Historie - Archeologie

Bakalářské dvouoborové studium

Název studijního oboru: Archeologie(dvouoborové)
Forma studia: prezenční

Kombinace: Historie - Archeologie

Studijní plán: Archeologie

                       Historie

                       Dvouoborový společný základ

 

◾ Cíle studia studijního oboru:

Cílem studia je připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky se zaměřením na archeologickou památkovou péči a využít jejich znalostí z oboru archeologie v oblastech vědy a výzkumu (terénní technik, asistent vedoucího archeologického výzkumu, dokumentační pracoviště), státní správy a samosprávy (příprava podkladů z oblasti archeologie pro potřeby památkové péče) a muzejnictví (základní způsoby třídění, dokumentace a evidence archeologických sbírek).

◾ Rozsah státních závěrečných zkoušek:

 1. Obhajoba bakalářské práce.
 2. Zkouška z archeologie a historie
   

◾ Profil absolventa studijního oboru obsahuje:

 1. vymezení výstupních znalostí a dovedností:

  Dějiny oboru, terminologie, chronologie; znalost pravěkého, středověkého a postmedieválního období na základě archeologických pramenů na území ČR a v Evropě; základní orientace v archeologii a státní památkové péči; základy pravěké a historické hmotné kultury; základní znalosti z environmentální archeologie, archeologie v muzejní praxi - základní způsoby dokumentace a evidence; aplikace základních archeologických metod a postupů v terénní praxi.

 2. kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:

  Studium je zaměřeno na zvládnutí základní teoretické a praktické oborové metodiky a její aplikace při výkonu archeologické památkové péče v praxi. Vedle výuky slouží k naplnění tohoto programu i seminární příprava (specializované exkurze, práce s materiálem a odbornou literaturou) a terénní praxe, kde se studenti učí základním postupům při záchraně a ochraně archeologických lokalit a movitých nálezů. Studium se bude postupně zaměřovat na detailnější znalost hmotné kultury z historicky mladších (zvláště středověkých a postmedieválních) období tak, jak to vyžaduje současná potřeba na záchranných archeologických výzkumech (až 80 % terénních záchranných akcí se vztahuje k dějinám osídlení od středověku po novověk). S ohledem na potřeby státní správy a samosprávy by měl být absolvent schopen v základních bodech znát a interpretovat legislativu v oblasti archeologie a památkové péče.

 3. charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání:

  1. profese
 • terénní technik archeologického výzkumu
 • asistent vedoucího archeologického výzkumu
 • pracovník specializovaného dokumentačního pracoviště souvisejícího s výkonem archeologické památkové péče
 • spolupracovník v oblasti státní památkové péče (příprava podkladů z oblasti archeologie)

 

      2. instituce

 • Archeologický ústav AV ČR a pracoviště pověřená prováděním archeologických výzkumů na území ČR (muzea, ústavy archeologické památkové péče, další právní subjekty s oprávněním
 • muzea a památníky
 • instituce státní správy a samosprávy (krajské úřady, obce s rozšířenou působností)
 • národní památkové ústavy, příp. jimi provozované objekty
 • oblast cestovního a turistického ruchu

 

◾ Rozsah odborné praxe: 10 dnů v průběhu studia

◾ Doporučovaná témata zadávaných bakalářských prací:

 • pravěké lokality na území jižních Čech
 • středověké lokality na území jižních Čech
 • vybrané solitéry nebo soubory hmotné kultury z archeologických výzkumů na území jižních Čech
 • prospekce, evidence a dokumentace archeologických památek na území jižních Čech
 • osobnosti v oboru pravěké a středověké archeologie z jižních Čech
 • památková ochrana a stav zapsaných archeologických památek z oblasti jižních Čech
 • práce se (zvláště starými) sbírkovými fondy archeologického charakteru z muzeí a dalších institucí v jižních Čechách