URO/QZB7 Francouzský jazyk (FJEMO)

URO/QZB7 Francouzský jazyk (FJEMO)

Ústní zkouška z francouzského jazyka se skládá ze dvou částí:

1. zodpovězení dvou teoretických otázek (v češtině) – student si losuje jednu otázku z okruhu A a jednu otázku z okruhu B:
    A. Morfosyntax a odborný překlad
    B. Lexikologie a sémantika

2. pohovor nad odborným textem (ve francouzštině). Student prokáže důkladnou znalost odborné terminologie z oblasti práva a mezinárodního obchodu.

 

A - Morfosyntax a odborný překlad    

1. Třídění slov, slovní druhy, rozdíly mezi francouzským a českým pojetím.

2. Morfologické kategorie francouzských sloves (přehled).

3. Systém slovesných časů v indikativu a v konjunktivu, tvoření a funkce jednotlivých časů.

4. Použití konjunktivu ve větách hlavních i vedlejších (v. podmětné, předmětné, vztažné, příslovečné).

5. Slovesa plnovýznamová a pomocná, polopomocná slovesa a opisné slovesné vazby - jejich funkce a použití. Přísudek slovesný a jmenný.

6. Jmenné tvary sloves, tvoření a funkce.

7. Substantiva a adjektiva - ohýbání (flexe), stupňování.

8. Určovatelé (determinanty), typologie a základní vlastnosti. Použití a absence determinantu, kombinace determinantů.

9. Zájmena osobní a přivlastňovací.

10. Zájmena vztažná, tázací, ukazovací, neurčitá.

11. Neohebné slovní druhy (zejm. příslovce, předložky, prezentativy).

12. Struktura věty jednoduché, základní principy francouzského slovosledu.

13. Třídění vět vedlejších, věty vedlejší vztažné.

14. Morfosyntax vedlejších vět spojkových.

15. Souvětí souřadné - přehled vztahů a jejich formálních vyjádření.

16. Základní lexikální rysy právnické francouzštiny, právní termín a specifika jeho překladu, právní terminologie národní a evropská.

17. Deagentizace (nevyjádření původce děje) v odborném textu: trpný rod, neosobní vazby.

18. Základní překladatelské postupy (základní systémové rozdíly mezi češtinou a francouzštinou, transpozice slovnědruhová a syntaktická, modulace).

19. Základní překladatelské postupy (základní systémové rozdíly mezi češtinou a francouzštinou, koncentrace a diluce, étoffement a dépouillement).

20. Aktuální členění větné ve francouzštině, odpovídající prostředky vyjadřování AČV v překladu do češtiny.

 

B - Lexikologie a sémantika

1. Předmět lexikologie a sémantiky. Lexikální jednotka a slovo.

2. Současné francouzské lexikum a jeho původ. Prostředky obohacování slovní zásoby. Výpůjčky.

3. Derivace (derivační pravidlo, prefixace, sufixace, parasyntéza, regresivní derivace). Konverze, aferéza, apokopa. Zkratky a zkratková slova.

4. Kompozice ("composition populaire" a "composition savante").

5. Slovo jako jazykový znak. Pojem, význam, reference.

6. Systém v lexiku. Onomaziologické a sémaziologické studium. Strukturalistické přístupy k popisu lexikálního významu

7. Lexikální vztahy. Synonymie a antonymie. Homonymie a polysémie. Paronymie.

8. Změny významů a jejich příčiny.

9. Lexikografie.

 

Studijní literatura:

Morfosyntax:

Grevisse M., Goosse A.: Nouvelle grammaire française, DeBoeck - Duculot, Louvain-la-
Neuve, 1995

Riegel, M - Pellat, J.-C. - Rioul, R.: Grammaire méthodique du français, Quadrige, Paris,
2004.

Grevisse, M.: Le bon usage, Paris, Duculot, 1991 (či novější vydání)

Hendrich, J. - Radina, O., - Tláskal, J.: Francouzská mluvnice, Praha, SPN, 1992. (příp.
novější vydání)

Taišlová J.: Mluvnice francouzštiny, Leda, Praha, 2002


Lexikologie a sémantika

Niklas-Salminen, A., La lexicologie, Paris, A. Colin, 1997.

Lehmann, A. - Martin-Berthet, F.: Introduction à la lexicologie: sémantique et morphologie. 3. éd., revue et actualisée. Paris: Colin, 2008.

Šabršula, J., Základy francouzské lexikologie, Praha, SPN, 1983.

Touratier, C., La sémantique, Armand Colin/HER, Paris, 2000.

Ducháček, O., Précis de sémantique française, Brno, Univerzita J. E. Purkyně, 1967.

 

Odborná francouzština a odborný překlad

Knittlová, D. a kol., Překlad a překládání, Univerzita Palackého, Olomouc, 2010.

Kozmová, J., Brouland, P., Obchodní francouzština., Edika, Brno, 2013.

Penfornis, J.-L., Danilo, M., Le français du droit, Cle-Nathan, Paris, 2005.

Petrů, I., Codification de la terminologie juridique dans les définitions légales, In: Echo des études romanes,  Vol. XI / Num. 1,  České Budějovice, 2015, s.125-136.

Petrů, I., Několik poznámek k překladu francouzského právního textu. In: Valcerová Anna (ed.)  Vzťahy a súvislosti v odbornom preklade, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Prešov, 2007, s. 86-94.

Radimský, J., Pour une étude de la norme dans les traductions du droit communautaire. In: Bochnakowa Anna et al. (sous la direction de): Norme, normativité, transgression. Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask, 2007, s. 235-241.

Radimský, J., Dans quelle mesure est-il possible de traduire un terme juridique ? In: Etudes romanes de Brno, Brno, Sborník prací FF MU, L 25, 2004, s. 37-44.

Radina, O., Francouzština a čeština: systémové srovnání dvou jazyků, SPN, Praha, 1977.

Tionová, A. a kol., Francouzština pro pokročilé, SPN, Praha, 1989, s. 283 – 321 (překladatelské postupy).

Tomaščínová, J., Introduction au français juridique, Právnická fakulta UK, Praha, 2011.

Tomášek M., Překlad v právní praxi, Linde, 2003.