Nové trendy v současné češtině

Předmětem kurzu bude představení nejnovějších trendů v současné češtině a prezentace metodologických nástrojů současné lingvistiky. Jednotlivé přednášky posluchače seznámí s aktuálními vědeckými poznatky oboru, soustředí se zejména na problematiku jazykové variability při konstituování jazykového systému, a dále budou představeny lingvistické databáze a možnosti využití jejich dat ve výuce češtiny na středních školách (Český národní korpus, SyD, KonText). Účastníci kurzu budou také seznámeni s nejnovějšími lingvistickými publikacemi a časopisy. Kurz bude koncipován s ohledem na praktickou využitelnost nových poznatků ve středoškolské výuce. V každém běhu kurzu budou přednášena dvě z níže uvedených témat.  
 

Tematický plán:

1. Vliv mluvené řeči na současný (orto)grafický systém češtiny

2. Vokalická kvantita a její nestandardní užití vzhledem ke spisovné češtině

3. Regionálně specifické morfologicko-syntaktické jevy a způsoby jejich hodnocení vzhledem ke spisovné češtině

4. Seznámení s projektem Českého národního korpusu (ČNK) a způsoby jeho využití při výuce češtiny na SŠ.

5. Elektronické aplikace SyD a KonText jako zdroj poznávání specifik českého jazyka

6. Využití elektronických slovníků a zdrojů Ústavu pro jazyk český AV ČR, vyhledávání v Internetové jazykové příručce.

7. Současné lingvistické publikace a časopisy

 

Vzdělávací program bude organizován formou jednodenního kurzu (4h přednáška + 1h workshop). V závěrečném workshopu budou účastníci kurzu prezentovat možnosti začlenění získaných poznatků do praxe středoškolské výuky. Workshop nabídne prostor pro vzájemné sdílení zkušeností a názorů nejenom účastníků kurzu navzájem, ale bude i zpětnou vazbou pro přednášející.