BOHEMISTIKA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ (UBO/QZB1; UBO/QZB2)

(pro studenty podle nového SP AR 2014/2015, tedy studenty s číslem A14 ...)

OKRUHY OTÁZEK K BAKALÁŘSKÉ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

pro jednooborové bakalářské studium: BOHEMISTIKA (UBO/QZB1; UBO/QZB2)

 

→ ke stažení zde: PDFČeský jazyk

 

1. Národní jazyk a jejich útvary.

2. Klasifikace jazyků, jazyky západoslovanské, nářeční diferenciace češtiny.

3. Soustava českých hlásek, jejich vývoj ve staré češtině.

4. Morfologická a slovotvorná stavba slova.

5. Typy skloňování v současné češtině.

6. Soustava jmenných a slovesných gramatických kategorií.

7. Substantiva, jejich skloňování, syntaktické funkce.

8. Adjektiva, jejich klasifikace, skloňování, syntaktické funkce.

9. Zájmena, jejich klasifikace a skloňování.

10. Číslovky, jejich tvoření, klasifikace a skloňování.

11. Slovesa, tvary jednoduché a složené, slovesné třídy a vzory.

12. Neohebné slovní druhy, jejich klasifikace, tvoření a funkce.

13. Věta a výpověď jako základní syntaktické pojmy.

14. Větné vztahy dominační a koordinační, prostředky jejich vyjadřování.

15. Nadvětné syntaktické jednotky: věta složená a souvětí.

16. Tvoření podstatných jmen.

17. Tvoření přídavných jmen a příslovcí.

18. Tvoření sloves.

19. Geneze jazykového projevu, slohotvorní činitelé, slohové útvary a postupy.

20. Funkční styly, jejich klasifikace a charakteristika.


Literární historie a teorie

 

1. Periodizace starší české literatury a specifické subjekty předobrozeneckého literárního života.

2. Média a jazyky středověké a raně novověké literární komunikace.

3. Povaha obrozenské kultury a její proměny, jednotlivé modely národní literatury.

4. Český literární romantismus a biedermeier.

5. Česká próza 19. století.

6. Proměny české poezie ve druhé polovině 19. století.

7. České divadlo a drama od konce 18. století po Českou modernu.

8. Česká moderna, symbolismus a dekadence.

9. Předválečná moderna, česká literatura v souvislostech nastupujících uměleckých směrů - futurismus, kubismus, dada.

10. Expresionistická poezie a próza.

11. Avantgarda 20. - 40. let 20. století, poetismus a surrealismus.

12. Česká próza 20. - 30. let 20. století, proměny poetik a žánrů.

13. Česká poezie 20. - 30. let 20. století, proměny poetik a žánrů.

14. Česká literatura 40. let 20. století

15. Česká literatura 50. let 20. století.

16. Česká poezie 60. let 20. století.

17. Česká próza 60. let 20. století, drama a film.

18. Česká poezie v 70. a 80. letech 20. století v domácí produkci a v exilu.

19. Česká próza v 70. a 80. letech 20. století v domácí produkci a v exilu.

20. Česká literatura po roce 1989.