Postup při výběru tématu bakalářské / diplomové práce

Prosíme studenty, aby při výběru tématu bakalářské / diplomové práce dodržovali následující postup:

  • Student si vybere z nabídky vypsaných témat a obrátí se na příslušného vyučujícího. Případně je možné navrhnout vlastní téma.
  • Téma by vždy mělo být v souladu se studovaným oborem a s odborným zaměřením vyučujícího (lingvistika, literatura, didaktika). 
  • Vyučující po dohodě se studentem vypracuje zadání práce, které následně odsouhlasí ředitel ústavu a v poslední instanci schválí děkan fakulty.
  • Sekretářka URO vloží zadání do STAGu a student si přijde vyzvednout podepsaný originál.