Mgr. Petr Starec

Mgr. PETR STAREC


Vystudoval archeologii v semináři prof. M. Buchvaldka a prof. J. Slámy Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zde se také specializoval pod vedením doc. Z. Smetánky na problematiku archeologie středověku. Na FFUK je v současnosti v doktorském studiu. Od roku 1989 je odborným pracovníkem Muzea hlavního města Prahy.
Samostatně vede záchranné archeologické výzkumy pražského muzea na území zejm. historického jádra Prahy a dále se podílí na vědeckém zpracování a vyhodnocení archeologického sbírkového fondu. S dosaženými výsledky seznamuje odbornou veřejnost, a to prostřednictvím stěžejních pražských periodik v této oblasti. Jde předně o sborníky Archaeologica Pragensia a Pražský sborník historický. Zároveň s tím některá zajímavá odborná témata z archeologických výzkumů prezentuje na domácích i zahraničních konferencích. Je mj. členem České archeologické společnosti (ČAS) a Německé společnosti pro archeologii středověku a novověku (DGAMN).
 

  • Výběr z publikační činnosti
     

1994: Raně středověké pohřebiště na Václavském náměstí čp. 784 v Praze. Archeol. rozhl. 46, s. 454-463 (et V. Huml).
1995: Nález německého denáru z 10. století v Husově ulici v Praze 1. Num. listy 4, s. 118-119 (et J. Hásková).
1996: Nový románský objekt v areálu ČVUT v Praze, Husova ul. čp. 240/I. Archaeol. Prag. 12, s. 185-218.
1996: Archeologický výzkum při budování kolektoru „Centrum 1.A". Archaeol. Prag. 12, s. 309-322.
1997: K osídlení areálu kostela sv. Michala a Malého náměstí na Starém Městě pražském. In: Život v archeologii středověku, s.253-262 (et V. Huml).
1997: Archeologická dokumentace v areálu bývalého hřbitova u kostela sv. Jindřicha na Novém Městě pražském. Archaeol. Prag. 13, s. 173-181, (et M. Dobisíková).
1997: Archeologický výzkum při výstavbě kolektorových šachet v prostoru Havelského města v letech 1994-1995. Archaeol. Prag. 13, s. 157-172.
1998: K problematice raně středověkých komunikací v prostoru pražského Malého náměstí a řešení jeho vzniku. Archaeol. Hist. 23, s.  27-34.
1998: Archeologický výzkum při rekonstrukci hotelu Adria na Václavském náměstí čp. 784/II v roce 1992. Archaeol. Prag. 14, s. 149-179 (et. V. Huml).
1998: Stavební činnost a předlokační osídlení v prostoru Václavského náměstí ve světle záchranných archeologických výzkumů. Documenta Pragensia 17, s. 25-35.
1999: Předběžné poznatky o některých vodotečích na území Starého a Nového Města pražského. Nástin každodenního života kolem strouhy na pomezí městského a venkovského prostředí. Archaeol. Hist. 24, s. 143-150 (et J. Beneš).
2000: Panelový přehled environmentálních částí archeologických výzkumů Muzea hlavního města Prahy. Archaeol. Hist. 25, s. 443-445 (et J. Beneš).
2002: Interdisziplinäre Untersuchung des Grabens der mittelalterlichen Fortifikation in Prag. Medieval Europe Basel 2002, olume: 3, s. 377-382 (et J. Beneš).
2002: Archaeobotany of the Old Pratur Town defence  system, Czech Republic: archaeology, macroremains, pollen, and diatoms. Veget. Hist. Archaeobot. 11, s. 107-109 (et al.).
2002: Nové nálezy z areálu bývalého hřbitova u sv. Jindřicha na Nové Městě. Archaeol. Prag. 16, s. 141-154.
2003: Jindřišská věž a okolí očima archeologa. In: Stověžatá Praha, s.  91-96.
2005: Z příspěvků archeologie ke studiu vodních poměrů v historickém jádru Prahy. Documenta Prag. 25, s. 39-46.
2005: Stavební záměry a výzkum studny v čp. 4-I na Malém náměstí v Praze. Archaeol. Hist. 30,  s. 125-148.
2008: Místo stavby pražské podhradí. Stavebník:neznámý (Příspěvek k vývoji fortifikace v pravobřežní sídlištní aglomeraci). FUMA V, s. 162-173.