Publikační činnost

1. Odborné monografie 

1. JUNKOVÁ, Bohumila. Jazyková dynamika současné publicistiky. Praha: ARSCI, 2010. 240 s. ISBN 978-80-7420-007-6.

 

2. Kapitoly v odborných monografiích

5. JUNKOVÁ, Bohumila. Názory diskutujících na internetu na přechylování příjmení. In: MINÁŘOVÁ, Eva, SOCHOROVÁ, Dagmar, ZÍTKOVÁ, Jitka. Vlastní jména v textech a kontextech. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 78-83. ISBN 978-80-210-6631-1.

4. JUNKOVÁ, Bohumila. Způsoby reprezentace názorů v psaných textech funkčního stylu prostěsdělovacího na internetu. In: KLÍMOVÁ, Květoslava, KOLÁŘOVÁ, Ivana, TUŠKOVÁ, Jana Marie. Stylistika v kontextu historie a současnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 209-214. ISBN 978-80-210-6114-9.

3. JUNKOVÁ, Bohumila. Reprezentace mluvenosti v nepřipravených psaných textech na internetu. In: Jazyk a diskurs v kultúrnom a politickom kontexte. Bratislava: FF UK, 2011, s. 198-205. ISBN 978-80-224-1334-3.

2. JUNKOVÁ, Bohumila. K některým aspektům interkulturní komunikace v psané české publicistice. In: Ivanič, Peter, Hetényi, Martin, Taneski, Zvonko. Európske kontexty interkultúrnej komunikácie. Nitra: UKF, 2009, s. 640-647. ISBN 978-80-8094-564-0.

1. JUNKOVÁ, Bohumila. Interkulturní vlivy na mluvenou komunikaci obyvatel Českých Budějovic na přelomu 19. a 20. století. In: DOHNALOVÁ, Marie. Czechkid teoretické texty – audio nahrávky. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007, s. 45-49. ISBN 978-80-7204-551-8.

 

3. Články v odborných periodikách

3.1. Články v zahraničních recenzovaných časopisech

10. JUNKOVÁ, Bohumila. Intercultural communication: the journalist versus the reader. Stil: mezinárodní časopis. 2009, 8, s. 147-154, ISSN: 1451-3145.

9. JUNKOVÁ, Bohumila. Means of sentence condensation in written journalism. Stil: mezinárodní časopis. 2008, 7, s. 257-263, ISSN: 1451-3145.

8. JUNKOVÁ, Bohumila. The Competition of Lexical Means in Czech Written Journalism. Stil: mezinárodní časopis. 2007, 6, s. 247-254. ISSN 1451-3145.

7. JUNKOVÁ, Bohumila. Čas v psané publicistice. 2007, XVI, s. 415-422. ISSN 1230-2287.

6. JUNKOVÁ, Bohumila. Written journalism and language culture. Stylistyka. 2006, XV, s. 377-384. ISSN 1230-2287.

5. JUNKOVÁ, Bohumila, JAKLOVÁ, Alena. The Czech Republic as reflected in texts by czechs living in the USA (Česká republika v textech krajanů a krajanek žijících v USA). Stylistyka. 2004, XIII, s. 303-314. ISSN 1230-2287.

4. JUNKOVÁ, Bohumila, JAKLOVÁ, Alena. Humor v komentářích českých novin na počátku tisíciletí. Stil: mezinárodní časopis. 2004, s. 423-428. ISSN 1451-3145.

3. JUNKOVÁ, Bohumila. Lexikální prostředky cizího původu v české publicistice. Stylistyka. 2003, XII, s. 341-352. ISSN 1230-2287.

2. JUNKOVÁ, Bohumila. Obrazná pojmenování metaforická a jejich funkce v psaných publicistických textech. Stylistyka. 2002, XI, s. 383-396. ISSN 1230-2287.

1. JUNKOVÁ, Bohumila. Několik poznámek k jazyku a stylu českých žurnalistických textů. Tekst v mediach. 2002, s. 251-258. ISBN 83-7171-506-4.

 

3.2. Články v domácích recenzovaných časopisech

1. JUNKOVÁ, Bohumila. Agresivita v diskusích na internetu. Nová čeština doma a ve světě. 2017, 1, s. 39-44. ISSN 1804-367X.

 

4. Články ve sbornících

58. JUNKOVÁ, Bohumila. Stylově příznaková apelativa a propria tvořená účastníky diskuse na internetu. In Jazyk a jazykověda v súvislostiach. Bratislava 2017, s. 145-153, ISBN 978-80-223-4422-7.

57. JUNKOVÁ, Bohumila. Frazémy v diskusích na internetu. In Svět v obrazech a ve frazeologii – World in Pictures and in Phraseology. Praha: UK, 2017, s. 109-116, ISBN 978-80-7290-964-3.

56. JUNKOVÁ, Bohumila. K jazyku a stylu spontánní psané komunikace na internetu. In: Sociolekty v současnosti. Plzeň: ZČU, 2016, s. 64-69. ISBN 978-80-261-0594-7.

55. JUNKOVÁ, Bohumila. Čtvrt století LŠSS na Ústavu bohemistiky FF JU. In: Čeština jako cizí jazyk VIII. Praha: UK, 2016, s. 345-355. ISBN 978-80-88176-04-6.

54. JUNKOVÁ, Bohumila. Germanismy v románu Popelky Biliánové „Paní Katynka z Vaječného trhu“. In: Deutsch ohne Grenzen. Brno: Tribun EU, 2015, s. 311-324. ISBN 978-80-263-0931-4.

53. JUNKOVÁ, Bohumila. Kontaktové prostředky v psané publicistice. In: Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: 2010, s. 279-291. ISBN 978-80-8083-960-4.

52. JUNKOVÁ, Bohumila. Mluva vinařů. In: Slang a argot. Plzeň: ZČU, 2008, s. 49-52. ISBN 978-80-7043-764-3.

51. JUNKOVÁ, Bohumila. Infozábava v psané publicistice. In: Člověk – jazyk – text. České Budějovice: 2008, FF JU, s. 191-194. ISBN 978-80-7394-075-1.

50. JUNKOVÁ, Bohumila. Vlastní jména v psané publicistice. In: Onomastika a škola 8. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 145-152, ISBN 978-80-7041-167-4.

49. JUNKOVÁ, Bohumila. K výuce češtiny pro cizince na FF JU. In: Jazyk a literatúra v škole – zážitok a poznanie. Prešov: 2008, s. 53-58, ISBN 978-80-8068-788-5.

48. JUNKOVÁ, Bohumila. Stylizace mluvenosti v psané publicistice. In: Hovorená podoba jazyka v médiach. Nitra: FF UKF, 2008, s. 89-96. ISBN 978-80-8094-293-9.

47. JUNKOVÁ, Bohumila. Přívlastek v psané publicistice a jeho sémantika. In: Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: 2007, s. 249-253. ISBN 978-80-8083-455-5.

46. JUNKOVÁ, Bohumila. Výuka českého jazyka pro cizince na FF JU v Českých Budějovicích In: XIII. Slavistická čtení na paměť profesora P. A. Dmitrieva a profesora G.I.Safronova. Sankt Petěrburg:Státní univerzita v Sankt Petěrburku, 2007, s. 224-229. ISBN 978-5-8465-0713-5.

45. JUNKOVÁ, Bohumila. Expresivita v české publicistice. In: Wyraźanie emocji. Lódž: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006, s. 114-120. ISBN 978-83-7525-025-1.

44. JUNKOVÁ, Bohumila. Prostorové orientátory v psané publicistice. In: Prostor v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2007, s. 138-140. ISBN 978-80-7044-863-2.

43. JUNKOVÁ, Bohumila. Kulturní frazémy v psané publicistice. In: Komunikace – styl – text. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Ústav bohemistiky, 2006, s. 87-92. ISBN 80-7040-819-7.

42. JUNKOVÁ, Bohumila. Jazykové analýzy textů o počasí. In: Analytické sondy do textu 2. Banská Bystrica: Katedra slovakistiky UMB, 2006, s. 154-157. ISBN 80-8083-184-X.

41. JUNKOVÁ, Bohumila. Problematika času v psané publicistice. In: Čas v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2005, s. 130-134. ISBN 80-7044-716-8.

40. JUNKOVÁ, Bohumila. Generalizované a specifikované vyjadřování v současné české publicistice. In: Nacionalno-kulturnyj komponent v texte i v jazyke. Minsk: Bělorusskij gosudarstvennyj universitet 2005, s. 83-85. ISBN 985-6684-16-1.

39. JUNKOVÁ, Bohumila. Aluze v psané publicistice. In: Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích: sborník textů z mezinárodní vědecké konference. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005, s. 119-124. ISBN 80-7368-101-3.

38. JUNKOVÁ, Bohumila. Parémie v současných psaných publicistických textech. In: Parémie národů slovanských: sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 10.–11. 11. 2004. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005, s. 54-63. ISBN 80-7368-100-5.

37. JUNKOVÁ, Bohumila. Několik poznámek k mluvě mládeže dnes. In: Sborník přednášek z VII. Konference o slangu a argotu v Plzni 24.–25. září 2003. Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, 2005, s. 88-92.

36. JUNKOVÁ, Bohumila. Nespisovnost a mluvenost v románu Petry Hůlové „Paměť mojí babičce“. In: Spisovnost a nespisovnost: zdroje, proměny a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 345-349. ISBN 80-210-3568-4.

35. JUNKOVÁ, Bohumila. Aktualizace frazémů v současné české publicistice. In: Frazeologické štúdie III k 13. kongresu slavistov v Ľubľane. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2003, s. 90-98. ISBN 80-8898-37-5.

34. JUNKOVÁ, Bohumila. Funkce grafických a ideografických prostředků v publicistických textech. In: Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004, s. 280-285. ISBN 80-8055-979-1.

33. JUNKOVÁ, Bohumila. K jazyku a stylu informačních letáků a brožur farmaceutického průmyslu. In: Współczesne odmiany języka narodowego. Łódź: Wydawnictvo Uniwersitetu Łódzkiego, 2004, s. 283-290. ISBN 83-7171-798-9

32. JUNKOVÁ, Bohumila. Aluze v současné publicistice. In: V. slavistická čtení na paměť profesora P. A. Dmitrieva a profesora G. I. Safronova. Sankt Petěrburg: Státní univerzita v Sankt Petěrburgu, 2004, s. 199-201. ISBN 5-8465-0277-6.

31. JUNKOVÁ, Bohumila. K obraznosti a expresivitě v současné publicistice. In: Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2004, s. 129-138. ISBN 83-911312-6-2.

30. JUNKOVÁ, Bohumila. Internacionalismy v současné psané publicistice. In: Internacionalismy v nové slovní zásobě. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2003, s. 106-114. ISBN 80-86496-11-2.

29. JUNKOVÁ, Bohumila. Funkce uvozovek v současných českých žurnalistických textech. In: Komunikácia a text. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2003, s. 312-322. ISBN 80-89038-21-2.

28. JUNKOVÁ, Bohumila. Expresivita v psaných publicistických textech 90. let. In: Okraj a střed v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2003, s. 193-199. ISBN 80-7044-479-7.

27. JUNKOVÁ, Bohumila. K vývojovým tendencím v české publicistice 90. let. In: IV. slavistická čtení na paměť profesora P. A. Dmitrieva a profesora G. I. Safronova. Sankt Petěrburg: Státní univerzita v Sankt Petěrburgu, filologická fakulta, 2003, s. 66-67. ISBN 5-8465-0121-4.

26. JUNKOVÁ, Bohumila. Neologismy v češskoj publicistike. In: Nacional'no - kul'turnyj komponěnt v těxtě i v jazyke. Minsk: Bělorusskij gosudarstvennyj universitet, 2003, s. 243-247. ISBN 985-6684-16-1.

25. JUNKOVÁ, Bohumila. Didaktické barokní texty s náboženskou tematikou, jejich jazyk a styl.  In:  Balbínovská miscellanea, Sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína. Klatovy: Městská knihovna Klatovy, 2002, s. 141-146. ISBN 80-238-9957-0.

24. JUNKOVÁ, Bohumila. Postojové výrazy a jejich funkce v současné žurnalistice. In: Język i literatura czeska u schyłku XX wieku - Český jazyk a literatura na sklonku XX. Století. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2001, s. 137-142. ISBN 80-7042-587-3; ISBN 83-88425-50-1.

23. JUNKOVÁ, Bohumila. Lexikální prostředky v české žurnalistice 90. let. In: Stylistyka a pragmatika. Katowice: Wydawnictwo Universitetu Śląskiego, 2001, s. 287-295. ISSN 0208-6336. ISBN 83-226-1104-8.

22. JUNKOVÁ, Bohumila. Generační rozdíly v mluvené a psané komunikaci. In: Jazyková komunikácia v 21. storočí. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,  2001, s. 214-224. ISBN 80-8055-464-1.

21. JUNKOVÁ, Bohumila. Frazeologické prostředky současné žurnalistiky. In: K aktuálnym otázkam frazeológie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2001, s. 156-167. ISBN 80-8050-407-5.

20. JUNKOVÁ, Bohumila. Stylizace dialogu v Duchovních pohádkách. In: Text a kontext v náboženskej komunikácii. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2001, s. 152-157. ISBN 80-8068-035-3.

19. JUNKOVÁ, Bohumila. Stylizace jazyka různých historických období v povídkách Milady Součkové. In: Neznámý člověk Milada Součková. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001, s. 129-135. ISBN 80-85778-32-7N.

18. JUNKOVÁ, Bohumila. Jazyk a styl Michnovy České mariánské muziky. In: K jazyku a stylu českých barokních textů II. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2000, s. 62-73. ISBN 80-7040-393-4.

17. JUNKOVÁ, Bohumila. Humor v publicistických textech Mladé fronty Dnes. In: Świat humoru. Opole: Uniwersytet Opolski, 2000, s. 291-296. ISBN 83-86881-27-5.

16. JUNKOVÁ, Bohumila. Persvazivní funkce v současné psané publicistice. In: Regulacyjna funkcja textów. Łódž: Wydawnictwo Uniwersitetu Łódzkiego, 2000, s. 159-166. ISBN 83-7171-371-1.

15. JUNKOVÁ, Bohumila.  Jazykové aktualizace v komentářích Mladé fronty DNES. In: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 1999, s. 161-164. ISBN 80-8055-287-8.

14. JUNKOVÁ, Bohumila. Mluvenostní prostředky v psané publicistice. In: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 1999, s. 87-90, ISBN 80-7044-240-9.

13. JUNKOVÁ, Bohumila. Pomístní jména v katastru obce Sázava na Pelhřimovsku. In: Propria v systému mluvnickém a slovotvorném: sborník příspěvků z mezinárodní konference „Onomastika a škola“ konané v Brně ve dnech 10.–11. 2. 1998. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 72-76. ISBN 80-210-2031-8.

12. JUNKOVÁ, Bohumila. Knoflíkářský slang. In: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 1998, s. 91-95.

11. JUNKOVÁ, Bohumila. Jazyk barokních duchovních pohádek. In: K jazyku a stylu českých barokních textů I. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1998, s. 111-116. ISBN 80-86266-02-8.

10. JUNKOVÁ, Bohumila. Jazyk komentářů Jiřího Leschtiny. In: Spisovnost a nespisovnost dnes: sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a Nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Brno: Masarykova univerzita, 1996, s. 163-165. ISBN 80-210-1304-4.

9. JUNKOVÁ, Bohumila. Některé mluvenostní stylizace v jihočeských prózách Františka Skorunky. In: Pocta Dušanu Šlosarovi. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 147-152. ISBN 80-85834-39-1.

8. JUNKOVÁ, Bohumila. Jazykové aktualizace a automatizace v současné publicistice. In: Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha: Univerzita Karlova, 1995, s. 307-309.

7. JUNKOVÁ, Bohumila. Mluvenostní stylizace v jihočeských prózách Mileny Brůhové. In: Jazyk a řeč jihočeského regionu IV. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1995, s. 67-89.

6. JUNKOVÁ, Bohumila. Termíny v meteorologii. In: Termina 94. Liberec: Státní pedagogické nakladatelství, 1995, s. 164-168.

5. JUNKOVÁ, Bohumila. Využití nespisovných jazykových prostředků v dílech současných jihočeských autorů. In: Jazyk a řeč jihočeského regionu III. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1994, s. 82-104.

4. JUNKOVÁ, Bohumila. Specifičnost literární komunikace se zaměřením na literární dialog. In: Jazyk a řeč jihočeského regionu II. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1993, s. 69-81.

3. JUNKOVÁ, Bohumila. Některé mluvenostní jevy v románu Petra Pavlíka. In: Jazyk a řeč jihočeského regionu I. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1992, s. 85-93.

2. JUNKOVÁ, Bohumila. Několik poznámek k možnostem zefektivnění výuky historicky orientovaných jazykovědných disciplín. In: Jednotná škola, její vznik, úkoly a problémy. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1988, s. 77-79.

1. JUNKOVÁ, Bohumila. Zobecnění některých připomínek učitelů z dotazníkového šetření. In: K novému pojetí výchovy a vzdělávání učitelů v soc. společnosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1988, s. 107-109.

 

5. Učební texty a odborné výstupy aplikačního typu

5.1. Učební texty

13. JUNKOVÁ, Bohumila. Čeština pro cizince IV. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1998. 77 s.

12. JUNKOVÁ, Bohumila, JAKLOVÁ Alena, JANEČKOVÁ, Marie. Praktická mluvnice češtiny I. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1997. 154 s. ISBN 80-7040-224-5.

11. JUNKOVÁ, Bohumila. Vybrané kapitoly z fonetiky a fonologie českého jazyka. 2. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1996. 65s. ISBN 80-7040-166-4.

10. JUNKOVÁ, Bohumila. Něco navíc k obrazným pojmenováním. In: MARTINKOVÁ, Věra. Teorie literatury netradičně. Praha: Trizonia, 1995, s. 124-125.

9. JUNKOVÁ, Bohumila. Tvarosloví staroslověnštiny. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1995. 60 s. ISBN: 80-7040-124-9.

8. JUNKOVÁ, Bohumila. Zpěvník 25 jihočeských lidových písní se slovníkem. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1994. 38 s.

7. JUNKOVÁ, Bohumila. Texty publicistické - zprávy z denního tisku. In: JANEČKOVÁ, Marie a kol. Cvičebnice češtiny pro cizince s texty. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1994, s. 33-35.

6. JUNKOVÁ, Bohumila. Texty publicistické - oblast sportu. In: JANEČKOVÁ, Marie a kol. Cvičebnice češtiny pro cizince s texty. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1994, s. 35-38.

5. JUNKOVÁ, Bohumila. České Budějovice (učební lekce č. 1). In: JUNKOVÁ, Bohumila a kol. Základy češtiny pro cizince III. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1994, s. 7-10.

4. JUNKOVÁ, Bohumila. Počasí (učební lekce č. 7). In: JAKLOVÁ, Alena a kol. Základy češtiny pro cizince II. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1993, s. 40-44.

3. JUNKOVÁ, Bohumila. Náš pokoj (učební lekce č. 3). In: JANEČKOVÁ, Marie a kol. Základy češtiny pro cizince I. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1993, s. 15-20.

2. JUNKOVÁ, Bohumila, ALEXOVÁ, Jarmila, HOLUB, Zbyněk, JAKLOVÁ, Alena, JANEČKOVÁ, Marie, VÁCHOVÁ, Alena. Úvod do studia českého jazyka. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1991. 128 s.

1. JUNKOVÁ, Bohumila. Vybrané kapitoly z fonetiky a fonologie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1991. 110 s. ISBN 80-7040-034-X.

 

6. Popularizační texty

1. JUNKOVÁ, Bohumila. Pomístní jména na Pacovsku. Vlastivědný sborník Pelhřimovska. 1997, 8, s. 33-38.

 

9. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí a v ČR a vyžádané přednášky v zahraničí

9.1. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

29. Stylově příznaková apelativa a propria tvořená účastníky diskuse na internetu. Jazyk a jazykověda v súvislostiach. Mezinárodní lingvistická konference. Univerzita Komenského v Bratislave, 11.–12. 9. 2017.

28. Výskyt reprodukcí řeči vlastní a cizí v diskusích na internetu. Fakulta humanitních vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 17.–18. 9. 2015.

27. Reprezentace mluvenosti v nepřipravených psaných textech na internetu. In Slavomír Ondrejovič (ed.) Jazyk a diskurs v kultúrnom a politickom kontexte. Bratislava: Vega, Vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied, s. 198 – 206, ISBN 978-80-224-1334-3.

26. Kontaktové prostředky v psané publicistice. Mezinárodní lingvistická konference Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, září 2009.

25. K některým aspektům interkulturní komunikace v psané české publicistice. Európske kontexty interkultúrnej komunikácie. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, září 2008.

24. K výuce češtiny pro cizince na FF JU.  Mezinárodní vědecká konference Jazyk a literatura v škole – zážitok a poznanie. Prešovská univerzita v Prešove, 18.–19. 10. 2007.

23. Stylizace mluvenosti v psané publicistice.  Mezinárodní vědecká konference Hovorená podoba jazyka v médiach. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 11.–12. 9. 2007.

22. Přívlastek v psané publicistice a jeho sémantika. Mezinárodní vědecká konference Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici , 13.–15. 9. 2006.

21. Výuka českého jazyka pro cizince na FF JU v Českých Budějovicích. XIII. Slavistická čtení na paměť profesora P. A. Dmitrieva a profesora G. I. Safronova. Státní univerzita v Sankt Petěrburgu, září 2006.

20. Expresivita v české publicistice. Mezinárodní lingvistická konference Wyraźanie emocji. Univerzita Lódž, duben 2015.

19. Generalizované a specifikované vyjadřování v současné české publicistice. Mezinárodní vědecká konference Nacionalno-kulturnyj komponent v texte i v jazyke. Belorusskij gosudarstvennyj universitet, 7.–9. 4. 2005.

18. Jazykové analýzy textů o počasí. Mezinárodní konference Analytické sondy do textu. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 19. 4. 2005.

17. Funkce grafických a ideografických prostředků v publicistických textech. Mezinárodní konference Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 3.–4. 9. 2003.

16. Aluze v současné publicistice. Mezinárodní konference IV. Slavistická čtení věnovaná památce profesora P. A. Dmitrieva a profesora F. I. Safronova. Univerzita v Sankt-Petěrburgu, 11.–13.9. 2003.

15. K obraznosti a expresivitě v současné publicistice. Mezinárodní konference Český jazyk a literatura ve 20. století. Walbrzych, 15.–16.5.2003.

14. K jazyku a stylu informačních letáků a brožur farmaceutického průmyslu. Konference Współczesne odmiany języka narodowego. Univerzita Lodž, 6.–7. 5. 2003.

13. Neologismy v současné publicistice. Mezinárodní vědecká konference Jazyk i socium, Minsk: Běloruskij gosudarstvennyj universitet, Filologičeskij fakultet, 7.- 9. 12. 2002.

12. K vývojovým tendencím v české publicistice 90. let. Mezinárodní vědecká konference III. slavistická čtení věnovaná profesoru P. A. Dmitrievovi a profesoru G. I. Safronovovi. Univerzita v Sankt-Petěrburku, 12.–14.9.2002.

11. Aktualizace frazémů v současné české publicistice. Mezinárodní konference Frazeologické štúdie III k 13. kongresu slavistov v L'ubl'ane. Univerzita Komenského v Bratislave, 28. 6. 2002.

10. Funkce uvozovek v současných českých žurnalistických textech. Mezinárodní konference Komunikácia a text. Prešovská univerzita, 15.–16. 11. 2001.

9. Postojové výrazy a jejich funkce v současné žurnalistice. Mezinárodní konference Český jazyk a literatura na sklonku 20. století.  Wałbrzych,  26.–27. 4. 2001.

8. Několik poznámek k jazyku a stylu českých žurnalistických textů. Mezinárodní konference Tekst w mediach. Univerzita Łódž, 24.–25. 4. 2001.

7. Lexikální prostředky v české žurnalistice 90. let. Mezinárodní konference Stylistyka a pragmatika. Katowice, 18.–20. 10. 2000.

6. Generační rozdíly v mluvené a psané komunikaci. Mezinárodní konference Jazyková komunikácia v 21. storočí, pořadatel: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 13.–14. 9. 2000.

5. Frazeologické prostředky současné žurnalistiky. Mezinárodní konference Intersemiotický aspekt frazeológie. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, 7.–8. 12. 1999.

4. Stylizace dialogu v duchovních pohádkách. Mezinárodní konference Text a kontext v náboženskej komunikácii. Prešovská univerzita v Prešove, 4.–5. 11. 1999.

3. Humor v publicistických textech "Mladé fronty Dnes". Mezinárodní konference Style humoru. Universytet Opolski, 7.–9. 10. 1999.

2. Persvazivní funkce v současné psané publicistice. Mezinárodní konference Regulacyjna funkcja textów. Uniwersytet Łodzki, 27.–28. 4. 1999. 

1. Jazykové aktualizace v komentářích MF Dnes. Mezinárodní konference Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. Donovaly, 11.–13. 9. 1997.

 

9.2. Referáty na mezinárodních konferencích v ČR

25. Frazémy v diskusích na internetu Mezinárodní vědecká konference Svět v obrazech a frazeologii. Univerzita Karlova, 24.–26. 11. 2016.

24. Čtvrt století LŠSS na Ústavu bohemistiky FF JU. VIII. mezinárodní sympózium o češtině v zahraničí. Univerzita Karlova, 16.–20. 8. 2016.

23. K jazyku a stylu spontánní psané komunikace na internetu. 9. konference o slangu a argotu. Západočeská univerzita v Plzni, 26.11.–27.11. 2014.

22. Germanismy v románu Popelky Biliánové „Paní Katynka z Vaječného trhu“. Mezinárodní vědecká konference Deutsch ohne Grenzen. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 16.–18. 9. 2014.

21. Názory diskutujících na internetu na přechylování příjmení. Mezinárodní vědecká konference Vlastní jména v textech a kontextech. Masarykova univerzita, 30.–31. 1. 2014.

20. Způsoby reprezentace názorů v psaných textech funkčního stylu prostěsdělovacího na internetu. Mezinárodní vědecká konference Stylistika v kontextu historie a současnosti. Masarykova univerzita, únor 2012.

19. Mluva vinařů. Mezinárodní vědecká konference 8. konference o slangu a argotu. Západočeská univerzita v Plzni, 26.–27. 2. 2008.

18. Vlastní jména v psané publicistice. Mezinárodní vědecká konference Onomastika a škola 8, Univerzita Hradec Králové, 23.–24. 1. 2008.

17. Infozábava v současné psané publicistice. Konference Člověk – jazyk – komunikace. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 18.–20. 9. 2007.

16. Prostorové orientátory v psané publicistice. Mezinárodní lingvistická konference Prostor v jazyce a v literatuře. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 5.–7. 9. 2006.

15. Kulturní frazémy v psané publicistice. Mezinárodní lingvistická konference Komunikace-styl-text. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 20.–22. 9. 2005.

14. Aluze v psané publicistice. Mezinárodní vědecká konference Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. Ostravská univerzita, 13.–15. 9. 2005.

13. Parémie v současných psaných publicistických textech. Mezinárodní konference Parémie národů slovanských. Ostravská univerzita, 10.–11. 11. 2004.

12. Nespisovnost a mluvenost v románu Petry Hůlové „Paměť mojí babičce“. Mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost. Masarykova univerzita, 10.–12. 2.2004.

11. Několik poznámek k mluvě mládeže dnes. Mezinárodní konference O slangu a argotu. Západočeská univerzita v Plzni, 24.–25. 9. 2003.

10. Internacionalismy v české publicistice. Mezinárodní konference Internacionalismy v nové slovní zásobě. Ústav pro jazyk český AV ČR,16.–18. 6 2003.

9. Obraznost terminologie. Mezinárodní konference Termina 2003. Liberec, 27.–28.5.2003.

8. Expresivita v psaných publicistických textech 90. let. Mezinárodní konference Okraj a střet v jazyce a literatuře. Univerzita Jana Evengelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 3.–5. 9. 2002.

7. Didaktické barokní texty s náboženskou tematikou. Mezioborová konference Balbínovská miscellanea. Městská knihovna Klatovy, 3.–4. 11. 2001.

6. Stylizace jazyka různých historických období v povídkách Milady Součkové. Mezinárodní mezioborová konference Člověk neznámý - Milada Součková. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 9.–10. 2. 2000.

5. Knoflíkářský slang. Mezinárodní VI. konference o slangu a argotu. Západočeská univerzit v Plzni, 15.–17. 9. 1998.

4. Mluvenostní prostředky v psané publicistice. Mezinárodní konference Jinakost, cizost v jazyce a literatuře. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 8.–10. 9. 1998.

3. Jazyk komentářů Jiřího Leschtiny. Mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Masarykova univerzita, Brno – Šlapanice, 17.–19. 1. 1995.

2. Termíny v meteorologii. Mezinárodní konference Termina 94. Technická univerzita v Liberci, 21.–23. 6. 1994.

1. Jazykové aktualizace a automatizace v současné publicistice. Mezinárodní konference Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Univerzita Palackého, 23.–27. 8. 1993.

 

10. Ostatní

10.1. Habilitační práce

Lexikálněstylistické prostředky v současných psaných publicistických textech. Habilitační disertace, Olomouc, FF UP 2002, 192 s.

 

10.2. Disertační práce

Mluvenostní jevy v dílech současných jihočeských autorů. Kandidátská disertační práce, Brno, FF UJEP 1988, 252 s.

10.3. Zprávy

2. JUNKOVÁ, Bohumila. Konference o odborné komunikaci Termina 2003. Český jazyk a literatura. 2003 – 2004, 54, s. 149-150. ISSN 0009-0786.

1. JUNKOVÁ, Bohumila. Slovenská monografie o epistolárním stylu. Jazykovědné aktuality. 2003, XL(3, 4), s. 41-43. ISSN 1212-5326.

10.4 Recenze  

2. JUNKOVÁ, Bohumila. Recenzní posudek odborné monografie kolektivu autorů Katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Čeština v pohybu, Brno: Nakladatelství MU, 2016, ISBN: 978-80-210-8090-4

1. JUNKOVÁ, Bohumila. Recenzní posudek na odbornou knihu vydávanou Nakladatelstvím MU Brno autorky PhDr. Mgr. Dagmar Sochorové, Ph.D., „Výzkum mediální výchovy v edukaci učitelů českého jazyka a literatury“