekční metody v archeologii, AÚ ČSAV Praha, 5-95. Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR Praha.
 • Krajíc, R. 1984: Archeologické výzkumy Muzea HRH v Táboře v letech 1980-1983, Výběr prací historického klubu při JčM 20, České Budějovice, 286-289.

 

5. Popularizační texty
 

 • Krajíc, R. 2006: Vítejte na Táborsku. Tábor. Opakovaná vydání. Samostatné jazykové mutace: česká, německá, anglická, francouzská. (RK koordinátorem historické části, autorské texty str. 40-48, 68-75, 78-80).
 • Krajíc, R. 2001:Tábor. Kniha o městě (ed. Pavel Augusta a Hana Klínková). Praha. Vydavatel: Nakladatelství MILPO Praha (167 stran, RK str. 9-10) 
 • Krajíc, R. 2000: Bechyně – historické město nad Lužnicí. Bechyně. Vydavatel: Město Bechyně (175 stran).
 • Krajíc, R. – Smrčka, B. 1997: Tábor, jak jej fotografovali v letech 1876-1996                      Šechtlovi.Tábor. Vydavatel: Město Tábor (17 stran textu a 80 fotografií s popisy, z toho RK 10 stran)
 • Krajíc, R. 1987: Bechyně. Praha. Vydavatel: Pressfoto Praha. (58 stran)

 

6. Recenze
 

 • Krajíc, R. 2017: Svět kachlových kamen. Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech (ed. Jitka Šrejberová), Most, Oblastní muzeum v Mostě. 2017; recenzní posudek rukopisu připravované monografie, vyžádáno: Oblastní muzeum v Mostě 2017.
 • Krajíc, R. 2014 – recenzní posudek rukopisu monografie: Michal Bureš:  Vesnice zaniklé po roce 1945 a kulturní krajina Novohradských hor. Příklad archeologické transformace, pro Západočeskou nuniverzitu v Plzni.
 • Krajíc, R. 2010: Kinga Tarcsay: Frühneuzeitliche Glasproduktion in der Herrschaft Reichenau am Freiwald. Niderösterreich. FÖ A 19. Wien. Recenze in: AVJČ 23, České Budějovice, 323-324. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2010: Martin Krenn – JohannaKraschitzer – Doris Schön – Jasmine Wagner: Koch- und Tafelgeschirr des 18. Jahrhunderts. Ein Keramikfundkomplex aus Melk. Niderösterreich. FÖ A 17. Wien. Recenze in: AVJČ 23, České Budějovice, 319-321. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2010: História skla. Študijné zvesti AU SAV  č. 45-46, Nitra. Recenze in: AVJČ 23, České Budějovice, 315-318. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2009: Archeologia technica 20, recenze in: AVJČ 22, 286. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2009: Motylewska, I.: Renesansowe kafle z zamku v Inowlodziu. recenze in: AVJČ 22, 283. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2009: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska. Brno. Recenze in: AVJČ 22, České Budějovice, 280-282. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2008: Ve službách archeologie 1/2007, 2/2007. Brno 2007, recenze in: AVJČ 21 2008, 347-349. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2008: Studies in Post-Medieval archeology 2. Prague 2007, recenze in: AVJČ 21 2008, 346-347, ISBN 978-80-86260-94-5, ISSN 0231-8237.
 • Krajíc, R. 2008: Husitský Tábor – supplementum 3. Tábor 2007, recenze in: AVJČ 21 2008, 343-344. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2008: Archeologia technica 19. Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami. TM Brno 2008, recenze in: AVJČ 21 2008, 340. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2008: Měřínský, Z. 2007: Hrad Rokštejn. Dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrtstoletí archeologického výzkumu 1981-2006. Brtnice – Brno, recenze in: AVJČ 21 2008, 336, ISBN 978-80-86260-94-5, ISSN 0231-8237. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2006: XXXVIII. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku Bardejov-Zlaté, 18. - 22. 09. 2006, AVJČ 19, České Budějovice, 416. ISBN: 80-86260-59-3. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2005: Ve službách archeologie; recenze in: AVJČ 18, 301-304. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2004: Ve službách archeologie III (uspořádali V.Hašek-R. Nekuda - J. Unger). Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Archeologický ústav AV Slovenské republiky v Nitře. Brno 2001, recenze in: Husitský Tábor 14, Tábor, 398-399. ISSN 0231-6080
 • Krajíc, R. 2004: Wirtshauskultur. Archäologie, Geschichte und Hinterlassenschaft einer alten Regensburger Schänke (Hrsg. von Andreas Boos). Regensburg 2002, recenze in: Husitský Tábor 14, Tábor, 395-396. ISSN 0231-6080
 • Krajíc, R. 2004: História skla 2001. Nitra 2002, recenze in: Husitský Tábor14, Tábor, 393-394. ISSN 0231-6080
 • Krajíc, R. 2004: Ve službách archeologie III (uspořádali V.Hašek-R. Nekuda - J. Unger). Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Archeologický ústav AV Slovenské republiky v Nitře. Brno 2001, recenze in: Husitský Tábor 14, Tábor, 398-399. ISSN 0231-6080
 • Krajíc, R. 2003: Archeologia technica 14. Technické muzeum v Brně 2003. 50 stran. Sborník referátů, přednesených v brněnském Technickém muzeu dne 9. dubna 2002 na 21. semináři „Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami“; recenze in: AVJČ 16, 259. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2003: Archeologia technica 13. Technické muzeum v Brně 2002. 85 stran. Sborník referátů, přednesených v brněnském Technickém muzeu dne 4. dubna 2001 na 20. semináři “Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami“; recenze in: AVJČ 16, 259. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2003: Ve službách archeologie III. (uspořádali: Vladimír Hašek – Rostislav Nekuda – Josef Unger). Muzejní a vlastivědná společnost v Brně – Archeologický ústav AV Slovenské republiky Nitra. Brno 2001. 210 stran; recenze in: AVJČ 16, 267. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2003: Jiří Pajer: Novokřtěnské fajánse ze Strachotína. Mikulov 2001. 175 stran, 109 čb obrázků a fotek, 16 barevných příloh; recenze in: AVJČ 16, 255. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2003: Wirtshauskultur. Archäologie, Geschichte und Hinterlassenschaft einer alten Regensburger Schänke (Hrsg. von Andreas Boos). Regensburg 2002; recenze in: AVJČ 16, 268-269. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2003: História skla 2001 (zostavila Danica Staššíková-Štukovská). Nitra 2002; recenze in:  AVJČ 16, 261. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2003: Husitský Tábor. Sborník Husitského muzea 13. Tábor 2002; recenze in: AVJČ 16, 261-262. ISSN I0231-8237
 • Krajíc R. 2001: Jiří Fröhlich: Stará Otava mezi Pískem a Zvíkovem. Edice Arena Aurea sv. III. Prácheňské nakladatelství Písek 2000. 100 stran, 120 čb. obr.; recenze in: AVJČ 14. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2001: „Gotické a renesančné kachliarske umenie v Karpatoch“, 18.–20. října 2001, Trebišov, in: AR 53, 817. ISSN 0323-1267
 • Krajíc, R. 2001: Josef Unger: Život na lelekovickém hradě ve 14. století. Antropologická sociokulturní studie. Nadace Universitas Masarykiana Brno, nakladatelství Georgetown Brno, nakladatelství a vydavatelství Nauma Brno a Masarykova univerzita Brno. Brno 1999, 191 stran, 183 obr., 4 tab., 3 přílohy; recenze in: AVJČ 14, 323-324. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2001: Ve službách archeologie II. Přírodovědné metody  v archeologii a antropologii (ed. R. Nekuda a J. Unger). Brno 2001. Sborník příspěvků, přednesených v roce 2000 na konferenci v Kravsku u Znojma; recenze in: AVJČ 14, 328. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2000: Historické sklo 2. Sborník pro dějiny skla. (red. E. Černá – F. Frýda – J. Špaček). Městské muzeum Čelákovice 2000. 150 str.; recenze in: AVJČ 13, str. 211-212. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2000: Historický atlas měst České republiky. Svazek č.7. Historický ústav Akademie věd ČR Praha – Husitské muzeum Tábor – Státní okresní archiv Tábor. Praha 1999. 2 str. textu vč. angl. a něm. resume, 38 map, 26 obr.; recenze in: AVJČ 13, str. 212. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2000: Pohledy do jihočeské minulosti. Praha 1997. 79 str.; recenze in: AVJČ 13, str. 214. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 2000:  Die Lainsitz. Natur- und Kulturgeschichte einer Region. Herausgegeben von Herbert Knittler und Andrea Komlosy. Forschungen zur Landeskunde von Niederösterreich Band 28, St. Pölten 1997. 203 str. včetně 37 barevných a 65 černobílých obr.; recenze in: AVJČ 13, str. 213. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 1989: Zasedání sklářské sekce ČSSA při ČSAV – Plzeň 1987, AVJČ 6, 228. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 1989: Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami – Brno 1987, AVJČ 6, 227-228. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 1989: Celostátní konference k problematice středověké archeologie – Strážnice 1986, AVJČ 6, 227. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 1988: Seminář „Terminologie a deskripce raně středověké a středověké keramiky“, AVJČ 5, 204. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 1988: Seminář o archeologii novověku, AVJČ 5, 204. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 1988: Miloš Drda: Cihelna 13. století v Milevsku, AH 8 1983, 167-173, 5 obr., recenze in: AVJČ 5 1988, 198. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 1988: Miloš Drda: Urbanistická tradice v zástavbě husitského Tábora, HT 6-7 1983-1984, 7-46, 17 obr., 6 fotopříloh, recenze in: AVJČ 5 1988, 198-199. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 1988: Bořivoj Nechvátal: Náhrobky na mladohradištním pohřebišti v Radomyšli u Strakonic, AH 10 1985, 439-451, 6 obr., recenze in: AVJČ 5 1988, 198. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 1988: Tomáš Durdík: K počátkům a středověké stavební podobě hradu v Blatné, AH 10 1985, 283-295, 10 obr., recenze in: AVJČ 5 1988, 198. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 1988: Jan Muk – Marie Vilímková: K počátkům hradu Rožmberka, AH 7 1982, 379-381, 2 obr., recenze in: AVJČ 5 1988, 197. ISSN I0231-8237
 • Krajíc, R. 1981: Husitství a historická archeologie ve sborníku Archaeologia historica, recenze in: HT IV, 277-279. ISSN 0231-6080