Archeologie

Navazující magisterské studium, jednooborové

Název studijního oboru: Archeologie (navazující magisterské studium)
Forma studia: prezenční

Studijní plán: Archeologie (jednooborové)

 

◾ Charakteristika studijního oboru:

Magisterský studijní obor Archeologie má za cíl rozšíření teoretických vědomostí i praktických znalostí studenta, který předtím absolvoval tentýž bakalářský studijní obor. V magisterském studiu je důraz kladen jednak na prohloubení jeho znalostí z archeologické teorie a metodologie (viz kurzy „Archeologická teorie, metoda a kritika pramenů", „Nedestruktivní archeologie" nebo „Prostorová archeologie a GIS") a jednak na rozšíření přehledu o celoevropských souvislostech pravěku až raného novověku. Zatímco v bakalářském studijním programu byla hlavní pozornost zaměřena na poznání jednotlivých epoch v českých zemích a především pak v jihočeském regionu, v magisterském studijním programu se studenti seznámí s evropským kontextem archeologických pramenů v jednotlivých epochách pravěku až novověku. V rámci své specializace, určené výběrem magisterské práce a řešené v daných specializačních seminářích, si pak studenti budou moci vybrat z celé řady povinně volitelných předmětů, které komplexním způsobem pokrývají jak dílčí archeologická témata (např. pravěká náboženství, industrie doby kamenné), tak i témata spojená s příbuznými vědními obory (např. historie, numismatika, etnoarcheologie, dějiny umění, přírodovědecké obory, památková péče). Praktické znalosti s prováděním archeologického výzkumu, dokumentací archeologických situací či laboratorním zpracováním artefaktů si pak studenti prohloubí v rámci povinné letní archeologické praxe.
 

◾ Profil absolventa studijního oboru:

Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Archeologie bude moci působit jako profesionální archeolog, který je schopen samostatně zajistit a provádět archeologické výzkumy a jejich zpracování, vyhodnocení a prezentaci. V teoretické rovině bude obeznámen se všemi kategoriemi archeologických pramenů v českých zemích, k nimž bude znát všechny potřebné evropské souvislosti. Absolventi budou mít nejen důkladnou znalost české oborové literatury, ale základním způsobem se budou orientovat i v celoevropské produkci. V praktické rovině absolvent zvládne veškeré postupy terénní prospekce, exkavace a dokumentace archeologických pramenů, bude schopen jejich jak základního laboratorního, tak i teoretického zpracování. Všechny potřebné dovednosti prokáže student nejen absolvováním všech zapsaných kurzů, ale i úspěšným obhájením své magisterské práce, která bude výstupem jeho samostatné práce jak v terénu, tak při zpracování jím získaných poznatků

 

◾ Charakteristika profesí a institucí, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání:

a. profese

archeolog (vedoucí archeologického výzkumu; člen profesního týmu se schopností samostatně řešit úkoly v oboru archeologie), archeolog - památkář; archeolog - muzejník

b. instituce

Archeologické ústavy AV ČR; Ústavy archeologické památkové péče; Národní památkové ústavy; muzea; státní a samosprávné orgány a instituce; neziskové ad. společnosti a organizace, působící v oblasti archeologie a památkové péče.
 

◾ Rozsah státních závěrečných zkoušek:

Posluchač po absolvování předepsaného studijního plánu složí státní závěrečnou zkoušku, která se skládá ze tří základních bloků otázek, vycházejících z vyučovaných kurzů. V prvním bloku prokáže student znalosti z archeologické teorie a metodologie, ve druhém z archeologie pravěku a raného středověku a ve třetím bloku ze středověké a postmedievální archeologie. 


◾ Rozsah odborné praxe: 2 týdny terénní archeologická praxe

◾ Doporučovaná témata zadávaných magisterských prací:

  • dějiny regionálního archeologického bádání
  • nemovité archeologické památky, lokality a objekty
  • movité nálezy z archeologických výzkumů
  • archeologické muzejní sbírkové fondy
  • problematika typologií a databází archeologického materiálu
  • památková ochrana archeologických nálezů
  • předhistorické a historické kultury, kulturní projevy a jejich odraz v regionální hmotné kultuře